De Rijn­land­Rou­te- web­si­te neemt de pri­va­cy van haar bezoe­kers heel seri­eus en ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens daar­om op een vei­li­ge manier en met als enig doel om de door Rijn­land­Rou­te aan­ge­bo­den infor­ma­tie te kun­nen leve­ren. Wij nemen de ver­ant­woor­de­lijk­heid om uw infor­ma­tie te bescher­men en om dit waar te kun­nen maken han­te­ren wij het prin­ci­pe “gege­vens­mi­ni­ma­li­sa­tie”. Om uw pri­va­cy te waar­bor­gen, han­delt Rijn­land­Rou­te in over­een­stem­ming met de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG)

Per­soons­ge­ge­vens

Per­soons­ge­ge­vens”: alle infor­ma­tie over een geï­den­ti­fi­ceer­de of iden­ti­fi­ceer­ba­re natuur­lij­ke per­soon. Dit bete­kent dat infor­ma­tie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze per­soon te her­lei­den is.

Wat is RijnlandRoute?

De Rijn­land­Rou­te-web­si­te is een plek waar de ont­wik­ke­lin­gen rond­om een nieu­we weg­ver­bin­ding van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den wor­den ver­za­meld en gedeeld via nieuws­brie­ven, onli­ne en papie­ren con­tent. Met de nieu­we weg­ver­bin­ding bou­wen we aan de eco­no­mi­sche ver­ster­king van de regio en inves­te­ren we in de bereik­baar­heid en leef­baar­heid van het gebied. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en garan­deert de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Katwijk.

Twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te zijn inmid­dels in uit­voe­ring. Het pro­ject N434/​A44/​A4, waar­van de geboor­de tun­nel onder­deel uit­maakt, wordt uit­ge­voerd door aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, het pro­ject N206 Tjal­ma­weg door Bos­ka­lis. Het der­de pro­ject van de Rijn­land­Rou­te, de N206 Euro­pa­weg, is nog in voor­be­rei­ding. De ver­wach­ting is dat de Rijn­land­Rou­te in 2022 gereed is.

De ver­wer­king van gegevens

De ver­wer­king van uw gege­vens valt onder de ver­ant­woor­de­lijk­heid van:

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land, pro­ject­or­ga­ni­sa­tie RijnlandRoute
Zuid-Hol­land­plein 1
2596 AW Den Haag

Web­si­te RijnlandRoute
www.rijnlandroute.nl

Gebruik van cookies

Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij bezoek aan onze web­si­te geplaatst wordt op de har­de schijf van uw com­pu­ter. Een coo­kie bevat gege­vens waar­door de web­si­te u als bezoe­ker her­kend, waar­door we sta­tis­ti­sche infor­ma­tie (aan­tal­len, popu­lai­re pagina’s en onder­wer­pen) gene­re­ren. Op deze wij­ze kun­nen we de com­mu­ni­ca­tie en infor­ma­tie­voor­zie­ning beter afstem­men op de behoef­ten van bezoe­kers van onze web­si­tes. We gene­re­ren de sta­tis­tie­ken met behulp van goog­le ana­ly­tics. Voor meer infor­ma­tie ver­wij­zen wij naar het pri­va­cy­be­leid van goog­le ana­ly­tics. Wij kun­nen niet zien wie onze web­si­tes bezoekt of van­af wel­ke com­pu­ter dit gebeurt. U blijft dus een ano­nie­me bezoe­ker, omdat wij gebruik maken van gemas­keer­de IP-adres­sen. Tot slot maken wij geen gebruik van trac­king coo­kies. Trac­king coo­kies kun­nen u vol­gen tij­dens het sur­fen op ande­re web­si­tes. Wan­neer u onze web­si­te bezoekt, ver­schijnt er een ban­ner waar­mee we u infor­me­ren over het gebruik van coo­kies. Bij ver­der gebruik van onze web­si­tes accep­teert u het gebruik ervan.

Arti­ke­len en auteurs

Rijn­land­Rou­te biedt de bezoe­kers van de web­si­te de moge­lijk­heid te rea­ge­ren op arti­ke­len en nieuws­be­rich­ten. Uw reac­tie wordt bij­ge­hou­den en getoond. De meest mini­ma­le vorm hier­bij uw voor- en ach­ter­naam en e-mail­adres op te geven. U kunt ook upda­tes ont­van­gen van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel. De meest mini­ma­le vorm is hier­bij uw (voor- en achter)naam en e-mail­adres op te geven.

Wel­ke gege­vens wor­den bewaard en bewaartermijn

Naast de gege­vens die u aan ons heeft ver­strekt bewa­ren wij de vol­gen­de gegevens:

  • Voorletter(s) en/​of voornaam
  • Ach­ter­naam
  • E-mail­adres
  • IP-adres

De gege­vens wor­den tot en met het ein­de van het pro­ject bewaard, ten­zij u tus­sen­tijds een ver­zoek stuurt om uw gege­vens te ver­wij­de­ren. Wij zor­gen dan voor ver­wij­de­ring en ver­nie­ti­ging van de uw gegevens.

Soci­a­le media

U kunt arti­ke­len ook delen via Facebook, Inst­agram en Twit­ter. Op het gebruik van deze soci­a­le media zijn de alge­me­ne voor­waar­den en het pri­va­cy­be­leid van deze soci­a­le media van toepassing.

Per­soons­ge­ge­vens inzien, wij­zi­gen, delen of verwijderen?

U hebt te allen tij­de het recht op toe­gang, wij­zi­gen, delen en ver­wij­de­ren van uw per­soons­ge­ge­vens. Neem daar­voor con­tact met de func­ti­o­na­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, te berei­ken via fg@​pzh.​nl.

Wij­zi­ging privacyverklaring

Rijn­land­Rou­te behoudt zich het recht om de pri­va­cy­ver­kla­ring te wij­zi­gen mocht dit nodig zijn. Hier­van zul­len wij u altijd op de hoog­te stel­len via de website.

Dis­clai­mer

U kunt geen rech­ten ont­le­nen aan de infor­ma­tie op deze site. De Rijn­land­Rou­te doet er alles aan om haar web­si­te actu­eel en juist te hou­den. Toch bestaat de moge­lijk­heid dat infor­ma­tie na ver­loop van tijd ver­ou­dert of niet meer cor­rect is. Gebruik­ma­king van de gebo­den infor­ma­tie is voor eigen reke­ning en risi­co van de gebruik.

Al uw infor­ma­tie behan­de­len wij ver­trou­we­lijk. Per­soons- en adres­ge­ge­vens gebrui­ken wij uit­slui­tend voor het doel waar­voor u ze heeft verstrekt.

Intel­lec­tu­e­le eigendomsrechten

De Rijn­land­Rou­te behoudt zich alle intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten en ande­re rech­ten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leve­ren producten.

U mag tek­sten zon­der kos­ten over­ne­men, maar niet ver­an­de­ren. Bron­ver­mel­ding is ver­plicht. Als dit is aan­ge­ge­ven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aan­spra­ke­lijk­heid

De Rijn­land­Rou­te sluit iede­re aan­spra­ke­lijk­heid uit voor scha­de, van wel­ke aard dan ook, die ver­band houdt met de toe­gang tot en het gebruik van de vie­wers, of met de tij­de­lij­ke onmo­ge­lijk­heid de vie­wers te kun­nen raadplegen.

De Rijn­land­Rou­te is even­min aan­spra­ke­lijk voor scha­de die het gevolg is van het gebruik van infor­ma­tie die door mid­del van de vie­wers is verkregen.

De Rijn­land­Rou­te aan­vaardt even­eens geen aan­spra­ke­lijk­heid voor infor­ma­tie aan­ge­le­verd door der­den, ver­wij­zin­gen of hyper­links naar ande­re sites, in rela­tie tot de viewers.

Onvol­le­dig­he­den en/​of fouten

Mocht u onver­hoopt onvol­le­dig­he­den en/​of fou­ten con­sta­te­ren, dan stel­len wij het op prijs wan­neer u deze meldt via het con­tact­punt. Laat het eerst ons weten voor­dat u dit aan de bui­ten­we­reld ken­baar maakt. U kunt een e-mail stu­ren naar info@​rijnlandroute.​nl. U krijgt dan van ons een reac­tie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vra­gen

Voor vra­gen kunt u terecht bij het Con­tact­Cen­trum: 070 441 77 33 of een e-mail stu­ren naar info@​rijnlandroute.​nl.

Status toegankelijkheidslabel van Rijnlandroute. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.