De ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg Krijgt 2 x 2 rij­stro­ken en wordt voor een deel ver­diept aan­ge­legd. Voorts komen er twee nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen. Voor de bewo­ners van het dorp Val­ken­burg en de toe­kom­sti­ge bewo­ners van Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg is de ir. G. Tjal­ma­weg een belang­rij­ke door­gaan­de weg. Met de ver­bre­ding en ove­ri­ge aan­pas­sin­gen is de weg goed op de toe­komst voor­be­reid.
..
..

Aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost

Ter hoog­te van de Toren­vliet­slaan komt een onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting, Val­ken­burg-Oost. Hier kun­nen fiet­sers en voet­gan­gers de nieu­we ir. G. Tjal­ma­weg straks vei­lig over­ste­ken. Val­ken­burg-Oost sluit met een nieu­we roton­de aan op de Torenvlietslaan/Voorschoterweg. Tot slot komen bij deze aan­slui­ting ook twee nieu­we bus­hal­tes voor onder ande­re Hoog­waar­dig Open­baar Ver­voer (R‑net).
..
..
..
..

Toren­vliet­brug

Naast de Toren­vliet­brug over de Oude Rijn komt een nieu­we brug. Daar­door zijn er in de nieu­we situ­a­tie twee brug­gen, voor iede­re rij­rich­ting één. Bei­de brug­gen wor­den vas­te brug­gen.
..
..
..
..
..
..

Tjalmaweg - Groene impulsenGroe­ne impul­sen

De ir. G. Tjal­ma­weg ligt in een groe­ne omge­ving. Daar slui­ten we met de aan­pas­sin­gen zoveel moge­lijk op aan. De wan­den langs de ver­diep­te weg krij­gen begroei­ing in de vorm van een mix van plan­ten die mee­kleu­ren met het sei­zoen. Ook de geluids­scher­men krij­gen begroei­ing. Bij de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen plan­ten we lan­ge rij­en bomen ach­ter elkaar.
..
..
..
..

Park­strook en snel­fiets­rou­te

De park­strook ten noor­den van de ir. G. Tjal­ma­weg  wordt ver­be­terd. Voet­gan­gers krij­gen meer ruim­te. De wan­del­pa­den wor­den name­lijk uit­ge­breid met diver­se ingan­gen naar Val­ken­burg. Het hui­di­ge fiets­pad tus­sen de ir. G. Tjal­ma­weg en Val­ken­burg maakt straks deel uit van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk met alle bij­be­ho­ren­de voor­de­len: com­for­ta­bel, vei­lig, breed, goe­de ver­lich­ting én veel groen.
..
..
..

Ver­diep­te lig­ging

De ir. G. Tjal­ma­weg ligt nu ook al ver­diept, maar komt straks nóg die­per te lig­gen. Dit doen wij om het uit­zicht zoveel moge­lijk te behou­den. Over een leng­te van onge­veer 700 meter ligt de weg straks cir­ca twee meter diep. De weg ligt dan zelfs onder het grond­wa­ter­ni­veau. Dit bete­kent dat de ver­diep­te lig­ging water­dicht moet wor­den gemaakt.
..
..
..
..

Val­ken­burg-West

Ter hoog­te van de Cohor­te­dreef komt de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Dit is één van de nieu­we aan­slui­tin­gen voor de toe­kom­sti­ge wijk (Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg) ten wes­ten van de ir. G. Tjal­ma­weg.