Over de RijnlandRoute

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we weg­ver­bin­ding tus­sen Kat­wijk, via de A44, en de A4 bij Lei­den. Met deze nieu­we rou­te bou­wen we aan de eco­no­mi­sche ver­ster­king van de regio en inves­te­ren we in de bereik­baar­heid en leef­baar­heid van het gebied. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en garan­deert de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Katwijk.

Twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te zijn inmid­dels in uit­voe­ring. Het pro­ject N434/A44/A4, waar­van de geboor­de tun­nel onder­deel uit­maakt, wordt uit­ge­voerd door aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, het pro­ject N206 Tjal­ma­weg door Bos­ka­lis. Het der­de pro­ject van de Rijn­land­Rou­te, de N206 Euro­pa­weg, is nog in voorbereiding.

De ver­wach­ting is dat de Rijn­land­Rou­te medio 2023 gereed is.

FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…
FAQ items aan het laden…