Con­tact

Het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te is tele­fo­nisch en per mail bereik­baar:

Tele­foon: 070 — 441 77 33
Mail: informatiecentrum@rijnlandroute.nl
..
..
We komen graag in gesprek met jou
Onder al onze nieuws­be­rich­ten kun je een reac­tie ach­ter­la­ten. Ook kun je ons vol­gen en rea­ge­ren via soci­a­le media:

Facebook
Twit­ter
Inst­agram

Voor media
Voor pers­vra­gen, neem con­tact op met Mar­jo­lein Vel­lekoop via: m.vellekoop@pzh.nl.

Vra­gen

Alge­me­ne vra­gen
Heb je een alge­me­ne vraag over de Rijn­land­Rou­te? Neem con­tact met ons op via:
info@rijnlandroute.nl

N206 Euro­pa­weg
Heb je een vraag over het deel­pro­ject N206 Euro­pa­weg? Neem con­tact met ons op via:
europaweg@rijnlandroute.nl

N206 Tjal­ma­weg
Heb je een vraag over het deel­pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg? Neem con­tact met ons op via: tjalmaweg@rijnlandroute.nl of bel de omge­ving­s­te­le­foon: 06 50 07 20 22. Let op! Dit num­mer is uit­slui­tend voor bewoners/ondernemers die vra­gen heb­ben over de werk­zaam­he­den.

N434 / A44 / A4
Heb je een alge­me­ne vraag over het deel­pro­ject N434 / A44 / A4? Neem con­tact met ons op via:
n434@rijnlandroute.nl. Voor vra­gen, klach­ten en opmer­kin­gen over de bouw­werk­zaam­he­den van Comol5:

  • Mail naar: omgeving@comol5.nl
  • Bel de omge­ving­s­te­le­foon: 06 13 71 88 43. Let op! Dit num­mer is uit­slui­tend voor bewoners/ondernemers die vra­gen heb­ben over de werk­zaam­he­den. Voor admi­ni­stra­tie­ve zaken kun je con­tact opne­men met jouw con­tact­per­soon bin­nen Comol5.