Tot aan de zomer vol­tooi­en we de inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de nieu­we Tjal­ma­weg. Hier kun je straks wan­de­len, fiet­sen, ont­moe­ten en spe­len. Wil je weten hoe de park­strook er straks defi­ni­tief uit­ziet en waar de diver­se bomen­soor­ten en strui­ken wor­den aan­ge­plant? En waar de wan­del­pa­den, het snel­fiets­pad, de brug­ge­tjes voor voet­gan­gers en fiet­sers en de speel­toe­stel­len voor kin­de­ren komen? Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Uit­gangs­pun­ten en ontwerpprincipes

Voor de Rijn­land­Rou­te is de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing belang­rijk; de nieu­we infra­struc­tuur wordt zo goed moge­lijk inge­past in de omge­ving, met veel aan­dacht voor flo­ra en fau­na. Dit prin­ci­pe is ook toe­ge­past bij het pro­ject­deel N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Met de gemeen­te Kat­wijk is de inrich­ting van de park­strook afge­stemd, o.a. gericht op het in stand hou­den of ver­ho­gen van de kwa­li­teit in de park­strook. BoschSlab­bers Land­schaps­ar­chi­tec­ten, ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­werp, pas­te de vol­gen­de uit­gangs­pun­ten toe:

  • De park­strook is één park, een land­schap, van de wonin­gen tot aan de Tjalmaweg
  • Er komt veel vari­an­tie in sfeer door diver­se boom­soor­ten en speeltoestellen
  • De park­strook beleef je, door te ont­span­nen, spe­len én te bewegen
  • We behou­den en ver­be­te­ren de eco­lo­gi­sche waarden
Voor­zie­nin­gen in de parkstrook

Aan­ne­mer Bos­ka­lis en pro­vin­cie Zuid-Hol­land heb­ben in een eer­der sta­di­um bewo­ners in de omge­ving betrok­ken bij de inrich­tings­plan­nen voor de park­strook. Ook zijn er aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len uit­ge­voerd om de hin­der van de tij­de­lij­ke N206 te ver­zach­ten. Dit heeft voor de park­strook gere­sul­teerd in een extra bos­je ten behoe­ve van bio­di­ver­si­teit, avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken, upgra­ding van het voet­pad, aan­plant gro­te­re bomen en ont­moe­tings­plek­ken. Voor kin­de­ren komt er in de park­strook veel geva­ri­eerd speel­ma­te­ri­aal, zoals stap­ste­nen door het water, een span­nend bos­pad, een klau­ter­boom, een trek­vlot, jeu de bou­les spel en even­wichts­bal­ken. Er komt een vlon­der en de hon­den uit­laat­plaats ver­huist van de tij­de­lij­ke naar de defi­ni­tie­ve plek.

Wan­de­len en fietsen

Voet­gan­gers krij­gen meer ruim­te dan vroe­ger. Waar vroe­ger het water een schei­ding vorm­de tus­sen de Tjal­ma­weg en de park­strook, is het water nu onder­deel van het park. Wan­de­laars en fiet­sers wor­den geschei­den; een flin­ke ver­be­te­ring voor wan­de­laars die vroe­ger over de fiets­pa­den lie­pen. In de nieu­we situ­a­tie zijn er niet alleen meer wan­del­pa­den, ze zijn nu ook geschikt voor rol­stoe­len en kin­der­wa­gens. De bestaan­de brug­ge­tjes voor voet­gan­gers en fiet­sers zijn ver­van­gen door vier brug­gen. Het fiets­pad door de park­strook is straks onder­deel van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en de kust, diver­se fiets­pa­den van en naar de wijk slui­ten hier op aan.

Bomen, strui­ken, hagen en grassen

In de park­strook is bij de keu­ze voor nieu­we bomen, strui­ken, hagen en gras­sen reke­ning gehou­den met soor­ten die voor vogels, bij­en, vlin­ders en insec­ten aan­trek­ke­lijk zijn. Een groot deel van de park­strook is inge­zaaid met een bloem­rijk krui­den­meng­sel en vier insec­ten­ho­tels zor­gen voor een duur­zaam eco­sys­teem. De afwer­king van de oevers van de water­gan­gen is zoveel moge­lijk afge­stemd op plan­ten en die­ren die daar groei­en en leven, reke­ning hou­dend met de vei­lig­heid van spe­len­de kin­de­ren. Ook bui­ten de park­strook komen er bomen en strui­ken. Zoals bij de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en West. In totaal zijn of wor­den er ruim 500 nieu­we bomen en meer dan 5.500 strui­ken aan­ge­plant. Deels is geïn­ves­teerd in een gro­te­re plant­maat van de bomen dan gebrui­ke­lijk. En langs de wan­den en geluids­scher­men van de ver­diep­te lig­ging zijn 38.000 klim- en hang­plan­ten geplant, die zor­gen voor een divers en groen aan­zicht van de 2 kilo­me­ter lan­ge, deels ver­diep­te, Tjalmaweg.

Plan­ning

De inrich­ting van de park­strook, als onder­deel van het pro­ject Tjal­ma­weg, wordt deze zomer afge­rond. In novem­ber volgt nog de aan­plant van bomen, omdat de wor­tels van de bomen - na het bloei­sei­zoen - in de herfst beter aan­slaan. In de park­strook gaat Bos­ka­lis na de zomer ver­der met de (voor­be­rei­den­de) werk­zaam­he­den voor de bouw van het Broek­weg­vi­a­duct, als onder­deel van de HOV R-net ver­bin­ding tus­sen Lei­den en Katwijk.

Plat­te­grond en toelichting

Down­load hier plat­te­gron­den en infor­ma­tie over de inrich­ting van de parkstrook: