FAQ items aan het laden...
Home2020-11-18T10:58:58+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek

info­cen­trum

Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra wer­ken wij ook via een pro­to­col. Zo vra­gen wij aan iede­re bezoe­ker om een reser­ve­ring via de web­si­te maken. In het infor­ma­tie­cen­trum moet je een mond­kap­je dra­gen, neem deze zelf mee. Reser­veer een bezoek

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Laat­ste vloer ver­diep­te lig­ging gestort

2 decem­ber 2020|

De bouw van de ver­diep­te lig­ging nadert de vol­tooi­ing. Onlangs heb­ben we de laat­ste vloer van de ver­diep­te lig­ging gestort, een mooie mijl­paal. Alle com­par­ti­men­te­rings­scher­men van de ver­schil­len­de bouw­kui­pen zijn weg­ge­haald waar­door er nu mooie ver­re zicht­lij­nen zijn op dit 1,4 kilo­me­ter lan­ge traject.

Proef uit­trek­ken van dam­wan­den op test­lo­ca­tie Achterweg

1 decem­ber 2020|

Aan de Ach­ter­weg is sinds dit voor­jaar een test­lo­ca­tie inge­richt om ver­schil­len­de metho­des te tes­ten bij het plaat­sen en trek­ken van dam­wan­den. Bos­ka­lis heeft een proef­op­stel­ling van een dam­wand gemaakt: een rij dam­wand­plan­ken met daar­te­gen een gewa­pen­de grond­ke­ring. De hei­stel­ling die is opge­bouwd, trekt de dam­wand op ver­schil­len­de manie­ren uit de grond.

Webi­nar defi­ni­tie­ve inrich­ting parkstrook

1 decem­ber 2020|

Bos­ka­lis en pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­se­ren op woens­dag 9 decem­ber van 19.00 – 20.00u een webi­nar over defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Meer infor­ma­tie en de link vol­gen later deze week via onze web­si­te, Facebook en Twitter.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top