Scha­de­lo­ket

Bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te wordt zoveel moge­lijk gedaan om scha­de en over­last voor de omge­ving te voor­ko­men. Toch kun je nadeel of scha­de onder­vin­den van het pro­ject. In bepaal­de geval­len kun je dan aan­spraak maken op com­pen­sa­tie of (gedeel­te­lij­ke) ver­goe­ding van de schade.

Tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den van de Rijn­land­Rou­te kun je te maken krij­gen met vier soor­ten nadeel/schade:

  • Mate­ri­ë­le- en/of let­sel­scha­de: scha­de als gevolg van werk­zaam­he­den aan het pro­ject Rijn­land­Rou­te, zoals slech­te beweg­wij­ze­ring, gat in de weg, enz.
  • Bouw­scha­de: mate­ri­ë­le scha­de aan eigen­dom­men (wonin­gen e.d.) door de bouw­werk­zaam­he­den van het pro­ject RijnlandRoute
  • Nadeel­com­pen­sa­tie: com­pen­sa­tie van one­ven­re­di­ge scha­de (waar­on­der inkom­sten­der­ving) die het gevolg is van recht­ma­ti­ge beslui­ten geno­men voor het pro­ject RijnlandRoute.
  • Plan­scha­de: mate­ri­ë­le scha­de als gevolg van recht­ma­ti­ge pla­no­lo­gi­sche wij­zi­gin­gen voor het pro­ject RijnlandRoute
Wat doet het Scha­de­lo­ket RijnlandRoute?

Het scha­de­lo­ket Rijn­land­Rou­te neemt scha­de­ver­zoe­ken in behan­de­ling die betrek­king heb­ben op werk­zaam­he­den van dit pro­ject. Voor alle soor­ten scha­des geldt dat de indie­ner zoveel moge­lijk bewijs als onder­bou­wing van de scha­de­claim mee dient te stu­ren. Voor­beel­den hier­van zijn foto’s, her­stel­fac­tuur, jaar­cij­fers etc. Per soort scha­de ver­schilt het soort bewijs dat aan­ge­le­verd moet worden.

Als je een ver­zoek om scha­de­ver­goe­ding hebt inge­diend dan ont­vang je van het scha­de­lo­ket schrif­te­lijk een ont­vangst­be­ves­ti­ging. Jouw ver­zoek wordt gere­gi­streerd en krijgt een num­mer. Het Scha­de­lo­ket beoor­deelt om wat voor soort scha­de het gaat en stuurt het ver­zoek voor behan­de­ling door naar de betref­fen­de instan­tie. De ver­de­re admi­ni­stra­tie­ve en inhou­de­lij­ke afwik­ke­ling gebeurt door de instan­tie aan wie het ver­zoek is door­ge­stuurd. Het Scha­de­lo­ket laat je van­zelf­spre­kend weten wel­ke instan­tie het ver­zoek inhou­de­lijk gaat behan­de­len. Voor het ver­de­re ver­loop van de afhan­de­ling heb je recht­streeks con­tact met deze instan­tie. Het Scha­de­lo­ket bewaakt de voort­gang van het afwikkelingsproces.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Elke soort scha­de kent eigen regels die van toe­pas­sing zijn en een vas­te pro­ce­du­re voor afhan­de­ling. Zo is er bij plan­scha­de- en nadeel­com­pen­sa­tie­ver­zoe­ken in de regel een advies van onaf­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen nodig en kan er een hoor­zit­ting wor­den gehou­den. Bij bouw- en ove­ri­ge scha­des wor­den zo nodig ver­ze­ke­rings­ex­perts inge­scha­keld door de aan­ne­mer. De behan­de­len­de instan­ties stre­ven ernaar om ver­zoe­ken om scha­de­ver­goe­ding zo snel moge­lijk af te han­de­len. Het beoor­de­len van ver­zoe­ken vergt ech­ter óók een zorg­vul­di­ge behan­de­ling en dat kan eni­ge tijd in beslag nemen.

Tij­dens werk­zaam­he­den aan de wegen kan het zijn dat je scha­de oploopt aan bij­voor­beeld jouw auto of je valt met jouw fiets en loopt let­sel­scha­de en scha­de aan fiets en even­tu­eel kle­ding op. Een oor­zaak kan zijn onge­lijk lig­gen­de stel­con­pla­ten, slech­te tij­de­lij­ke ver­lich­ting, te groot hoog­te­ver­schil tus­sen oud en nieuw asfalt, enz.

Scha­de melden

Als je scha­de hebt opge­lo­pen kun je dit via de web­si­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land mel­den. Bij het onder­bou­wen van jouw scha­de­claim dien je bewijs mee te stu­ren, zoals foto’s van de loca­tie van het inci­dent en de scha­de, een exper­ti­se­rap­port of her­stel­fac­tuur, even­tu­e­le getui­gen­ver­kla­rin­gen enz. De link om een scha­de te mel­den is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Je kunt het e‑formulier op deze pagi­na gebrui­ken om de aan­vraag in te dienen.

Pro­ce­du­re

Na ont­vangst van het for­mu­lier zal er door het scha­de­lo­ket een ont­vangst­be­ves­ti­ging naar je toe­ge­stuurd wor­den. Indien jouw scha­de­claim door­ge­zet wordt naar bij­voor­beeld de aan­ne­mer, zal dit in de ont­vangst­be­ves­ti­ging ver­meld wor­den, samen met de con­tact­ge­ge­vens van bij­voor­beeld de betref­fen­de aannemer.

Door bouw­werk­zaam­he­den voor het pro­ject Rijn­land­Rou­te kan scha­de ont­staan aan de bestaan­de bebou­wing. Denk bij­voor­beeld aan scha­de door ‘zet­ting’ in de onder­grond, of door­dat een machi­ne of vracht­au­to per onge­luk een pand raakt en bescha­digt. Bouw­scha­de kan nooit vol­le­dig uit­ge­slo­ten wor­den. Als je bouw­scha­de onder­vindt of ver­moedt, meld dit dan bij het schadeloket.

Bouw­scha­de melden

Merk je scheu­ren in de muur of plot­se­ling klem­men­de ramen of deu­ren? Dit kan wij­zen op bouw­scha­de door grond­zet­ting. Neem bij deze ver­schijn­se­len eerst con­tact op met het scha­de­lo­ket via e‑mail: schadeclaims@pzh.nl.

Pro­ce­du­re

Om te bepa­len of er ver­band is tus­sen de bouw­werk­zaam­he­den en de scha­de kan er een scha­de-expert wor­den inge­scha­keld. Als dit ver­band er is, onder­zoekt deze expert ook de hoog­te van de scha­de. Als de scha­de-expert het ver­band tus­sen de bouw­werk­zaam­he­den van Rijn­land­Rou­te en jouw scha­de vast­stelt, dan zal de aan­ne­mer die de scha­de heeft ver­oor­zaakt deze scha­de her­stel­len of ver­goe­den. De expert zal ter ver­ge­lij­king met de situ­a­tie van voor de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den, de nul­me­ting mee­ne­men in het onderzoek.

Indie­nen bouwschade

Als je scha­de hebt opge­lo­pen kun je dit via de web­si­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land mel­den. Bij het onder­bou­wen van jouw scha­de­claim dien je bewijs mee te stu­ren, zoals foto’s van de loca­tie van het inci­dent en de scha­de, een exper­ti­se­rap­port of her­stel­fac­tuur, even­tu­e­le getui­gen­ver­kla­rin­gen etc. De link om een scha­de in te die­nen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Ook is het moge­lijk jouw claim in te die­nen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijs­stuk­ken meestuurt.

Maat­re­ge­len, beslui­ten en fei­te­lij­ke han­de­lin­gen (bij­voor­beeld ver­keers­maat­re­ge­len of bouw­werk­zaam­he­den) die nood­za­ke­lijk zijn voor het pro­ject Rijn­land­rou­te kun­nen ertoe lei­den dat bur­gers en/of bedrij­ven one­ven­re­di­ge scha­de lij­den. Deze scha­de kan onder voor­waar­den voor ver­goe­ding in aan­mer­king komen.

Nadeel­com­pen­sa­tie wordt niet zomaar toe­ge­kend. Veel maat­re­ge­len en beslui­ten beho­ren in Neder­land tot het nor­maal maat­schap­pe­lijk risi­co, waar­van de nade­li­ge gevol­gen voor eigen reke­ning beho­ren te blij­ven. Het kan ech­ter voor­ko­men dat het indi­vi­du­eel belang zoda­nig zwaar wordt getrof­fen door een over­heids­maat­re­gel of –besluit, dat de daar­uit voort­vloei­en­de scha­de one­ven­re­dig is. In dat geval kan de scha­de voor ver­goe­ding in aan­mer­king komen, indien ook aan de ove­ri­ge ver­eis­ten voor ver­goe­ding is vol­daan. Een ver­zoek tot nadeel­com­pen­sa­tie wordt getoetst aan de hand­lei­ding nadeel­com­pen­sa­tie bij infra­struc­tu­re­le maatregelen.

Pro­ce­du­re

Als je vindt dat je in aan­mer­king komt voor nadeel­com­pen­sa­tie, dan dien je zelf zoveel moge­lijk aan te tonen dat er spra­ke is van schade.Het Scha­de­lo­ket Rijn­land­Rou­te zorgt dat het for­mu­lier naar de juis­te instan­tie wordt door­ge­stuurd. Tij­dens het onder­zoek kan er beslo­ten wor­den een onaf­han­ke­lijk bureau in te scha­ke­len dat samen met de pro­vin­cie over­gaat tot behan­de­ling van de nadeel­com­pen­sa­tie. Dit kan inhou­den dat je voor een hoor­zit­ting uit­ge­no­digd wordt.

Indie­nen nadeelcompensatie

Als je scha­de hebt opge­lo­pen kun je dit via de web­si­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land mel­den. Bij het onder­bou­wen van jouw scha­de­claim dien je bewijs mee te stu­ren, zoals foto’s van de loca­tie van het inci­dent en de scha­de, een exper­ti­se­rap­port of her­stel­fac­tuur, even­tu­e­le getui­gen­ver­kla­rin­gen etc. De link om een scha­de in te die­nen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@25607/aanvraagformulier-verzoek-nadeelcompensatie/. Ook is het moge­lijk jouw claim in te die­nen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijs­stuk­ken meestuurt.

Plan­scha­de is scha­de als gevolg van pla­no­lo­gi­sche wij­zi­gin­gen. Een woning of bedrijfs­pand kan bij­voor­beeld min­der waard wor­den door een wij­zi­ging van het bestem­mings­plan. Voor plan­scha­de geldt een wet­te­lij­ke rege­ling die is vast­ge­legd in de Wet ruim­te­lij­ke ordening.

Voor­beel­den van plan­scha­de zijn:
  • Jouw woning wordt door de uit­voe­ring van de plan­nen min­der waard;
  • Je hebt blij­vend inko­mens­ver­lies door­dat maat­re­ge­len ervoor zor­gen dat jouw bedrijf niet of min­der zicht­baar is.
Pro­ce­du­re

Als je denkt dat je aan­spraak kunt maken op een tege­moet­ko­ming in plan­scha­de, dan kunt je jouw aan­vraag indie­nen bij Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Als je een aan­vraag om tege­moet­ko­ming in plan­scha­de indient, moet je een recht van € 300,-betalen. Als de tege­moet­ko­ming in plan­scha­de geheel of gedeel­te­lijk wordt toe­ge­kend, dan krijg je dit bedrag terug.

Indie­nen planschade

Je kunt jouw aan­vraag om tege­moet­ko­ming in plan­scha­de indie­nen door het invul­len van het plan­scha­de­for­mu­lier op de web­si­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land: www.zuid-holland.nl/loket/ppc/alle-producten/index/@8083/planschade-aanvraag/. Belang­heb­ben­den kun­nen nog tot 27 janu­a­ri 2021 een ver­zoek tot plan­scha­de indienen.