De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Wat opvalt is de vorm van het via­duct, dat slank is uit­ge­voerd en met wei­nig steun­pun­ten. Om dit moge­lijk te maken, moest het beton voor de fly-overs ter plaat­se wor­den gestort. 

Op de foto’s is het punt te zien waar het ver­keer op de A4 straks onder door rijdt. Ook zie je de voor­be­rei­din­gen voor het ver­plaat­sen van de A4, waar­bij we de onder­laag voor het asfalt al heb­ben aan­ge­bracht. In okto­ber wordt de A4 opge­scho­ven. Dan rijdt het ver­keer op de defi­ni­tie­ve loca­tie waar­na we aan weers­zij­den van de A4 ver­der bou­wen aan de ove­ri­ge delen van de fly-overs.