Actu­eel2020-01-27T12:33:52+01:00

Behan­de­ling onder­zoek naar zui­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten

25 febru­a­ri 2020|Nieuws|

Op het SIS (Sta­ten Infor­ma­tie Sys­teem) van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) vindt u bij inge­ko­men stuk­ken de brief van Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van 21 febru­a­ri jl. betref­fen­de het onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 t.b.v. de rea­li­sa­tie van het pro­ject.

Besluit Gede­pu­teer­de Sta­ten loca­tie tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg

21 febru­a­ri 2020|Nieuws|

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is half novem­ber 2019 een onder­zoek gestart naar moge­lij­ke zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Het rap­port is 31 janu­a­ri afge­rond en aan­ge­bo­den aan het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben hier­over een besluit geno­men.

Gede­pu­teer­de over­han­digt Romein­se palen aan Rijks­mu­se­um van Oud­he­den

21 febru­a­ri 2020|Nieuws|

Wil­ly de Zoe­te, gede­pu­teer­de Cul­tuur en Erf­goed voor de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, over­han­dig­de van­daag aan Wim Weij­land, direc­teur van het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den (RMO) in Lei­den een van de hou­ten palen van de Romein­se weg. De Romein­se paal werd aan­ge­trof­fen bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg.

Met dro­ge voe­ten onder water wer­ken

18 febru­a­ri 2020|Arti­kel|

Als je met alle­maal ver­schil­len­de uit­voer­ders te maken hebt, dan moe­ten er dui­de­lij­ke afspra­ken wor­den gemaakt. Laat dat maar over aan Mar­cel­lo Kor­te­kaas, werk­zaam bij Voor­ham Bron­be­ma­ling. Hij weet pre­cies wie hij waar­voor nodig heeft en zorgt er daar­na voor dat een ploeg met de juis­te mate­ri­a­len aan de slag kan gaan.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!