FAQ items aan het laden...
Home2019-10-14T16:36:44+02:00
FAQ items aan het laden…

Laat­ste nieuws

Week­end werk­zaam­he­den tij­dens afslui­ting A44

15 okto­ber 2019|N434 / A44 / A4, Over de Rijn­land­Rou­te|

In de week­en­den van 18 okto­ber en 1 novem­ber is de A44 gro­ten­deels afge­slo­ten wegens regu­lier onder­houd door Rijks­wa­ter­staat. Wij maken voor de Rijn­land­Rou­te gebruik van deze afslui­ting door in dat week­end ook werk­zaam­he­den uit te voe­ren bij het knoop­punt Omme­dijk.

Bouwup­da­te #10 kijk­je in de boor

11 okto­ber 2019|N434 / A44 / A4, Over de Rijn­land­Rou­te|

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is alweer ruim twee maan­den onder­weg. Inmid­dels is het boor­team goed op elkaar inge­speeld en is de machi­ne opti­maal inge­steld op de omge­ving. Vorig week­end heeft het boor­team zelfs twee dagen 26 meter per dag geboord, een mooie pres­ta­tie.

Sta­ge­plek­ken civiele/infra tech­niek beschik­baar

10 okto­ber 2019|N434 / A44 / A4, Over de Rijn­land­Rou­te|

Volg jij een MBO, HBO of WO oplei­ding in de rich­ting van Civie­le en/of Infra Tech­niek en ben je op zoek naar een uit­da­gen­de sta­ge- of afstu­deer­plaats? Dan komen wij graag met jou in con­tact! Mobi­lis en Dim­co heb­ben onder meer bij de Rijn­land­Rou­te inte­res­san­te plek­ken beschik­baar.

De rou­te uit­ge­licht

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang upda­tes van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!

Select List(s)*

Werk aan de
boortun­nel