Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is op 12 mei gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis, een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter. Het start­punt van de reis: de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4. Na onge­veer 6 maan­den ziet Gaia het licht weer bij het eind­punt: de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team.

Eer­ste tun­nel­buis

In augus­tus 2019 is Gaia gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis.  Na een suc­ces­vol­le reis, onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten, kwam Gaia eind janu­a­ri 2020 weer boven de grond bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof.

Upda­te van het boor­team

6 augus­tus – Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft nu 1700 meter geboord, nog 550 meter te gaan tot het eind­punt nabij de Ste­vens­hof! Met de hui­di­ge voort­gang ver­wach­ten we begin sep­tem­ber aan te komen in de ont­vangst­schacht. We gin­gen nog één keer naar bin­nen bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne om een kijk­je te nemen bij de impo­san­te, ruim 100 meter lan­ge, rij­den­de fabriek. Waar vier teams dag en nacht, 7 dagen per week wer­ken om de tun­nel­boor­ma­chi­ne draai­en­de te hou­den. Bekijk alle foto’s onder­aan de pagi­na.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk de video’s onder­aan de pagi­na.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

1866

meter geboord

926

rin­gen geplaatst

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Omme­dijk

(afrit Lei­den-Zuid wij­zigt)

Ver­diep­te lig­ging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fau­na

Aqua­duct voor Veen­wa­te­ring

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoog­span­nings­mast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wed­de

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Ber­bi­ce

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het arti­kel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het ver­haal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hof­vliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden…