In febru­a­ri 2022 heeft gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land beslo­ten een extern onder­zoek in te stel­len naar aan­lei­ding van een publi­ca­tie in het NRC, over sig­na­len van moge­lij­ke mis­stan­den bij de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. In mei 2022 is de com­mis­sie aan de slag gegaan met haar onder­zoek. Van­daag, 15 sep­tem­ber 2022, heeft de com­mis­sie haar bevin­din­gen aan de pro­vin­cie gepre­sen­teerd. Je leest hier meer over in een nieuws­be­richt op de web­si­te van de pro­vin­cie: Pre­sen­ta­tie rap­port onder­zoeks­com­mis­sie Cor­bu­lo­tun­nel - Pro­vin­cie Zuid-Hol­land.