Bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te wordt zoveel moge­lijk gedaan om scha­de en over­last voor de omge­ving te voor­ko­men. Toch kun je nadeel of scha­de onder­vin­den van het pro­ject. In bepaal­de geval­len kun je dan aan­spraak maken op com­pen­sa­tie of (gedeel­te­lij­ke) ver­goe­ding van de schade.

Tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den van de Rijn­land­Rou­te kun je te maken krij­gen met vier soor­ten nadeel/​schade:

  • Mate­ri­ë­le- en/​of let­sel­scha­de: scha­de als gevolg van werk­zaam­he­den aan het pro­ject Rijn­land­Rou­te, zoals slech­te beweg­wij­ze­ring, gat in de weg, enz.
  • Bouw­scha­de: mate­ri­ë­le scha­de aan eigen­dom­men (wonin­gen e.d.) door de bouw­werk­zaam­he­den van het pro­ject RijnlandRoute
  • Nadeel­com­pen­sa­tie: com­pen­sa­tie van one­ven­re­di­ge scha­de (waar­on­der inkom­sten­der­ving) die het gevolg is van recht­ma­ti­ge beslui­ten geno­men voor het pro­ject RijnlandRoute.
  • Plan­scha­de: mate­ri­ë­le scha­de als gevolg van recht­ma­ti­ge pla­no­lo­gi­sche wij­zi­gin­gen voor het pro­ject RijnlandRoute
Wat doet het Scha­de­lo­ket RijnlandRoute?

Het scha­de­lo­ket Rijn­land­Rou­te neemt scha­de­ver­zoe­ken in behan­de­ling die betrek­king heb­ben op werk­zaam­he­den van dit pro­ject. Voor alle soor­ten scha­des geldt dat de indie­ner zoveel moge­lijk bewijs als onder­bou­wing van de scha­de­claim mee dient te stu­ren. Voor­beel­den hier­van zijn foto’s, her­stel­fac­tuur, jaar­cij­fers etc. Per soort scha­de ver­schilt het soort bewijs dat aan­ge­le­verd moet worden.

Als je een ver­zoek om scha­de­ver­goe­ding hebt inge­diend dan ont­vang je van het scha­de­lo­ket schrif­te­lijk een ont­vangst­be­ves­ti­ging. Jouw ver­zoek wordt gere­gi­streerd en krijgt een num­mer. Het Scha­de­lo­ket beoor­deelt om wat voor soort scha­de het gaat en stuurt het ver­zoek voor behan­de­ling door naar de betref­fen­de instan­tie. De ver­de­re admi­ni­stra­tie­ve en inhou­de­lij­ke afwik­ke­ling gebeurt door de instan­tie aan wie het ver­zoek is door­ge­stuurd. Het Scha­de­lo­ket laat je van­zelf­spre­kend weten wel­ke instan­tie het ver­zoek inhou­de­lijk gaat behan­de­len. Voor het ver­de­re ver­loop van de afhan­de­ling heb je recht­streeks con­tact met deze instan­tie. Het Scha­de­lo­ket bewaakt de voort­gang van het afwikkelingsproces.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Elke soort scha­de kent eigen regels die van toe­pas­sing zijn en een vas­te pro­ce­du­re voor afhan­de­ling. Zo is er bij plan­scha­de- en nadeel­com­pen­sa­tie­ver­zoe­ken in de regel een advies van onaf­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen nodig en kan er een hoor­zit­ting wor­den gehou­den. Bij bouw- en ove­ri­ge scha­des wor­den zo nodig ver­ze­ke­rings­ex­perts inge­scha­keld door de aan­ne­mer. De behan­de­len­de instan­ties stre­ven ernaar om ver­zoe­ken om scha­de­ver­goe­ding zo snel moge­lijk af te han­de­len. Het beoor­de­len van ver­zoe­ken vergt ech­ter óók een zorg­vul­di­ge behan­de­ling en dat kan eni­ge tijd in beslag nemen.

Tijdens werkzaamheden aan de wegen kan het zijn dat je schade oploopt aan bijvoorbeeld jouw auto of je valt met jouw fiets en loopt letselschade en schade aan fiets en eventueel kleding op. Een oorzaak kan zijn ongelijk liggende stelconplaten, slechte tijdelijke verlichting, te groot hoogteverschil tussen oud en nieuw asfalt, enz.

Schade melden

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen enz. De link om een schade te melden is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Je kunt het e-formulier op deze pagina gebruiken om de aanvraag in te dienen.

Procedure

Na ontvangst van het formulier zal er door het schadeloket een ontvangstbevestiging naar je toegestuurd worden. Indien jouw schadeclaim doorgezet wordt naar bijvoorbeeld de aannemer, zal dit in de ontvangstbevestiging vermeld worden, samen met de contactgegevens van bijvoorbeeld de betreffende aannemer.

Door bouwwerkzaamheden voor het project RijnlandRoute kan schade ontstaan aan de bestaande bebouwing. Denk bijvoorbeeld aan schade door ‘zetting’ in de ondergrond, of doordat een machine of vrachtauto per ongeluk een pand raakt en beschadigt. Bouwschade kan nooit volledig uitgesloten worden. Als je bouwschade ondervindt of vermoedt, meld dit dan bij het schadeloket.

Bouwschade melden

Merk je scheuren in de muur of plotseling klemmende ramen of deuren? Dit kan wijzen op bouwschade door grondzetting. Neem bij deze verschijnselen eerst contact op met het schadeloket via e-mail: schadeclaims@pzh.nl.

Procedure

Om te bepalen of er verband is tussen de bouwwerkzaamheden en de schade kan er een schade-expert worden ingeschakeld. Als dit verband er is, onderzoekt deze expert ook de hoogte van de schade. Als de schade-expert het verband tussen de bouwwerkzaamheden van RijnlandRoute en jouw schade vaststelt, dan zal de aannemer die de schade heeft veroorzaakt deze schade herstellen of vergoeden. De expert zal ter vergelijking met de situatie van voor de uitvoering van de werkzaamheden, de nulmeting meenemen in het onderzoek.

Indienen bouwschade

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen etc. De link om een schade in te dienen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@16534/schadeclaim-indienen/. Ook is het mogelijk jouw claim in te dienen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijsstukken meestuurt.

Maatregelen, besluiten en feitelijke handelingen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of bouwwerkzaamheden) die noodzakelijk zijn voor het project Rijnlandroute kunnen ertoe leiden dat burgers en/of bedrijven onevenredige schade lijden. Deze schade kan onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

Nadeelcompensatie wordt niet zomaar toegekend. Veel maatregelen en besluiten behoren in Nederland tot het normaal maatschappelijk risico, waarvan de nadelige gevolgen voor eigen rekening behoren te blijven. Het kan echter voorkomen dat het individueel belang zodanig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel of –besluit, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval kan de schade voor vergoeding in aanmerking komen, indien ook aan de overige vereisten voor vergoeding is voldaan. Een verzoek tot nadeelcompensatie wordt getoetst aan de handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

Procedure

Als je vindt dat je in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, dan dien je zelf zoveel mogelijk aan te tonen dat er sprake is van schade.Het Schadeloket RijnlandRoute zorgt dat het formulier naar de juiste instantie wordt doorgestuurd. Tijdens het onderzoek kan er besloten worden een onafhankelijk bureau in te schakelen dat samen met de provincie overgaat tot behandeling van de nadeelcompensatie. Dit kan inhouden dat je voor een hoorzitting uitgenodigd wordt.

Indienen nadeelcompensatie

Als je schade hebt opgelopen kun je dit via de website van de provincie Zuid-Holland melden. Bij het onderbouwen van jouw schadeclaim dien je bewijs mee te sturen, zoals foto’s van de locatie van het incident en de schade, een expertiserapport of herstelfactuur, eventuele getuigenverklaringen etc. De link om een schade in te dienen is: www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@25607/aanvraagformulier-verzoek-nadeelcompensatie/. Ook is het mogelijk jouw claim in te dienen via schadeclaims@pzh.nl. Let erop dat je alle bewijsstukken meestuurt.

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen. Een woning of bedrijfspand kan bijvoorbeeld minder waard worden door een wijziging van het bestemmingsplan. Voor planschade geldt een wettelijke regeling die is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Voorbeelden van planschade zijn:
  • Jouw woning wordt door de uitvoering van de plannen minder waard;
  • Je hebt blijvend inkomensverlies doordat maatregelen ervoor zorgen dat jouw bedrijf niet of minder zichtbaar is.
Procedure

Als je denkt dat je aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt je jouw aanvraag indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Als je een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient, moet je een recht van € 300,-betalen. Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijg je dit bedrag terug.

Indienen planschade

Je kunt jouw aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen door het invullen van het planschadeformulier op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/ppc/alle-producten/index/@8083/planschade-aanvraag/. Belanghebbenden kunnen nog tot 27 januari 2021 een verzoek tot planschade indienen.