Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is in augus­tus 2019 gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis. Een reis van 2,25 kilo­me­ter die is begon­nen op de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en met als eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Een reis onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team.

Upda­te van het boor­team

30 maart — Van­mor­gen werd al vroeg gestart met het inhij­sen van het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Een bij­zon­der moment weer! Het inhij­sen stond al eer­der op de plan­ning, maar de har­de wind gis­ter gooi­de roet in het eten. Het graaf­wiel heeft een gewicht van maar liefst 150.000 kilo.

In de afge­lo­pen weken zijn de bei­tels die ver­sle­ten waren ver­van­gen door nieu­we exem­pla­ren, zodat we goed van start kun­nen. De komen­de weken wordt ver­der gewerkt aan het opbou­wen van de machi­ne en het kop­pe­len van de laat­ste volg­trein. Uiter­aard vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM, die ook op de bouw­plaat­sen wor­den nage­leefd.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

2250

meters geboord

1120

rin­gen geplaatst

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Omme­dijk

(afrit Lei­den-Zuid wij­zigt)

Ver­diep­te lig­ging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fau­na

Aqua­duct voor Veen­wa­te­ring

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoog­span­nings­mast

Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wed­de

Zil­ver­fa­briek

Bui­ten­plaats Ber­bi­ce

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

Start­schacht

Nieuw knoop­punt Hof­vliet

FAQ items aan het laden…