De pro­ject­or­ga­ni­sa­tie Rijn­land­Rou­te hecht veel waar­de aan uw pri­va­cy. Daar­om gaan we zorg­vul­dig om met uw gege­vens. Hoe we omgaan met uw gege­vens staat in onze pri­va­cy­ver­kla­ring. Om uw pri­va­cy te waar­bor­gen, han­delt Rijn­land­Rou­te in over­een­stem­ming met de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG)

Wat is RijnlandRoute?

De Rijn­land­Rou­te-web­si­te is een plek waar de ont­wik­ke­lin­gen rond­om een nieu­we weg­ver­bin­ding van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den wor­den ver­za­meld en gedeeld. Met de nieu­we weg­ver­bin­ding bou­wen we aan de eco­no­mi­sche ver­ster­king van de regio en inves­te­ren we in de bereik­baar­heid en leef­baar­heid van het gebied. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en garan­deert de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Katwijk.

Twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te zijn inmid­dels in uit­voe­ring. Het pro­ject N434/​A44/​A4, waar­van de geboor­de tun­nel onder­deel uit­maakt, wordt uit­ge­voerd door aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, het pro­ject N206 Tjal­ma­weg door Bos­ka­lis. Het der­de pro­ject van de Rijn­land­Rou­te, de N206 Euro­pa­weg, is nog in voorbereiding.

De ver­wer­king van gegevens

De ver­wer­king van uw gege­vens valt onder de ver­ant­woor­de­lijk­heid van:

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land, pro­ject­or­ga­ni­sa­tie RijnlandRoute
Zuid-Hol­land­plein 1
2596 AW Den Haag

Web­si­te RijnlandRoute
www.rijnlandroute.nl

Gebruik van cookies

De Rijn­land­Rou­te gebruikt tech­ni­sche coo­kies, func­ti­o­ne­le coo­kies en ana­ly­ti­sche coo­kies. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Met coo­kies wor­den daar­naast uw surf­ge­drag en voor­keu­ren bij­ge­hou­den. Hier­mee kun­nen wij onze dienst­ver­le­ning aan u ver­be­te­ren. Toch kunt u ervoor kie­zen om u af te mel­den voor de coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser verwijderen.

Lees meer over de opties voor het accep­te­ren of uit­zet­ten van coo­kies.

Arti­ke­len en auteurs

Rijn­land­Rou­te biedt de bezoe­kers van de web­si­te de moge­lijk­heid te rea­ge­ren op arti­ke­len en nieuws­be­rich­ten. Uw reac­tie wordt bij­ge­hou­den en getoond. U moet hier­bij uw voor- en ach­ter­naam en e-mail­adres opge­ven. U kunt ook upda­tes ont­van­gen van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te. U moet hier­bij uw (voor- en achter)naam en e-mail­adres op geven.

Wel­ke gege­vens wor­den bewaard en bewaartermijn

Naast de reac­tie die u op de web­si­te geeft, bewa­ren wij de vol­gen­de gegevens:

  • Voorletter(s) en/​of voornaam
  • Ach­ter­naam
  • E-mail­adres
  • IP-adres

De gege­vens wor­den tot en met het ein­de van het pro­ject bewaard, ten­zij u tus­sen­tijds een ver­zoek stuurt om uw gege­vens te ver­wij­de­ren. Wij zor­gen dan voor ver­wij­de­ring en ver­nie­ti­ging van de uw gegevens.

Soci­a­le media

U kunt arti­ke­len ook delen via Facebook, Inst­agram en Twit­ter. Op het gebruik van deze soci­a­le media zijn de alge­me­ne voor­waar­den en het pri­va­cy­be­leid van deze soci­a­le media van toepassing.

Uw rech­ten

U heeft, onder bepaal­de voor­waar­den, recht op inza­ge in uw per­soons­ge­ge­vens, recht op rec­ti­fi­ca­tie, recht op gege­vens­wis­sing, recht op beper­king van de ver­wer­king en het recht op ver­zet (bezwaar). Neem daar­voor con­tact met de func­ti­o­na­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, te berei­ken via fg@​pzh.​nl. Om mis­bruik te voor­ko­men kan hij u vra­gen om u te identificeren.

Klacht

Daar­naast heeft u het recht om een klacht in te die­nen bij de Auto­ri­teit Persoonsgegevens.

Wij­zi­ging privacyverklaring

Rijn­land­Rou­te behoudt zich het recht om de pri­va­cy­ver­kla­ring te wij­zi­gen zon­der voor­af­gaan­de waar­schu­wing. Wij­zi­gin­gen tre­den in wer­king van­af het moment dat ze gepu­bli­ceerd zijn op www.rijnlandroute.nl.

Dis­clai­mer

U kunt geen rech­ten ont­le­nen aan de infor­ma­tie op deze site. De Rijn­land­Rou­te doet er alles aan om haar web­si­te actu­eel en juist te hou­den. Toch bestaat de moge­lijk­heid dat infor­ma­tie na ver­loop van tijd ver­ou­dert of niet meer cor­rect is. Gebruik­ma­king van de gebo­den infor­ma­tie is voor eigen reke­ning en risi­co van de gebruik.

Al uw infor­ma­tie behan­de­len wij ver­trou­we­lijk. Per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken wij uit­slui­tend voor het doel waar­voor u ze heeft verstrekt.

Intel­lec­tu­e­le eigendomsrechten

De Rijn­land­Rou­te behoudt zich alle intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten en ande­re rech­ten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leve­ren producten.
U mag tek­sten zon­der kos­ten over­ne­men, maar niet ver­an­de­ren. Bron­ver­mel­ding is ver­plicht. Als dit is aan­ge­ge­ven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aan­spra­ke­lijk­heid

De Rijn­land­Rou­te sluit iede­re aan­spra­ke­lijk­heid uit voor scha­de, van wel­ke aard dan ook, die ver­band houdt met de toe­gang tot en het gebruik van de vie­wers, of met de tij­de­lij­ke onmo­ge­lijk­heid de vie­wers te kun­nen raadplegen.

De Rijn­land­Rou­te is even­min aan­spra­ke­lijk voor scha­de die het gevolg is van het gebruik van infor­ma­tie die door mid­del van de vie­wers is verkregen.

De Rijn­land­Rou­te aan­vaardt even­eens geen aan­spra­ke­lijk­heid voor infor­ma­tie aan­ge­le­verd door der­den, ver­wij­zin­gen of hyper­links naar ande­re sites, in rela­tie tot de viewers.

Onvol­le­dig­he­den en/​of fouten

Mocht u onver­hoopt onvol­le­dig­he­den en/​of fou­ten con­sta­te­ren, dan stel­len wij het op prijs wan­neer u deze meldt via het con­tact­punt. Laat het eerst ons weten voor­dat u dit aan de bui­ten­we­reld ken­baar maakt. U kunt een e-mail stu­ren naar info@​rijnlandroute.​nl. U krijgt dan van ons een reac­tie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vra­gen

Voor vra­gen kunt u terecht bij het Con­tact­Cen­trum: 070 441 77 33 of een e-mail stu­ren naar info@​rijnlandroute.​nl.

Status toegankelijkheidslabel van Rijnlandroute. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.