Op dit moment wor­den alle tech­ni­sche instal­la­ties voor de N434 uit­voe­rig getest. Het gaat dan om alle sys­te­men die voor een vei­li­ge tun­nel en ver­diep­te lig­ging zor­gen, zoals brand­meld­sys­te­men, ven­ti­la­to­ren, slag­bo­men en camera´s.

Som­mi­ge tes­ten kun­nen hoor­baar en zicht­baar zijn in de direc­te omge­ving. Zo tes­ten we in de komen­de weken de ver­lich­ting. Deze tes­ten voe­ren we zoveel moge­lijk over­dag uit, maar som­mi­ge tes­ten moe­ten in de avond/​nacht wor­den uit­ge­voerd. Bij­voor­beeld wan­neer we de licht­in­ten­si­teit meten, om vast te stel­len of dit vol­doet aan de wen­sen van de pro­vin­cie. Daar­naast tes­ten we de komen­de weken de afsluit­bo­men van de cala­mi­tei­ten­door­gang, waar­door de afsluit­bo­men in de ver­diep­te lig­ging regel­ma­tig open zul­len staan. Ook de omroep­in­stal­la­tie, geluids­be­rich­ten voor eva­cu­a­tie en de ven­ti­la­to­ren wor­den getest.