De pro­vin­cie Zuid-Hol­land laat van­af komen­de week drai­na­ge­wa­ter afvoe­ren onder de Tjal­ma­weg bij Kat­wijk. Dit water wordt nu opge­van­gen (‘gebuf­ferd’) in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. De drai­na­ge werd in juli uit voor­zorg afge­slo­ten na resul­ta­ten van het water­on­der­zoek dat de gemeen­te Kat­wijk liet uit­voe­ren. Omdat de buf­fer­ca­pa­ci­teit bij­na bereikt is, gaan we van­af komen­de week het drai­na­ge­wa­ter met vracht­wa­gens afvoeren.

Maat­re­ge­len voor de kor­te en lan­ge termijn

De stof­fen die zijn aan­ge­trof­fen in het drai­na­ge­wa­ter in de pomp­kel­der vor­men geen risi­co voor de volks­ge­zond­heid en het mili­eu. Om ieder risi­co uit te slui­ten is al eer­der beslo­ten om de drai­na­ge naar het opper­vlak­te­wa­ter af te slui­ten. De afvoer van het water met vracht­wa­gens is een ver­volg op dit besluit en even­eens een tij­de­lij­ke maat­re­gel .De pro­vin­cie onder­zoekt momen­teel ook - samen met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, de gemeen­te Kat­wijk en aan­ne­mer Bos­ka­lis - de moge­lijk­he­den voor het afvoe­ren van het drai­na­ge­wa­ter voor de lan­ge­re termijn.

Ver­volg

Het water wordt afge­voerd naar een ver­wer­kings­be­drijf. Naar ver­wach­ting gebeurt dit door cir­ca twee vracht­wa­gens per dag die het water uit een con­tai­ner halen die van te voren in de buurt van de ver­diep­te lig­ging wordt geplaatst. Van­uit de ver­diep­te lig­ging wordt het water naar de con­tai­ner gepompt en van daar­uit over­ge­pompt naar de vracht­wa­gens. Om bij de con­tai­ner te kun­nen komen, maken de vracht­wa­gens gebruik van een klein deel van de door­fiets­rou­te in de park­strook langs de Tjal­ma­weg. Voet­gan­gers en fiet­sers kun­nen vei­lig gebruik blij­ven maken van de door­fiets­rou­te en de park­strook. De werk­zaam­he­den duren enke­le weken.

Meer infor­ma­tie

Wij heb­ben de meest gestel­de vra­gen over de afvoer van het drai­na­ge­wa­ter gebun­deld. Deze vind je op de pagi­na veel gestel­de vra­gen drai­na­ge­wa­ter en pomp­kel­der.