Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is in augus­tus 2019 gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis. Een reis van 2,25 kilo­me­ter die is begon­nen op de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en met als eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Een reis onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team. Meer ach­ter­grond­in­for­ma­tie over de boor­tun­nel? Lees er alles over op de pagi­na boor­tun­nel (N434).

Upda­te van het boor­team

24 janu­a­ri — Gaia is op dit moment bezig met de laat­ste meters. Naar ver­wach­ting ziet ze vol­gen­de week het dag­licht weer!

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

FAQ items aan het laden…

Foto’s van de boor

Video’s van de boor

Time­lap­se voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den

De bouw­kuip van de ont­vangst­schacht inmid­dels hele­maal onder water. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

360 gra­den time­lap­se Tun­nel­boor­ma­chi­ne

Altijd al een kijk­je wil­len nemen in de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk het 360 gra­den film­pje van­uit het hart van de tun­nel­boor­ma­chi­ne: daar waar de ring wordt gebouwd. Zeven seg­men­ten, die samen 1 ring vor­men, wor­den door de robot­arm opge­pakt en op de juis­te plek gezet. Met de vij­zels zet de tun­nel­boor­ma­chi­ne zich daar­na af tegen de zojuist gemaak­te ring, waar­mee de machi­ne zich­zelf voor­uit beweegt.

Tip: Bekijk deze beel­den in Chro­me, Fire­fox, MS Edge of Ope­ra. Als je je tele­foon beweegt of met de cur­sor ver­schuift kun je hele­maal om je heen kij­ken!

Van opbou­wen tot boren

Bekijk het pro­ces van de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Met een leng­te van ruim hon­derd meter en een dia­me­ter van 11 meter een indruk­wek­ken­de ope­ra­tie! 

Inze­ge­ning Tun­nel­boor­ma­chi­ne

De cere­mo­nie op 24 juli werd met aller­lei bij­zon­de­re han­de­lin­gen omkleed. De naam­ge­ving van de Tun­nel­boor­ma­chi­ne en de bij­ho­ren­de inze­ge­nings­ce­re­mo­nie zijn tra­di­tie in de tun­nel­bouw.

Het plaat­sen van de rin­gen

Tun­nel krijgt meter voor meter vorm. Gaia heeft de eer­ste meters geboord. Op dit kor­te film­pje is te zien hoe het plaat­sen van de beton­nen tun­nel­seg­men­ten in zijn werk gaat.