We zijn al een tijd­je druk bezig met het uit­voe­rig tes­ten van alle tech­ni­sche instal­la­ties voor de N434. Deze sys­te­men zor­gen ervoor dat de tun­nel en ver­diep­te lig­ging vei­lig zijn, zoals brand­meld­sys­te­men, ven­ti­la­to­ren, slag­bo­men en came­ra’s. Som­mi­ge tes­ten kun­nen in de direc­te omge­ving hoor­baar en zicht­baar zijn.

Hoor­ba­re test

Op vrij­dag 10 novem­ber tes­ten we van 09.00 tot 14.00 uur het ope­nen en slui­ten van de cala­mi­tei­ten­door­ste­ken (CADO). Hier­bij zal kort een akoes­tisch sig­naal te horen zijn.

Wat is een CADO?

Als je vaak op de snel­weg rijdt, ben je waar­schijn­lijk al eens een bord­je met ‘CADO’ erop tegen­ge­ko­men. Op de N434 heb­ben we 3 van deze CADO’s geïn­stal­leerd. Een CADO staat voor Cala­mi­tei­ten­door­steek. Het is een spe­ci­a­le con­struc­tie waar­mee een deel van de vang­rail in het mid­den van de weg omhoog kan wor­den gebracht. Zo kun­nen hulp­ver­le­nings­voer­tui­gen de rij­baan van de ande­re rij­rich­ting berei­ken, zodat ze snel­ler bij een onge­val kun­nen komen. Het omhoog bren­gen van de CADO wordt op afstand gere­geld van­uit ver­keers­cen­tra­le Rhoon.

Wil je weten hoe het ope­nen van een CADO klinkt? Bekijk dan het film­pje hieronder!
..