De finan­ciers van de Rijn­land­Rou­te zijn: pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat, Hol­land Rijn­land, gemeen­te Lei­den, gemeen­te Voor­scho­ten, gemeen­te Kat­wijk en gemeen­te Was­se­naar. De tota­le inves­te­ring voor het pro­ject bedraagt cir­ca €1 miljard.

De Rijn­land­Rou­te kan alleen tot stand komen door inten­sie­ve samen­wer­king met heel veel part­ners in de regio. Die part­ners zijn onder ande­re: Rijks­wa­ter­staat, Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg, gemeen­te Oegst­geest, Rijks­vast­goed­be­drijf, Uni­ver­si­teit Lei­den, gemeen­te Zoe­ter­wou­de, Vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Mid­den en Vei­lig­heids­re­gio Haaglanden.