FAQ items aan het laden...
Home2020-07-07T16:33:19+01:00
FAQ items aan het laden…

Bezoek
Info­cen­trum

Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra wer­ken wij ook wer­ken via een pro­to­col. Zo vra­gen wij aan iede­re bezoe­ker om een reser­ve­ring via de web­si­te maken Reser­veer een bezoek

Dit zijn onze deel­pro­jec­ten

Laat­ste nieuws

Weer bezoe­kers over de vloer!

9 juli 2020|Arti­kel|

Ons infor­ma­tie­cen­trum open­de in juni weer haar deu­ren en we kon­den al snel weer de eer­ste bezoe­kers ver­wel­ko­men. De eer­ste week was al snel vol­ge­boekt en dat ver­liep zo goed, dat we het aan­tal per­so­nen per tijds­slot heb­ben uit­ge­breid.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!