De ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg krijgt 2 x 2 rij­stro­ken en wordt voor een deel ver­diept aan­ge­legd. Er komen twee nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen. Voor de regio is de ir. G. Tjal­ma­weg een belang­rij­ke door­gaan­de weg. En voor het dorp Val­ken­burg en de toe­kom­sti­ge Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg voor­ziet de nieu­we Tjal­ma­weg in de belang­rijk­ste ont­slui­ting. Met de ver­bre­ding en ove­ri­ge aan­pas­sin­gen is de weg goed op de toe­komst voorbereid.
..
..
Artist impression Valkenburg Oost

Aan­slui­ting Valkenburg-Oost

Ter hoog­te van de Toren­vliet­slaan komt de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. Hier kun­nen fiet­sers en voet­gan­gers de nieu­we ir. G. Tjal­ma­weg straks vei­lig over­ste­ken. Deze aan­slui­ting krijgt ook twee nieu­we bus­hal­tes, onder ande­re voor Hoog­waar­dig Open­baar Ver­voer (R‑net)...
..
..
..
Artist impression Valkenburg-West

Aan­slui­ting Valkenburg-West

Ter hoog­te van de Cohor­te­dreef komt de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Dit is één van de twee nieu­we aan­slui­tin­gen voor de toe­kom­sti­ge wijk Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg op de N206. Het bestaan­de kunst­werk met de 3 paar­den krijgt een nieu­we plek boven­op het via­duct....
..
..
.
..
Artist impression Valkenburg - Verdiepte ligging

Ver­diep­te ligging

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg ligt nu ook al ver­diept, maar komt straks plaat­se­lijk nóg die­per te lig­gen. De weg ligt dan zelfs onder het grond­wa­ter­ni­veau. Dit bete­kent dat de ver­diep­te lig­ging water­dicht moet wor­den gemaakt. De wan­den langs de ver­diep­te weg krij­gen begroei­ing in de vorm van een mix van plan­ten. De diver­si­teit in plan­ten­soor­ten zorgt voor een aan­trek­ke­lijk beeld in alle sei­zoe­nen.....
..
..
Artist impression rotonde Torenvlietslaan

Roton­de

Een nieu­we roton­de met in de Voorschoterweg/Hoofdstraat voor­ziet in de aan­slui­ting van het dorp Val­ken­burg op de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Valkenburg-Oost.

..
..
..
Artist impression - Torenvlietbrug

Toren­vliet­brug

Naast de Toren­vliet­brug over de Oude Rijn komt een nieu­we brug. Daar­door zijn er straks twee vas­te brug­gen, voor iede­re rij­rich­ting één.

..
..

..
..
Artist impression - bomen parkstrookGroe­ne impulsen

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg ligt in een groe­ne omge­ving. Daar slui­ten we met de aan­pas­sin­gen zoveel moge­lijk op aan. Er vindt aan­plant plaats van nieu­we bomen, strui­ken, hagen en gras­ve­ge­ta­ties. Daar­bij wordt zoveel moge­lijk reke­ning gehou­den met voor vogels en insec­ten aan­trek­ke­lij­ke soor­ten. Bij de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen komen de bomen in een laan­struc­tuur te staan. Bij de afwer­king van oevers van water­gan­gen wordt waar moge­lijk reke­ning gehou­den met oever­ge­bon­den flo­ra en fau­na. De wan­den van de ver­diep­te lig­ging en de geluid­scher­men krij­gen begroei­ing van een mix van klimplanten.

Artist impression - Fietstunnel

Park­strook en snelfietsroute

De park­strook ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt aan­ge­past. Voet­gan­gers krij­gen meer ruim­te en de wan­del­pa­den­struc­tuur wordt uit­ge­breid. Bestaan­de brug­ge­tjes wor­den ver­nieuwd. Het fiets­pad tus­sen de Tjal­ma­weg en Val­ken­burg wordt opge­waar­deerd en maakt straks deel uit van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Met alle bij­be­ho­ren­de voor­de­len: vei­lig, breed en goed verlicht.

..