Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is op 12 mei gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis, een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter. Het start­punt van de reis: de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4. Na onge­veer 6 maan­den ziet Gaia het licht weer bij het eind­punt: de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team.

Eer­ste tun­nel­buis

In augus­tus 2019 is Gaia gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis.  Na een suc­ces­vol­le reis, onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten, kwam Gaia eind janu­a­ri 2020 weer boven de grond bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof.

Upda­te van het boor­team

29 mei — Gaia heeft na haar start op 12 mei inmid­dels 100 meter geboord. Deze eer­ste mijl­paal heb­ben we gevierd met het tun­nel­boor­team. Voor ieder­een was er taart en de pro­ject­ma­na­ger bedank­te alle tun­nel­boor­ders, die onder moei­lij­ke coro­na-omstan­dig­he­den toch hun werk doen. Ook bescherm­vrou­we en buur­vrouw Yvon­ne Koe­voet was aan­we­zig. Zij had voor de tun­nel­boor­ders iets lek­kers mee­ge­no­men. Uit han­den van pro­ject­ma­na­ger Tho­mas Schu­bert ont­ving zij een lucht­fo­to met daar­op de start­schacht met de tun­nel­boor­ma­chi­ne en haar huis, dat net aan de over­kant van het Rijn-Schie­ka­naal staat. Onder het kanaal door­bo­ren is de vol­gen­de stap, een van de span­nend­ste pas­sa­ges van het tra­ject.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk de video’s onder­aan de pagi­na.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

166

meter geboord

79

rin­gen geplaatst

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Omme­dijk

(afrit Lei­den-Zuid wij­zigt)

Ver­diep­te lig­ging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fau­na

Aqua­duct voor Veen­wa­te­ring

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoog­span­nings­mast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wed­de

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Ber­bi­ce

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Start­schacht

Nieuw knoop­punt Hof­vliet

FAQ items aan het laden…