Volg de boor

Ze boort! Gaia is in augus­tus gestart met het boren van de tun­nel. Inmid­dels is ze uit het zicht ver­dwe­nen en ook echt onder­gronds. Een reis van 2,25 kilo­me­ter die is begon­nen op de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en met als eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten. Volg hier de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt!

Upda­te van het boor­team

Het booor­team is vol­con­ti­nue aan het werk. Het team en Gaia zijn goed op elkaar inge­speeld en gaan lek­ker voor­uit. Ze heb­ben 493 meter geboord en 241 beton­nen rin­gen geplaatst.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

FAQ items aan het laden…

Foto’s van de boor

Video’s van de boor

Van opbou­wen tot boren

Bekijk het pro­ces van de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Met een leng­te van ruim hon­derd meter en een dia­me­ter van 11 meter een indruk­wek­ken­de ope­ra­tie! 

Het plaat­sen van de rin­gen

Tun­nel krijgt meter voor meter vorm. Gaia heeft de eer­ste meters geboord. Op dit kor­te film­pje is te zien hoe het plaat­sen van de beton­nen tun­nel­seg­men­ten in zijn werk gaat.