Infor­ma­tie­cen­trum

Let op!! Het RIVM en het kabi­net heb­ben beslo­ten dat alle coron­a­maat­re­ge­len wor­den ver­lengd tot en met dins­dag 28 april. Wij vol­gen de richt­lij­nen van het RIVM op.

Daar­om zijn het infor­ma­tie­cen­trum en het uit­kijk­punt tot en met 28 april geslo­ten.

Dit bete­kent dat het in deze peri­o­de niet moge­lijk is om op woens­dag, vrij­dag en zater­dag vrij bin­nen te lopen. De geplan­de groeps­be­zoe­ken zijn ook gean­nu­leerd. Afhan­ke­lijk van hoe de situ­a­tie zich ont­wik­kelt, wordt beslo­ten of het nodig is deze ter­mijn te ver­len­gen.

We hou­den je via de web­si­te en onze soci­al media kana­len (FacebookTwit­terInst­agram) op de hoog­te. Voor vra­gen, mail naar: informatiecentrum@rijnlandroute.nl.

————————————————————————————————————————————————————

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te is dé plek waar alle infor­ma­tie over het pro­ject samen­komt. Hier kun je zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Er is uit­leg over de bouw­me­tho­den en tech­niek. Daar­naast vind je er infor­ma­tie over inno­va­tie, vei­lig­heid, inpas­sing in de omge­ving en natuur en arche­o­lo­gie.

Het infor­ma­tie­cen­trum staat naast de start­schacht van de tun­nel. Van­af medio 2019 start de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge weg­tun­nel. Naast het infor­ma­tie­cen­trum is ook een uit­kijk­punt van waar je zo in de start­schacht kunt kij­ken. Het uit­kijk­punt naast het infor­ma­tie­cen­trum kan afge­slo­ten of ver­plaatst wor­den als de werk­zaam­he­den aan de start­schacht van de tun­nel dat nodig maken. Wil je weten of het uit­kijk­punt toe­gan­ke­lijk is? Neem dan con­tact op met het infor­ma­tie­cen­trum. Tij­dens de ope­nings­tij­den van het infor­ma­tie­cen­trum zijn onze mede­wer­kers aan­we­zig, zij beant­woor­den jouw vra­gen graag.

Fietsende kinderen bij het informatiecentrum RijnlandRoute

Ope­nings­tij­den

Je bent van har­te wel­kom in het infor­ma­tie­cen­trum op:

 • Woens­dag van 11.00 tot 15.00 uur
 • Vrij­dag van 11.00 tot 15.00 uur
 • Zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Groeps­ont­vang­sten

Groeps­ont­vang­sten en rond­lei­din­gen aan groe­pen kun­nen tij­dens de ope­nings­tij­den en op dins­dag of don­der­dag geboekt wor­den. Op maan­dag zijn wij geslo­ten. Wil je met een groep langs­ko­men in het infor­ma­tie­cen­trum? Mail dan jouw aan­vraag naar informatiecentrum@rijnlandroute.nl en geef daar­bij aan:

 • Naam, adres en tele­foon­num­mer van de con­tact­per­soon;
 • Naam van jouw bedrijf/school/vereniging/organisatie, aan­tal per­so­nen, dag en tijd­stip;
 • Wat je ver­wach­tin­gen zijn. Heb je spe­ci­fie­ke vra­gen? Zijn er onder­wer­pen waar­over je graag meer wilt weten? Wij pro­be­ren dan het stan­daard­pro­gram­ma hier­op aan te pas­sen.
Stan­daard­pro­gram­ma (duur 1 tot 1,5 uur):

..

 • Alge­me­ne pre­sen­ta­tie over de Rijn­land­Rou­te.
 • Toe­lich­ting op alles wat in het infor­ma­tie­cen­trum te zien is.
 • Bezoek aan het uit­kijk­punt bij de start­schacht.
 • Tijd om rond te kij­ken en vra­gen te stel­len.
Con­tact­ge­ge­vens

Het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te is tele­fo­nisch en per mail bereik­baar:
Tele­foon (tij­dens ope­nings­tij­den): 070–4417733.
Mail: informatiecentrum@rijnlandroute.nl.

Loca­tie

Je vindt het infor­ma­tie­cen­trum aan de Riet­pol­der­weg 19 in de Oost­vliet­pol­der, nabij recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Het infor­ma­tie­cen­trum is zowel per fiets als met de auto goed te berei­ken. De rou­te naar het infor­ma­tie­cen­trum is met wit­te bord­jes aan­ge­ge­ven. Via Goog­le Maps kun je navi­ge­ren: zoek op “infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te”.

Let op! De Vliet­land­brug is van 5 maart t/m 16 april in onder­houd. Tij­dens de werk­zaam­he­den is er een pon­tje beschik­baar voor fiet­sers en voet­gan­gers tus­sen 06.00 uur tot 22.00 uur. Er kun­nen 12 men­sen per keer mee op het pon­tje.

Rou­te­be­schrij­ving per fiets

..

 • Als je uit de rich­ting Lei­den komt: fiets langs de Vliet via fiets­knoop­pun­ten 03 (Vliet­weg) en 91 (Spek­pol­der­weg) naar 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg) in recre­a­tie­ge­bied Vliet­land.
 • Als je uit de rich­ting Zoe­ter­wou­de komt: van­af TOP Zoeterwoude/ La Pla­ce is het fiets­knoop­punt 51 naar 8 en vice ver­sa afge­slo­ten. Volg fiets­knoop­pun­ten 50 – 72 – 9 – 03 en blijf de Vliet­weg vol­gen rich­ting Vliet­land. Sla bij knoop­punt 91 (Spek­pol­der­weg) rechts­af naar knoop­punt 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg).
 • Als je uit de rich­ting Voor­scho­ten komt: neem van­af fiets­knoop­punt 91 (kruis­punt Nico­laas Maeskade/ Frans Hals­plant­soen) de fiets­brug over de Vliet en sla op kruis­punt Spekpolderweg/ Zwet­pad rechts­af en fiets naar knoop­punt 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg).
 • Als je uit de rich­ting Leid­schen­dam komt: fiets langs de Vliet via de Oost­vliet­weg via fiets­knoop­pun­ten 79 — 81 – 94 naar knoop­punt 92 (krui­sing Riet­pol­der­weg).

Ver­volg rou­te per fiets (alle rich­tin­gen):

 • Sla links­af op de Riet­pol­der­weg (of recht­door als je van­uit Leid­schen­dam komt). Fiets een klein stuk­je recht­door tot de bocht in de weg waar je een bord met de I van infor­ma­tie­cen­trum ziet. De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Rijd hier het ter­rein op. Je ziet het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan uw rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.
 • Zie kaart onder­aan de pagi­na: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.
Rou­te­be­schrij­ving per auto

..

 • A4 uit de rich­ting Amster­dam: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Houd de rech­ter­rij­baan aan, sla bij de T‑splitsing links­af (rich­ting Vliet­land).
 • A4 uit de rich­ting Den Haag: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Ga aan het ein­de van de afrit bij de stop­lich­ten links over het via­duct, daar­na direct bij het eer­ste stop­licht links­af (rich­ting Vliet­land).

Ver­volg rou­te per auto:

 • Je rijdt nu op de Hof­vliet­weg en gaat recht­door (paral­lel aan A4) tot aan de Riet­pol­der­weg. Bij de T‑splitsing sla je rechts­af.
 • De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Na het ‘bos­je’ rij je het ter­rein op en zie je het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan je rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.
 • Kaart: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.

..
..