FAQ items aan het laden...
Home2020-05-18T15:20:49+01:00
FAQ items aan het laden…

Onli­ne infor­ma­tie­markt

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert van­af 15 mei 2020 een onli­ne infor­ma­tie­markt in het kader van de ont­werp-ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Nor­maal gespro­ken zou de pro­vin­cie samen met de gemeen­te Kat­wijk in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re een infor­ma­tie­bij­een­komst in het dorps­huis in Val­ken­burg heb­ben geor­ga­ni­seerd. Dat is nu van­we­ge de corona­cri­sis niet moge­lijk. Wij heb­ben daar­om de infor­ma­tie in diver­se video’s op onze web­si­te geplaatst.
Ga naar de pagi­na

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Pomp­proef N206 ir. G. Tjal­ma­weg

25 mei 2020|Nieuws|

Bos­ka­lis gaat proe­ven uit­voe­ren om de water­door­la­tend­heid van de zand­laag in de onder­grond te tes­ten. Het doel hier­van is om te bepa­len hoe groot de water­door­la­tend­heid van de zand­laag is zodat daar de pomp­ca­pa­ci­teit voor de aan­leg van de bouw­kuip op afge­stemd kan wor­den.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!

Werk aan de
boortun­nel