FAQ items aan het laden...
Flo­ra2023-04-26T11:34:52+02:00

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van inheem­se soor­ten waar het groen ver­dwe­nen is, en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra ver­be­te­ren. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm. Het gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving nadat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond. 

Groen­com­pen­sa­tie

Bomen en begroei­ing staan niet op zich. Ze heb­ben effect op ander groen, die­ren en men­sen en dat vaak op manie­ren die niet met het blo­te oog te zien zijn. Groen­com­pen­sa­tie bete­kent daar­om niet sim­pel­weg één boom weg en één boom terug. Het is een inge­wik­kel­de puz­zel, waar­bij reke­ning gehou­den moet wor­den met aller­lei aspec­ten. Zoals beperk­te ruim­te in het pro­ject­ge­bied, het belang van open wei­des, het ver­an­de­ren­de kli­maat en de eco­lo­gi­sche waar­de van nieu­we aan­plant. Ondanks deze uit­da­gin­gen zet de Rijn­land­Rou­te in op vol­le­di­ge groen­com­pen­sa­tie. Niet alleen omdat het wet­te­lijk ver­plicht is, maar nog belang­rij­ker omdat het in het belang is van natuur, mens en dier. Ook zor­gen we bij de her­plant voor zoveel moge­lijk vari­a­tie in ver­band met de bio­di­ver­si­teit en plan­ten we zoveel moge­lijk inheem­se soor­ten terug. Om vol­le­di­ge com­pen­sa­tie te berei­ken, wer­ken we inten­sief samen met gemeen­ten om her­plant­lo­ca­ties te vin­den, ook bui­ten de pro­ject­gren­zen van de Rijn­land­Rou­te. Ook is er nauw over­leg met de bomen­bond en omwonenden.

Groen­kaart

Op deze kaart is te zien waar groen aan­ge­plant wordt door de Rijn­land­Rou­te. Per loca­tie is een beeld te zien van de hui­di­ge situ­a­tie en een visu­a­li­sa­tie die een indruk geeft van hoe het er over een aan­tal jaren uitziet.

Bekijk de video's over landschappelijke inpassing

Maart 2022

Samen met Landschapsarchitect Sjoukje van Heesch planten we verschillende bomen en struiken langs de A44.

Bekijk de volledige aflevering op YouTube

Juli 2020

In gesprek met Landschapsarchitect Sjoukje van Heesch over de landschappelijke inpassing binnen de RijnlandRoute.

Bekijk de volledige aflevering op YouTube

Lees meer

Ga naar de bovenkant