Voor­dat de Cor­bu­lo­tun­nel vol­gend jaar open kan, moet er nog veel gebeu­ren. De komen­de maan­den wor­den de punt­jes op de i gezet. De men­sen van de Rijn­land­Rou­te die daar­mee bezig zijn, ver­tel­len erover in een serie arti­ke­len. Deze der­de afle­ve­ring gaat over het tes­ten van de installaties.

Hans Pos is test­ma­na­ger van­uit COMOL5, de inter­na­ti­o­na­le aan­ne­mers­com­bi­na­tie die de Cor­bu­lo­tun­nel en de N434 aanlegt. 

Mai­kel Bal­ster is ook test­ma­na­ger, maar dan namens de opdracht­ge­ver pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Hij betrekt er de ande­re belang­heb­ben­den bij, zoals de tun­nel­be­heer­der, de ver­keers­cen­tra­le, de vei­lig­heids­be­amb­te, het ver­ant­woor­de­lijk gezag (gemeen­te Lei­den) en de vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Midden.

Wat moet er alle­maal getest worden?

Mai­kel: “Alle 54 tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, zoals de matrix­bor­den, de ven­ti­la­to­ren en de ver­lich­ting. Met in totaal 113 test­pro­to­col­len kij­ken we of alle bij­be­ho­ren­de sys­te­men wer­ken. Dan heb je het over com­pu­ters, soft­wa­re en alle afzon­der­lij­ke onder­de­len, zoals bij­voor­beeld lucht­sen­sors, camera’s en licht­ar­ma­tu­ren. We tes­ten alles op zich, maar ook in samen­hang met elkaar. De ven­ti­la­to­ren moe­ten het bij­voor­beeld gewoon doen, maar ze moe­ten ook cor­rect rea­ge­ren op een rookmelding.”

Hans: “Als Comol5 doen wij eerst zoge­he­ten pre-tests. Daar­mee tes­ten wij een instal­la­tie voor de vol­le 100%. Als er wei­nig of geen bevin­din­gen zijn, mel­den wij Mai­kel en zijn team dat de instal­la­tie ook samen met hen getest kan wor­den. Dat gebeurt dan steek­proefs­ge­wijs. Want als je bij­voor­beeld alle 120 camera’s wil tes­ten, ben je dagen bezig. Boven­dien is het niet nodig. Een steek­proef is voldoende.”

Hoe­veel men­sen zijn er bij die tests betrokken?

Mai­kel: “In totaal hou­den 50 tot 60 men­sen zich bezig met het uit­voe­ren van de tests en met de com­mu­ni­ca­tie rich­ting de ande­re belanghebbenden.”

Hans: “Wij plan­nen de tests en orga­ni­se­ren daar de beno­dig­de hulp­mid­de­len en men­sen bij, soms ook van de leve­ran­cier. Het test­pro­to­col stem­men wij af met Mai­kels team. Daar­na begint de test. Som­mi­ge aan­we­zi­gen gaan dan mee de tun­nel in, ande­ren blij­ven op de bedien­plek om te kij­ken wel­ke mel­din­gen of sto­rin­gen bin­nen­ko­men. Als de test klaar is, bespre­ken we even­tu­e­le bevin­din­gen. Ook bepa­len we hoe erg zo’n bevin­ding is: fataal, kri­tisch, ern­stig, onjuist of cos­me­tisch. Soms zijn Mai­kel en ik het niet met elkaar eens en dan voe­ren we daar een dis­cus­sie over. Zo hou­den we elkaar scherp.”

Mai­kel: “Dat is alleen maar goed. We heb­ben alle­bei een bepaald belang en een bepaal­de ver­ant­woor­de­lijk­heid: Hans als opdracht­ne­mer, ik als opdracht­ge­ver. Het gaat erom dat we elkaar begrij­pen. We komen er tot nu toe bij elke bevin­ding wel uit.”

Wat houdt dat eigen­lijk in: een bevinding?

Hans: “Dat iets niet werkt zoals het hoort. Het gebeur­de bij­voor­beeld toen we de spea­kers test­ten, die bij een cala­mi­teit mede­de­lin­gen doen voor de auto­mo­bi­lis­ten in de tun­nel. De stem uit de spea­kers was goed ver­staan­baar, maar som­mi­gen ble­ken defect te zijn. Dat los­sen we dan op. Tot nu toe heb­ben we 17 bevin­din­gen gehad. Voor zo’n groot pro­ject zijn dat er niet veel.”

Mai­kel: “Klopt, 17 bevin­din­gen tot nu toe valt mee. Voor­dat alle instal­la­ties naar de tun­nel zijn gebracht, zijn ze uit­ge­breid getest in onze test­straat in Eind­ho­ven. Dat lijkt een arbeids­in­ten­sie­ve aan­pak, maar we pluk­ken er nu de vruch­ten van. Door­dat alles in Eind­ho­ven getest was en alle bevin­din­gen toen al zijn opge­lost, komen we nu niet veel meer tegen. Er hoeft dus ook wei­nig in de tun­nel opge­lost te worden.”

Hoe ver zijn jul­lie met het testen?

Hans: “Van de 113 test­pro­to­col­len heb­ben we er 24 gedaan. We zijn maart dit jaar begon­nen en hopen alles in maart 2024 afge­rond te hebben.”

Mai­kel: “Over het tes­ten en het resul­taat van wat we tot nu toe gedaan heb­ben, heeft Omroep West een leuk film­pje gemaakt. Dat geeft een aar­dig beeld van wat dit alle­maal inhoudt.”

Hoe belang­rijk is het dat alles getest wordt?

Mai­kel: “Zon­der tes­ten kan de tun­nel niet open. De test­re­sul­ta­ten maken het aan­toon­baar dat je als pro­ject vol­doet aan de wet- en regel­ge­ving. Maar we heb­ben ook tests uit­ge­voerd die nodig waren om te zien of Comol5 gedaan heeft wat Pro­vin­cie Zuid-Hol­land als opdracht­ge­ver met hen heeft afgesproken.”

Hans: “We wil­len met het tes­ten zeker­stel­len dat we een goe­de en vei­li­ge tun­nel ople­ve­ren. Dat gaat ver­der dan het moment van ope­ning, want we kij­ken ook of het toe­kom­sti­ge onder­houd goed en vei­lig kan gebeuren.”

Mai­kel zit al bij­na 6 jaar bij dit pro­ject, Hans net een half jaar. Heb­ben jul­lie mooie din­gen meegemaakt?

Hans: “Toen het van de zomer zo’n mooi en warm weer was, liep ieder­een te puf­fen van de hit­te. Maar wij heb­ben toen tij­dens het tes­ten af en toe hele dag­de­len in de tun­nel kou staan lijden.”

Mai­kel: “Rijks­wa­ter­staat beheert de komen­de jaren met Comol5 de tun­nel en daar­om lopen zij ook mee met het tes­ten. Zij tonen zich posi­tief over de kwa­li­teit van het gele­ver­de pro­duct, maar ook over de rust die wij uit­stra­len tij­dens het test­pro­ces. Dat is natuur­lijk mooi om te horen.”

Wat zijn straks jul­lie aller­laat­ste acties bin­nen dit project?

Hans: “De laat­ste tes­ten en de mul­ti­dis­ci­pli­nai­re oefe­ning, met onder meer alle hulp­dien­sten erbij.”

Mai­kel: “Na de open­stel­ling van de tun­nel zal ik nog een tijd­je onder­steu­ning ver­le­nen, op ver­schil­len­de fron­ten. Het gaat erom dat de tun­nel in alle opzich­ten -van­uit de tech­niek, de auto­mo­bi­lis­ten, de hulp­ver­le­ners en ande­re gebrui­kers- zo opti­maal moge­lijk gaat functioneren.”

Het tes­ten vormt een zeer uit­ge­breid tra­ject met een FAT, SAT, ISAT, SIT en MDO. Lees er hier meer over.