Op dit moment wordt het drai­na­ge­wa­ter uit de pomp­kel­der onder de Tjal­ma­weg afge­voerd. Dit is nodig om het water­ni­veau in de ver­diep­te lig­ging op het gewens­te peil te hou­den. Voor het over­he­ve­len van het drai­na­ge­wa­ter naar de vracht­wa­gens die het water ver­voe­ren, zijn de water­slan­gen via een kop­pe­ling op de water­con­tai­ner aangesloten.

Bij het over­he­ve­len van het drai­na­ge­wa­ter naar de vracht­wa­gens, heeft er tij­de­lijk water gelekt bij de water­tank. Er komt nu geen water op de grond terecht, wij vin­den het ech­ter belang­rijk elk risi­co op ver­vui­ling uit te slui­ten. Daar­om laat de pro­vin­cie voor de zeker­heid op dins­dag 14 novem­ber a.s. een aan­vul­lend bodem­on­der­zoek doen om uit te slui­ten dat er door deze lek­ka­ge een ver­vui­ling in de bodem heeft plaats­ge­von­den. Het onder­zoek vindt plaats in de bodem en in het grondwater.

Wij ver­wach­ten de resul­ta­ten van dit onder­zoek in de loop van decem­ber, hier­over com­mu­ni­ce­ren wij via de web­si­te. Het onder­zoek wordt her­haald zodra het tij­de­lijk afvoe­ren van het drai­na­ge­wa­ter stopt.

Meer infor­ma­tie: