Bij de aanleg van de RijnlandRoute wordt zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast voor de omgeving te voorkomen. Toch kun je nadeel of schade ondervinden van het project. In bepaalde gevallen kun je dan aanspraak maken op compensatie of (gedeeltelijke) vergoeding van de schade.

Tijdens de bouwwerkzaamheden van de RijnlandRoute kun je te maken krijgen met vier soorten nadeel/schade:

  • Materiële- en/of letselschade: schade als gevolg van werkzaamheden aan het project RijnlandRoute, zoals slechte bewegwijzering, gat in de weg, enz.
  • Bouwschade: materiële schade aan eigendommen (woningen e.d.) door de bouwwerkzaamheden van het project RijnlandRoute
  • Nadeelcompensatie: compensatie van onevenredige schade (waaronder inkomstenderving) die het gevolg is van rechtmatige besluiten genomen voor het project RijnlandRoute.
  • Planschade: materiële schade als gevolg van rechtmatige planologische wijzigingen voor het project RijnlandRoute
Wat doet het Schadeloket RijnlandRoute?

Het schadeloket RijnlandRoute neemt schadeverzoeken in behandeling die betrekking hebben op werkzaamheden van dit project. Voor alle soorten schades geldt dat de indiener zoveel mogelijk bewijs als onderbouwing van de schadeclaim mee dient te sturen. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, herstelfactuur, jaarcijfers etc. Per soort schade verschilt het soort bewijs dat aangeleverd moet worden.

Als je een verzoek om schadevergoeding hebt ingediend dan ontvang je van het schadeloket schriftelijk een ontvangstbevestiging. Jouw verzoek wordt geregistreerd en krijgt een nummer. Het Schadeloket beoordeelt om wat voor soort schade het gaat en stuurt het verzoek voor behandeling door naar de betreffende instantie. De verdere administratieve en inhoudelijke afwikkeling gebeurt door de instantie aan wie het verzoek is doorgestuurd. Het Schadeloket laat je vanzelfsprekend weten welke instantie het verzoek inhoudelijk gaat behandelen. Voor het verdere verloop van de afhandeling heb je rechtstreeks contact met deze instantie. Het Schadeloket bewaakt de voortgang van het afwikkelingsproces.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Elke soort schade kent eigen regels die van toepassing zijn en een vaste procedure voor afhandeling. Zo is er bij planschade- en nadeelcompensatieverzoeken in de regel een advies van onafhankelijke deskundigen nodig en kan er een hoorzitting worden gehouden. Bij bouw- en overige schades worden zo nodig verzekeringsexperts ingeschakeld door de aannemer. De behandelende instanties streven ernaar om verzoeken om schadevergoeding zo snel mogelijk af te handelen. Het beoordelen van verzoeken vergt echter óók een zorgvuldige behandeling en dat kan enige tijd in beslag nemen.

Tijdens werkzaamheden aan de wegen kan het zijn dat je schade oploopt aan bijvoorbeeld jouw auto of je valt met jouw fiets en loopt letselschade en schade aan fiets en eventueel kleding op. Een oorzaak kan zijn ongelijk liggende stelconplaten, slechte tijdelijke verlichting, te groot hoogteverschil tussen oud en nieuw asfalt, enz.

Schade melden

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen enz. De link om een schade te melden is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Je kunt het e-formulier op deze pagina gebruiken om de aanvraag in te dienen.

Procedure

Na ontvangst van het formulier zal er door het schadeloket een ontvangstbevestiging naar je toegestuurd worden. Indien jouw schadeclaim doorgezet wordt naar bijvoorbeeld de aannemer, zal dit in de ontvangstbevestiging vermeld worden, samen met de contactgegevens van bijvoorbeeld de betreffende aannemer.

Door bouwwerkzaamheden voor het project RijnlandRoute kan schade ontstaan aan de bestaande bebouwing. Denk bijvoorbeeld aan schade door ‘zetting’ in de ondergrond, of doordat een machine of vrachtauto per ongeluk een pand raakt en beschadigt. Bouwschade kan nooit volledig uitgesloten worden. Als je bouwschade ondervindt of vermoedt, meld dit dan bij het schadeloket.

Bouwschade melden

Merk je scheuren in de muur of plotseling klemmende ramen of deuren? Dit kan wijzen op bouwschade door grondzetting. Neem bij deze verschijnselen eerst contact op met het schadeloket via e-mail: schadeclaims@pzh.nl.

Procedure

Om te bepalen of er verband is tussen de bouwwerkzaamheden en de schade kan er een schade-expert worden ingeschakeld. Als dit verband er is, onderzoekt deze expert ook de hoogte van de schade. Als de schade-expert het verband tussen de bouwwerkzaamheden van RijnlandRoute en jouw schade vaststelt, dan zal de aannemer die de schade heeft veroorzaakt deze schade herstellen of vergoeden. De expert zal ter vergelijking met de situatie van voor de uitvoering van de werkzaamheden, de nulmeting meenemen in het onderzoek.

Indienen bouwschade

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen etc. De link om een schade in te dienen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Ook is het mogelijk jouw claim in te dienen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijsstukken meestuurt.

Maatregelen, besluiten en feitelijke handelingen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of bouwwerkzaamheden) die noodzakelijk zijn voor het project Rijnlandroute kunnen ertoe leiden dat burgers en/of bedrijven onevenredige schade lijden. Deze schade kan onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

Nadeelcompensatie wordt niet zomaar toegekend. Veel maatregelen en besluiten behoren in Nederland tot het normaal maatschappelijk risico, waarvan de nadelige gevolgen voor eigen rekening behoren te blijven. Het kan echter voorkomen dat het individueel belang zodanig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel of –besluit, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval kan de schade voor vergoeding in aanmerking komen, indien ook aan de overige vereisten voor vergoeding is voldaan. Een verzoek tot nadeelcompensatie wordt getoetst aan de handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

Procedure

Als je vindt dat je in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, dan dien je zelf zoveel mogelijk aan te tonen dat er sprake is van schade.Het Schadeloket RijnlandRoute zorgt dat het formulier naar de juiste instantie wordt doorgestuurd. Tijdens het onderzoek kan er besloten worden een onafhankelijk bureau in te schakelen dat samen met de provincie overgaat tot behandeling van de nadeelcompensatie. Dit kan inhouden dat je voor een hoorzitting uitgenodigd wordt.

Indienen nadeelcompensatie

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen etc. De link om een schade in te dienen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@25607/aanvraagformulier-verzoek-nadeelcompensatie/. Ook is het mogelijk jouw claim in te dienen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijsstukken meestuurt.

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen. Een woning of bedrijfspand kan bijvoorbeeld minder waard worden door een wijziging van het bestemmingsplan. Voor planschade geldt een wettelijke regeling die is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Voorbeelden van planschade zijn:
  • Jouw woning wordt door de uitvoering van de plannen minder waard;
  • Je hebt blijvend inkomensverlies doordat maatregelen ervoor zorgen dat jouw bedrijf niet of minder zichtbaar is.
Procedure

Als je denkt dat je aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt je jouw aanvraag indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Als je een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient, moet je een recht van € 300,-betalen. Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijg je dit bedrag terug.

Indienen planschade

Je kunt jouw aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen door het invullen van het planschadeformulier op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/ppc/alle-producten/index/@8083/planschade-aanvraag/. Belanghebbenden kunnen nog tot 27 januari 2021 een verzoek tot planschade indienen.