De werk­zaam­he­den voor het inrich­ten van de park­strook langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg zijn in vol­le gang, er wordt gewerkt met gro­te machi­nes en trans­por­ten. Dat bete­kent dat de park­strook een bouw­ter­rein is dat is afge­slo­ten met bouw­hek­ken. Helaas wor­den som­mi­ge bouw­hek­ken bescha­digd, open geknipt of ont­wricht, waar­door onbe­voeg­den de park­strook betre­den. Dit van­da­lis­me is niet alleen bij wet ver­bo­den, maar levert ook erg gevaar­lij­ke situ­a­ties op. Jon­ge kin­de­ren kun­nen name­lijk naar bin­nen krui­pen en gaan spe­len op de bouw­plaats en in hopen zand. Met alle moge­lij­ke gevol­gen van dien.

Bouw­ter­rein is geen speelplaats

De park­strook is een bouw­ter­rein waar wordt gewerkt met machi­nes en vracht­ver­keer. Er lig­gen hopen grond en zand als voor­be­las­ting voor het Broek­weg­vi­a­duct. Als er in dit zand gespeeld wordt, bestaat het risi­co dat deze grond afschuift of instort, waar­door kin­de­ren bedol­ven kun­nen wor­den. Dat geldt zeker voor de avon­den en in het week­end, als aan­ne­mer Bos­ka­lis niet aan het werk is.

Vei­lig­heid voorop

De vei­lig­heid voor omwo­nen­den en mede­wer­kers van Bos­ka­lis is van het groot­ste belang. Aan­ne­mer Bos­ka­lis heeft daar­om de park­strook afge­slo­ten met bouw­hek­ken en con­tro­leert regel­ma­tig of de bouw­hek­ken nog goed afslui­ten. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land, aan­ne­mer Bos­ka­lis en de gemeen­te Kat­wijk doen nu een drin­gend beroep om als­je­blieft de bouw­hek­ken niet kapot te maken, dicht te hou­den en de park­strook niet te betre­den. Aan ouders van kin­de­ren die (wil­len) spe­len in de park­strook vra­gen wij om hun kin­de­ren hier­voor te waarschuwen.

Plan­ning

Medio juli is de park­strook naar ver­wach­ting weer beschik­baar voor omwo­nen­den en kin­de­ren. Wil je nu al weten hoe de park­strook eruit komt te zien? Bekijk dan dit nieuws­be­richt.