Een belang­rijk deel van de N434, tus­sen de A4 bij Lei­den en de A44 bij Was­se­naar, is de Cor­bu­lo­tun­nel. Bij de plan­vor­ming was de gro­te vraag: hoe kun­nen we de weg aan­leg­gen zon­der veel in te grij­pen in de hui­di­ge omge­ving? Dit is gro­ten­deels gelukt door de weg als een ver­diep­te lig­ging en in een tun­nel aan te leg­gen, en de knoop­pun­ten slim te ontwerpen.

De tun­nel is gemaakt met behulp van een tun­nel­boor­ma­chi­ne, die op zo’n 30 meter diep­te onder de grond bij Voor­scho­ten twee tun­nel­bui­zen (voor iede­re rij­rich­ting één) heeft geboord. Elke tun­nel­buis is 2250 meter lang en heeft twee rijstroken.

Hier ligt de Corbulotunnel

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Ommedijk

(afrit Lei­den-Zuid wijzigt)

Ver­diep­te ligging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia op 1 sep­tem­ber het dag­licht weer. Lees het nieuwsbericht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fauna

Aqua­duct voor Veenwatering

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den - Den Haag

en de hoogspanningsmast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wedde

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Berbice

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het artikel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het verhaal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hofvliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden...

In augus­tus 2019 is bij de A4 vlak­bij recre­a­tie­ge­bied Vliet­land gestart met het boren van de tun­nel in de rich­ting van de A44. Ten wes­ten van de spoor­lijn Den Haag-Lei­den kwam de tun­nel­boor­ma­chi­ne zes maan­den later weer boven. Hier gaat de tun­nel over naar een ver­diep­te lig­ging vlak­bij de woon­wijk Ste­vens­hof. Er is onder ver­schil­len­de monu­men­ta­le pan­den, sport­vel­den en de spoor­lijn door­ge­boord. Klik op de ico­nen in de kaart om hier meer over te lezen.

Bij de ont­vang­schacht aan de A44-zij­de, is de tun­nel­boor­ma­chi­ne uit elkaar gehaald en ver­voerd naar de start­schacht bij de A4. De volg­wa­gens reden terug naar het begin­punt en het graaf­wiel werd via een spe­ci­aal trans­port over de weg ver­voerd. Ver­vol­gens is hij weer opge­bouwd en is in mei 2020 gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis. Na 3,5 maand kwam de tun­nel­boor­ma­chi­ne alweer boven de grond bij de ont­vangst­schacht aan de A44-zij­de en was ook de twee­de tun­nel­buis klaar. Van­af dat moment kon er wor­den gestart met de inrich­ting en de voor­be­rei­din­gen voor het plaat­sen van de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties.

Hoe de tun­nel­boor­ma­chi­ne de tun­nel bouwt

De tun­nel­boor­ma­chi­ne is spe­ci­aal ont­wor­pen voor de Rijn­land­Rou­te en heeft een dia­me­ter van bij­na 11 meter. Hij is 100 meter lang en is een lang­zaam voort­be­we­gen­de fabriek, die de grond weg graaft en tege­lij­ker­tijd de tun­nel­buis bouwt met beton­nen rin­gen. De tun­nel­boor­ma­chi­ne bestaat uit een boor­schild met een graaf- en werk­ka­mer. Ach­ter het boor­schild zijn er vier volg­wa­gens met de bestu­rings­ca­bi­ne en alle elek­tri­sche en hydrau­li­sche instal­la­ties. Op de kop van het boor­schild, aan de voor­kant, bevindt zich het graaf­wiel. Hier­mee schraapt de tun­nel­boor­ma­chi­ne steeds laag­jes grond weg. De beton­nen rin­gen waar­mee de tun­nel gebouwd is, bestaan elk uit zeven seg­men­ten. Voor de twee tun­nel­bui­zen zijn 2240 rin­gen gebruikt, in totaal zijn er dus 15.680 beton­nen seg­men­ten verwerkt.

Vei­lig­heid en risico’s

Het boren van een tun­nel is met veel vei­lig­heids­ei­sen omkleed. Natuur­lijk voor de men­sen die onder­gronds aan het werk zijn, maar zeker ook voor de omge­ving. Zo wer­den alle gebou­wen die op of nabij het werk­ge­bied van de tun­nel staan, tij­dens pas­sa­ge van de tun­nel­boor­ma­chi­ne in de gaten gehou­den en wer­den even­tu­e­le ver­vor­min­gen direct gesig­na­leerd met auto­ma­ti­sche land­meet­ap­pa­ra­tuur, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Onder kri­ti­sche pas­sa­ges, zoals bebou­wing, wegen, sport­vel­den, spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten was een uit­ge­brei­de­re moni­to­ring en waren de des­kun­di­gen die de meet­ge­ge­vens uit­le­zen, extra alert. Ook de tun­nel zelf werd aan tests onder­wor­pen. De tun­nel­seg­men­ten die zijn gebruikt, heb­ben een zeer stren­ge brand­test goed doorstaan.

Bewe­zen tech­niek, maar ook innovatie

Tij­dens de aan­leg van de tun­nel­bui­zen is al reke­ning gehou­den met alle tech­ni­sche sys­te­men die nodig zijn om de tun­nel vei­lig te kun­nen gebrui­ken. Net als bij de bouw van de tun­nel zelf, kie­zen de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de aan­ne­mer Comol5 voor bewe­zen tech­niek. Maar de manier waar­op is uniek. De tun­nel met alle bij­be­ho­ren­de tech­niek is in één 3D-sys­teem ont­wor­pen. De instal­la­ties en de bestu­rings­ap­pa­ra­tuur zijn in de fabriek in diver­se con­tai­ners van tevo­ren al gemon­teerd en getest. Ver­vol­gens zijn de con­tai­ners met de instal­la­ties naar de bouw­plaats getrans­por­teerd en in het dienst­ge­bouw geplaatst. Voor inge­bruik­na­me vin­den er nog uit­ge­brei­de tes­ten en oefe­nin­gen plaats met alle hulp­dien­sten. Met deze geïn­te­greer­de aan­pak beperkt Comol5 de tota­le aan­leg­tijd, de bouw­hin­der en de risico’s.

Nomi­na­tie Schreudersprijs

In juni 2022 is de Cor­bu­lo­tun­nel geno­mi­neerd voor de Schreu­ders­prijs van het Cen­trum voor Onder­gronds Bou­wen (COB), dé prijs voor een bij­zon­de­re pres­ta­tie op het gebied van onder­gronds bou­wen. Bekijk de bro­chu­re, waar­in de inno­va­tie­ve manier van bou­wen en ande­re (tech­ni­sche) high­lights staan omschre­ven.

Gaia de tunnelboormachine

Vol­gens goed gebruik wordt een tun­nel­boor­ma­chi­ne voor­dat zij aan haar reis begint, geze­gend. Dit gebeurt door een pries­ter, onder toe­ziend oog van een bescherm­hei­li­ge: de hei­li­ge Bar­ba­ra. De TBM krijgt tij­dens deze cere­mo­nie ook een naam. De TBM van de Rijn­land­Rou­te heet Gaia, een naam die is bedacht door school­kin­de­ren uit de regio en bete­kent Moe­der Aarde.

Fei­ten en weet­jes over de Corbulotunnel

Hier­on­der de meest gestel­de vra­gen over wat er nu met de Cor­bu­lo­tun­nel gaat gebeu­ren nu zij het licht heeft gezien.

Dat heeft te maken met de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen van Rijkswaterstaat. Daarin staat kort samengevat dat op een lengte van 1800 meter in de RLR-tunnel een bocht moet zitten. De tunnel is 2250 meter dus vandaar. Dit is onder meer om de eentonigheid voor de automobilist te voorkomen.

Verder ligt de tunnel tussen 2 snelwegen in. De nieuwe op- en afritten – met allerlei bochten komen niet kaarsrecht vóór de tunnelmond uit. Dat wordt dus gecorrigeerd in de tunnel.

Tenslotte: Bovengronds liggen bijvoorbeeld monumenten, spoorwegen en om die te goed te kruisen kan een lichte bocht ook nodig zijn.

Overigens ligt de tunnel behoorlijk recht.

We gebruiken hiervoor de informatie uit de strategische verkeers- en vervoersmodellen (Nederlands Regionaal Model, NRM) van Rijkswaterstaat. Daarin wordt uitgegaan van een capaciteit van 4.600 auto’s, bussen, vrachtwagens en motors per uur. Dat geldt voor beide tunnelbuizen.

Als we kijken naar het verwachte gebruik door alle motorvoertuigen, (de intensiteit) dan komen we op bijna 9 miljoen motorvoertuigen per jaar, per buis. Dat is ongeveer ¼ van de capaciteit (circa 40 miljoen).

De naam van de tunnel is september 2020 onthuld. De naam Corbulo is afkomstig van een Romeinse veldheer met deze naam.

De binnenste diameter van de tunnelbuis is iets minder dan 10 meter (9,79 meter).

Op dit moment zijn we druk bezig met het afbouwen van de tunnel, dit is nog best een proces. Naar verwachting kun je medio 2024 door de Corbulotunnel rijden.

Er zijn twee tunnelbuizen, voor iedere rijrichting één. Elke tunnelbuis is 2250 meter lang en heeft twee rijstroken. Je mag er 80 km/uur rijden.