Afle­ve­rin­gen

Elk kwar­taal komt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest bij ons op bezoek en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Vol­gen­de uitzending

Het is nog niet bekend wan­neer omroep West een nieu­we afle­ve­ring uitzendt.

Afle­ve­ring 14

2 sep­tem­ber 2023

Als je over de A44 en de A4 rijdt dan zijn de nieu­we knoop­pun­ten voor de N434 al zicht­baar. De nieu­we pro­vin­ci­a­le weg met Cor­bu­lo­tun­nel lijkt al bij­na klaar, de matrix­bor­den en beweg­wij­ze­ring han­gen en de belij­ning is al aan­ge­bracht. In deze onstui­mi­ge afle­ve­ring hoort Johan Over­de­vest wat er nog alle­maal moet gebeu­ren voor­dat de weg in de zomer van 2024 open gaat.
..

Afle­ve­ring 13

27  mei 2023

In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest een kijk­je bij asfal­te­rings­werk­zaam­he­den, test hij hoe steen­wol werkt als mid­del om vuil water schoon te krij­gen en hij gaat op pad met een eco­loog die het gebied rond de Euro­pa­weg in Lei­den in kaart brengt.
..

Afle­ve­ring 12

25  febru­a­ri 2023

In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest je mee naar de meest mys­te­ri­eu­ze loca­tie van de Rijn­land­Rou­te, de pomp­kel­der van de ver­diep­te lig­ging Tjal­ma­weg. Ook gaat Johan naar de kun­ste­naar van het ont­werp onder de Toren­vliet­brug. Hij legt uit hoe hij tot zijn ont­werp van 600(!) vis­sen is geko­men. Daar­na reist hij door naar het Frie­se Mak­kum waar alle vis­sen gebak­ken worden.
..

Afle­ve­ring 11

8 okto­ber 2022

In deze afle­ve­ring spreekt Johan onder ande­re met de 96-jari­ge heer Van der Post, zijn huis moest gesloopt wor­den voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Johan neemt een kijk­je op de plek waar zijn huis stond en hij heeft een leu­ke ver­ras­sing. Ook ziet Johan hoe de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg vorderen.

Afle­ve­ring 10

2 juli 2022

In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest een kijk­je bij het mon­te­ren van de ven­ti­la­to­ren in de Cor­bu­lo­tun­nel. Ook neemt hij je mee naar de werk­zaam­he­den bij het fiets­pad onder de A44 bij Leiden-West.
..

Afle­ve­ring 9

19 maart 2022

In deze afle­ve­ring neemt Johan een kijk­je bij de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. En gaat hij langs bij de werk­zaam­he­den voor de groen­com­pen­sa­tie A44.

Afle­ve­ring 8

23 okto­ber 2021

Pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest neemt in deze afle­ve­ring een kijk­je in een van de tun­nel­bui­zen, zo’n 30 meter onder de grond. Ook bezoekt hij de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Afle­ve­ring 7

10 juli 2021

In deze afle­ve­ring neem Johan een kijk­je bij onder­grond­se borin­gen die plaats­vin­den voor het ver­leg­gen van 300 kabels en lei­din­gen bij de Euro­pa­weg. Hij is ‘s nachts aan­we­zig bij het plaat­sen van de laat­ste lig­gers voor de ver­nieuw­de A44 en hij neemt een kijk­je bij de Tjal­ma­weg in Kat­wijk, bij de bouw van een tij­de­lij­ke voetgangersbrug.
..

Afle­ve­ring 6

13 maart 2021

In deze afle­ve­ring ver­rast pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest een paar bewo­ners van de Leid­se wijk Ste­vens­hof met een bezoek aan de werk­zaam­he­den en werkt hij mee aan het pro­ject door het stor­ten van beton voor de ver­bre­ding van de A44.

Afle­ve­ring 5

12 decem­ber 2020

In deze afle­ve­ring bezoekt Johan Over­de­vest de tech­ni­sche instal­la­ties die straks in de Cor­bu­lo­tun­nel komen. Wat voor instal­la­ties zijn dat alle­maal? Hij neemt een kijk­je bij de sloop­werk­zaam­he­den van een via­duct bij de A44 en helpt zelf ook een hand­je mee. Hij neemt je ook mee in de zoek­tocht naar Schans Lam­men. Wordt daar iets gevonden?
..

Afle­ve­ring 4

3 okto­ber 2020

In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest een kijk­je bij aan­slui­ting Lei­den-West, waar nu een gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting ligt. Hoe werkt z’n gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting en werkt het ook echt? Ook neemt hij een kijk­je bij de Tjal­ma­weg en de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet. En opent Johan nou de nieu­we A4?
..

Afle­ve­ring 3

4 juli 2020

In deze afle­ve­ring alles over de ver­diep­te lig­ging van de N434. Wat doet een land­schaps­ar­chi­tect om ervoor te zor­gen dat de nieu­we weg zo goed moge­lijk wordt inge­past in het bestaan­de land­schap? Ook vaart Johan met een kano door het nieu­we aquaduct.

Afle­ve­ring 2

24 febru­a­ri 2020

In deze afle­ve­ring alles over het gra­ven en aan­leg­gen van de tun­nel die onder Voor­scho­ten door­gaat. Hoe ont­werp je een tun­nel en hoe bouw je uit­ein­de­lijk de tun­nel? Johan krijgt een exclu­sief kijk­je in de tunnelboormachine.

Afle­ve­ring 1

2 decem­ber 2019 

In deze afle­ve­ring neemt Johan je mee naar de bouw van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet (A4) en hoort hij van een arche­o­loog meer over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in Kat­wijk. Ook gaat hij in gesprek over het ont­wer­pen van RijnlandRoute.