Actu­eel2020-10-26T11:55:36+01:00

Uit­spraak Raad van Sta­te tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206

25 novem­ber 2020|

De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg kun­nen ver­der. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kat­wijk Smart Vill­la­ge, enke­le bewo­ners en onder­ne­mers wil­den het werk laten schor­sen tot een uit­spraak in de beroeps­pro­ce­du­re, maar de Raad van Sta­te heeft dit afge­we­zen. Dit bete­kent dat er begon­nen kan wor­den met het kap­pen van bomen voor de ver­leg­ging van de N206.

Werk­zaam­he­den voor de bouw van de nieu­we Torenvlietbrug

19 novem­ber 2020|

Bos­ka­lis werkt ver­der aan de nieu­we Toren­vliet­brug over de Oude Rijn. In de afge­lo­pen peri­o­de zijn al voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, zoals het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen, het aan­leg­gen van bouw­in­rit­ten en het plaat­se­lijk ver­bre­den van de Rhijn­hof­weg om ruim­te te cre­ë­ren voor de bouw van de twee­de Torenvlietbrug.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top