FAQ items aan het laden...
Home2021-03-03T12:07:47+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Van­we­ge de aan­ge­scherp­te Coron­a­maat­re­ge­len is infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te voor­lo­pig geslo­ten voor publiek.

Land­schap­pe­lij­ke inpassing

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving na dat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.
Ga naar de pagina

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Alle berich­ten

Kruis­punt N206/​​Voorschoterweg blijft lan­ger open

9 april 2021|

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis heb­ben naar aan­lei­ding van zor­gen in de omge­ving de plan­nen geop­ti­ma­li­seerd voor de tij­de­lij­ke ver­keers­si­tu­a­tie bij het kruis­punt N206/​Voorschoterweg. Door aan­pas­sing van de plan­nen is het moge­lijk om het kruis­punt tot en met de zomer van 2022 open te hou­den voor al het verkeer.

Infor­ma­tie keten­on­der­zoek pro­vin­cie Zuid-Hol­­land en Beau­mix op één plek

8 april 2021|

Bin­nen­kort star­ten er twee onder­zoe­ken naar de toe­pas­sing van Beau­mix voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg, waar­on­der een keten­on­der­zoek dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land laat uit­voe­ren naar het pro­ces van pro­duc­tie tot trans­port van Beau­mix. Ook laat de pro­vin­cie van­uit de rol als bevoegd gezag, in samen­wer­king met de gemeen­te Kat­wijk en de Omge­vings­dienst West-Hol­land, door een extern, onaf­han­ke­lij­ke onder­zoeks­bu­reau onder­zoek doen naar het gehal­te genor­meer­de zwa­re meta­len in de toe­ge­pas­te Beaumix. 

Blijf op de
hoogte van ons
laatste nieuws

Ontvang nieuws alerts van alle ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute en de bouw van de boortunnel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant