Actu­eel2021-01-13T15:19:10+01:00

Aan­plant bomen in de park­strook gestart

21 janu­a­ri 2021|

In de park­strook, ter hoog­te van Duin­zicht, is Bos­ka­lis gestart met de aan­plant van de eer­ste 24 bomen. Deze aan­plant is onder­deel van de nieu­we inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de N206 ir G. Tjal­ma­weg. Een aan­tal bomen is gro­ter dan oor­spron­ke­lijk voor­zien, als onder­deel van de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregelen.

Oude brug­dek Lies­beth Rib­bi­us­pad uitgehesen

19 janu­a­ri 2021|

Het oude brug­dek bij het Lies­beth Rib­bi­us­pad is eruit gehe­sen. De komen­de weken bou­wen we hier een nieu­we brug, naar ver­wach­ting zijn de werk­zaam­he­den eind maart 2021 gereed. Inwo­ners van de Ste­vens­hof kun­nen in deze peri­o­de via de brug op het Petro­nel­la Voû­te­pad als­nog een rond­je langs de pol­der lopen.

Werk in tun­nel hervat

5 janu­a­ri 2021|

Na een wel­ver­dien­de vakan­tie is het werk in de tun­nel gis­te­ren weer her­vat. In de eer­ste tun­nel­buis is Comol5 nog vol­op bezig met het inrij­den van aan­vul­ma­te­ri­aal, dat aan weers­zij­den van de kabel­ko­kers wordt aangebracht.

2020: Jaar in beeld

29 decem­ber 2020|

Ook voor de Rijn­land­Rou­te was 2020 een veel­be­wo­gen jaar. Helaas was het vaak niet moge­lijk om de werk­zaam­he­den live te laten zien door alle coron­a­maat­re­ge­len. We nemen je daar­om graag ‑onli­ne- mee voor een kort beeld­over­zicht per maand.

Aan­vul­lend onder­zoek Beaumix

24 decem­ber 2020|

De gemeen­te Kat­wijk geeft in janu­a­ri een inhou­de­lij­ke reac­tie op het rap­port van KSV. Tevens voert de gemeen­te — ondanks dat de par­tij­keu­rin­gen daar geen aan­lei­ding toe geven — een extra onder­zoek uit naar de gebruik­te Beau­mix. De pro­vin­cie ver­leent uiter­aard haar vol­le mede­wer­king aan het aan­vul­len­de onder­zoek van de gemeente

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant