Afle­ve­rin­gen Omroep West

Elk kwar­taal komt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest bij ons op bezoek en spreek hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot arche­o­lo­gen.

Vol­gen­de uit­zen­din­gen

Vol­gen­de uit­zend­da­ta wor­den op een later moment bekend gemaakt.

Afle­ve­ring 3

In deze afle­ve­ring alles over de ver­diep­te lig­ging van de N434. Wat doet een land­schaps­ar­chi­tect om ervoor te zor­gen dat de nieu­we weg zo goed moge­lijk wordt inge­past in het bestaan­de land­schap? Ook vaart Johan met een kano door het nieu­we aqua­duct.

Afle­ve­ring 2

In deze afle­ve­ring alles over het gra­ven en aan­leg­gen van de tun­nel die onder Voor­scho­ten door­gaat. Hoe ont­werp je een tun­nel en hoe bouw je uit­ein­de­lijk de tun­nel? Johan krijgt een exclu­sief kijk­je in de tun­nel­boor­ma­chi­ne.

Afle­ve­ring 1

In deze afle­ve­ring neemt Johan je mee naar de bouw van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet (A4) en hoort hij van een arche­o­loog meer over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in Kat­wijk. Ook gaat hij in gesprek over het ont­wer­pen van Rijn­land­Rou­te.