De bouw van de tun­nel en ver­diep­te weg is zo goed als klaar. Toch duurt het nog tot de twee­de helft van 2024 voor­dat het ver­keer vei­lig over de nieu­we weg kan rij­den. We moe­ten hier­voor nog een aan­tal belang­rij­ke stap­pen zetten.

Op dit moment wor­den de laat­ste bouw­werk­zaam­he­den afge­rond en zijn we ook gestart met het aan­bren­gen van de ver­schil­len­de tech­ni­sche installaties.

In april start het test­pro­gram­ma in de tun­nel. Daar­naast is het belang­rijk dat de ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, zoals bij­voor­beeld de ver­keers­cen­tra­le Rhoon, brand­weer, poli­tie en ambu­lan­ce, een goe­de oplei­ding krij­gen om later de tun­nel te kun­nen behe­ren en om te kun­nen han­de­len bij inci­den­ten en cala­mi­tei­ten. Daar hoort ook trai­nen en oefe­nen bij.

Ten­slot­te is er, voor­dat de tun­nel en ver­diep­te lig­ging echt open mag, een open­stel­lings­ver­gun­ning nodig. Om deze pro­ce­du­re soe­pel te laten ver­lo­pen over­leg­gen de ver­schil­len­de betrok­ken par­tij­en nu al regel­ma­tig met elkaar in het openstellingsatelier.

Deze stap­pen zijn in onder­staan­de info­grap­hic over­zich­te­lijk bij elkaar gezet. Tot de open­stel­ling zul­len we regel­ma­tig de ver­schil­len­de stap­pen toe­lich­ten op de website.
..

Infographic openstelling Corbulotunnel

Klik op de afbeel­ding om deze te vergroten.
..