De tun­nel­boor­ma­chi­ne (TBM) voor de Rijn­land­Rou­te is klaar voor de start. Getooid met een tra­di­ti­o­ne­le vrou­wen­naam start begin augus­tus Gaia - de ruim 100 meter lan­ge machi­ne - met haar onder­grond­se reis. Over een half jaar, na bij­na 2,5 kilo­me­ter, komt de TBM ter hoog­te van de Leid­se wijk Ste­vens­hof op haar bestem­ming aan. In 2020 legt de TBM dezelf­de afstand nog een keer af voor de twee­de tunnelbuis.

Leer­lin­gen van groep 7/​8 van de Anne Frank­school in Lei­den bedach­ten de naam voor de TBM.

Gaia is de Griek­se godin van de aar­de, een toe­pas­se­lij­ke naam dus. Dat vond het publiek dat via de web­si­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land uit 3 tun­nel­na­men mocht kie­zen óók. 24 juli werd tij­dens de offi­ci­ë­le inze­ge­ning van de TBM de naam onthuld.

Tra­di­tie

De cere­mo­nie op 24 juli werd met aller­lei bij­zon­de­re han­de­lin­gen omkleed. De naam­ge­ving van de TBM en de bij­ho­ren­de inze­ge­nings­ce­re­mo­nie zijn tra­di­tie in de tun­nel­bouw. De inze­ge­ning van de TBM werd ver­richt door een pries­ter. Daar­na werd de bescherm­vrou­we van het boor­team van Comol5 voor­ge­steld. Zij is als het ware de boven­buur­vrouw van de tunnel.

In de start­schacht, waar de tun­nel­boor­ma­chi­ne begint, werd een beeld van de hei­li­ge Bar­ba­ra geplaatst. Daar­mee wordt ook een ande­re tra­di­tie in ere gehou­den. De hei­li­ge Bar­ba­ra is al sinds de mid­del­eeu­wen de bescherm­hei­li­ge van de mijn­bouw. Sinds de eer­ste geboor­de tun­nel in Neder­land in 1999 is het beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra ook in de tun­nel­bouw een ver­trouwd gezicht.

Volg de boor!

Van­af begin augus­tus start de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren. Onder de Vliet door, de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten. Van­af 5 augus­tus kunt u via de link www.volgdeboor.nl de loca­tie van de tun­nel­boor­ma­chi­ne op de voet volgen.