Ope­nings­tij­den en
Con­tact­ge­ge­vens

Je bent van har­te wel­kom in het
infor­ma­tie­cen­trum op:

Woens­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Vrij­dag van 11.00 tot 15.00 uur
Zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur

Van­we­ge het coro­na­vi­rus is het
nood­za­ke­lijk om een tijd­slot te boe­ken.
Reser­ve­ren kan via:
https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten

+31 (0)70 – 441 77 33
informatiecentrum@rijnlandroute.nl

Groeps­ont­vang­sten

Let op! Van­we­ge het coro­na­vi­rus bie­den we tij­de­lijk geen groeps­ont­vang­sten aan.

Groeps­ont­vang­sten en rond­lei­din­gen aan groe­pen kun­nen tij­dens de ope­nings­tij­den en op dins­dag of don­der­dag geboekt wor­den. Op maan­dag zijn wij geslo­ten. Wil je met een groep langs­ko­men in het infor­ma­tie­cen­trum? Mail dan jouw aan­vraag naar informatiecentrum@rijnlandroute.nl en geef daar­bij aan:

○ Naam, adres en tele­foon­num­mer van de con­tact­per­soon;
○ Naam van jouw bedrijf/school/vereniging/organisatie, aan­tal per­so­nen, dag en tijd­stip;
○ Wat je ver­wach­tin­gen zijn. Heb je spe­ci­fie­ke vra­gen? Zijn er onder­wer­pen waar­over je graag meer wilt weten? Wij pro­be­ren dan het stan­daard­pro­gram­ma hier­op aan te pas­sen.

Stan­daard­pro­gram­ma (duur 1 tot 1,5 uur):

○ Alge­me­ne pre­sen­ta­tie over de Rijn­land­Rou­te.
○ Toe­lich­ting op alles wat in het infor­ma­tie­cen­trum te zien is.
○ Bezoek aan het uit­kijk­punt bij de start­schacht.
○ Tijd om rond te kij­ken en vra­gen te stel­len.

Loca­tie

Je vindt het infor­ma­tie­cen­trum aan de Riet­pol­der­weg 19 in de Oost­vliet­pol­der, nabij recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Het infor­ma­tie­cen­trum is zowel per fiets als met de auto goed te berei­ken. De rou­te naar het infor­ma­tie­cen­trum is met wit­te bord­jes aan­ge­ge­ven. Via Goog­le Maps kun je navi­ge­ren: zoek op “infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te”.

Rou­te­be­schrij­ving per fiets

Als je uit de rich­ting Lei­den komt: fiets langs de Vliet via fiets­knoop­pun­ten 03 (Vliet­weg) en 91 (Spek­pol­der­weg) naar 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg) in recre­a­tie­ge­bied Vliet­land.

Als je uit de rich­ting Zoe­ter­wou­de komt: van­af TOP Zoeterwoude/ La Pla­ce is het fiets­knoop­punt 51 naar 8 en vice ver­sa afge­slo­ten. Volg fiets­knoop­pun­ten 50 – 72 – 9 – 03 en blijf de Vliet­weg vol­gen rich­ting Vliet­land. Sla bij knoop­punt 91 (Spek­pol­der­weg) rechts­af naar knoop­punt 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg).

Als je uit de rich­ting Voor­scho­ten komt: neem van­af fiets­knoop­punt 91 (kruis­punt Nico­laas Maeskade/ Frans Hals­plant­soen) de fiets­brug over de Vliet en sla op kruis­punt Spekpolderweg/ Zwet­pad rechts­af en fiets naar knoop­punt 92 (Zwetpad/ Riet­pol­der­weg).

Als je uit de rich­ting Leid­schen­dam komt: fiets langs de Vliet via de Oost­vliet­weg via fiets­knoop­pun­ten 79 — 81 – 94 naar knoop­punt 92 (krui­sing Riet­pol­der­weg).

Ver­volg rou­te per fiets (alle rich­tin­gen):

● Sla links­af op de Riet­pol­der­weg (of recht­door als je van­uit Leid­schen­dam komt). Fiets een klein stuk­je recht­door tot de bocht in de weg waar je een bord met de I van infor­ma­tie­cen­trum ziet. De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Rijd hier het ter­rein op. Je ziet het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan uw rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.

● Zie kaart onder­aan de pagi­na: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.

Rou­te­be­schrij­ving per auto

A4 uit de rich­ting Amster­dam: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Houd de rech­ter­rij­baan aan, sla bij de T‑splitsing links­af (rich­ting Vliet­land).
A4 uit de rich­ting Den Haag: neem afslag 7 Zoe­ter­wou­de-Dorp. Ga aan het ein­de van de afrit bij de stop­lich­ten links over het via­duct, daar­na direct bij het eer­ste stop­licht links­af (rich­ting Vliet­land).

Ver­volg rou­te per auto:

● Je rijdt nu op de Hof­vliet­weg en gaat recht­door (paral­lel aan A4) tot aan de Riet­pol­der­weg. Bij de T‑splitsing sla je rechts­af.
● De ingang van het bouw­ter­rein is bij B (kaart). Na het ‘bos­je’ rij je het ter­rein op en zie je het infor­ma­tie­cen­trum met een par­keer­ter­rein aan je rech­ter­hand. Links zie je de bouw­keet van Comol5.
Kaart: het infor­ma­tie­cen­trum bevindt zich bij de paar­se ster, ten wes­ten van de A4 ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet en naast de start­schacht (tun­nel) van de toe­kom­sti­ge N434.