FAQ items aan het laden...
Home2021-03-03T12:07:47+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Van­we­ge de aan­ge­scherp­te Coron­a­maat­re­ge­len is infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te voor­lo­pig geslo­ten voor publiek.

Land­schap­pe­lij­ke inpassing

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving na dat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.
Ga naar de pagina

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Alle berich­ten

Bouw rem­ming­wer­ken nieu­we Torenvlietbrug

8 maart 2021|

Bos­ka­lis start met de bouw van de rem­ming­wer­ken in de Oude Rijn voor de nieu­we Toren­vliet­brug. Deze rem­ming­wer­ken zijn de “gelei­de­rails van de vaar­weg”, ze bescher­men de pila­ren van de Toren­vliet­brug tegen het vaar­weg­ver­keer. Alle werk­zaam­he­den wor­den van­af het water van de Oude Rijn uit­ge­voerd, met behulp van een heischip, een werk­schip en een ponton. 

Bouw­vrou­wen bij Comol5 over hun pas­sie voor techniek

8 maart 2021|

Van een vrouw op de bouw­plaats kijkt tegen­woor­dig nie­mand op. Maar een groep van acht vrou­wen in hun fel oran­je vei­lig­heids­kle­ding en hel­men – naam­bad­ge voor­op – doet wel wat hoof­den draai­en. Alle­maal wer­ken ze voor een van de bedrij­ven in Comol5, de aan­ne­mers­com­bi­na­tie die bouwt aan de Rijn­land­Rou­te tus­sen Kat­wijk en de A4.

Vrieslan­sen in de tunnel.

5 maart 2021|

Al een tijd­je zijn we bezig met het aan­bren­gen van de vrieslan­sen in de wand van de tun­nel­buis. Maar hoe ver zijn we nu eigen­lijk? En hoe ziet het er nu uit in de tun­nel? We heb­ben van onze collega’s een aan­tal foto’s gekre­gen en heb­ben alles op een rij­tje gezet.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant