Informatiecentrum

Het bezoekerscentrum van de RijnlandRoute

Infor­ma­tie­cen­trum2020-08-07T10:20:14+01:00

Het infor­ma­tie­cen­trum is open op afspraak!

..

Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra wer­ken wij ook via een pro­to­col. Om dit alles goed te kun­nen orga­ni­se­ren wer­ken we met tijd­slo­ten van 45 minu­ten. Wij ver­zor­gen een rond­lei­ding, waar­bij we ver­tel­len wat er in de afge­lo­pen peri­o­de is gebeurd, wat we nog alle­maal gaan doen en we nemen je natuur­lijk mee naar ons uit­kijk­punt. Wil je langs­ko­men? Dan vra­gen wij je om een reser­ve­ring maken via: https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.

Ons team is er klaar voor, we hopen je bin­nen­kort te mogen begroe­ten.

Zij staan voor je klaar

Cyn­thia Ver­loop

Mede­wer­ker
Infor­ma­tie­cen­trum

Mar­git Dok­ter

Coör­di­na­tor
Infor­ma­tie­cen­trum

Vir­tu­e­le Rond­lei­din­gen

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag met voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne.

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 1

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 2

De tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 3

Lees onze ver­ha­len

Alle berich­ten

Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te geo­pend in vakan­tie

23 juli 2020||

De zomer­va­kan­tie is weer gestart en deze zomer blij­ven veel men­sen in Neder­land. De bouw bij de Rijn­land­Rou­te is onder­tus­sen in vol­le gang. Daar­om blijft ons infor­ma­tie­cen­trum op woens­dag, vrij­dag en zater­dag geo­pend voor ieder­een die van dicht­bij wil zien hoe de werk­zaam­he­den vor­de­ren.

Over het infor­ma­tie­cen­trum

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te is dé plek waar alle infor­ma­tie over het pro­ject samen­komt. Hier kun je zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Er is uit­leg over de bouw­me­tho­den en tech­niek. Daar­naast vind je er infor­ma­tie over inno­va­tie, vei­lig­heid, inpas­sing in de omge­ving en natuur en arche­o­lo­gie.

Het infor­ma­tie­cen­trum staat naast de start­schacht van de tun­nel. Van­af medio 2019 start de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge weg­tun­nel. Naast het infor­ma­tie­cen­trum is ook een uit­kijk­punt van waar je zo in de start­schacht kunt kij­ken. Het uit­kijk­punt naast het infor­ma­tie­cen­trum kan afge­slo­ten of ver­plaatst wor­den als de werk­zaam­he­den aan de start­schacht van de tun­nel dat nodig maken. Wil je weten of het uit­kijk­punt toe­gan­ke­lijk is? Neem dan con­tact op met het infor­ma­tie­cen­trum. Tij­dens de ope­nings­tij­den van het infor­ma­tie­cen­trum zijn onze mede­wer­kers aan­we­zig, zij beant­woor­den jouw vra­gen graag.

Go to Top