In de Cor­bu­lo­tun­nel en de ver­diep­te lig­ging wor­den in totaal 54 ver­schil­len­de tech­ni­sche instal­la­ties ver­werkt, die samen zor­gen voor een vei­li­ge tun­nel en weg. Het gaat dan om bij­voor­beeld ver­lich­ting, ven­ti­la­to­ren, matrix­bor­den en vlucht­deu­ren. De tun­nel en ver­diep­te lig­ging zijn samen zo’n 4 km lang, waar­door één instal­la­tie al snel uit dui­zen­den onder­de­len kan bestaan. Het came­ra­sys­teem telt bij­voor­beeld 130 los­se camera’s, de ver­lich­ting ruim 2.000 afzon­der­lij­ke arma­tu­ren en het voer­tuig­de­tec­tie­sys­teem 930 detec­tie­lus­sen. Al deze onder­de­len wor­den één voor één aan­ge­bracht en aan­ge­slo­ten op de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning en de sys­te­men voor de bedie­ning. Een flin­ke klus! Deze plaat geeft een inkijk­je en een over­zicht van de belang­rijk­ste installaties.

Je kunt de plaat hier­on­der in zijn geheel door­ne­men of in de pdf op de bol­len klik­ken voor meer infor­ma­tie per onder­deel. Bin­nen­kort is de plaat ook in zijn geheel te bewon­de­ren in het infor­ma­tie­cen­trum.

Klik op de afbeel­ding voor een vergroting

TTI infographic

In de Cor­bu­lo­tun­nel en de ver­diep­te lig­ging wor­den in totaal 54 ver­schil­len­de tech­ni­sche instal­la­ties ver­werkt, die samen zor­gen voor een vei­li­ge tun­nel en weg. Het gaat dan om bij­voor­beeld ver­lich­ting, ven­ti­la­to­ren, matrix­bor­den en vlucht­deu­ren. De tun­nel en ver­diep­te lig­ging zijn samen zo’n 4 km lang, waar­door één instal­la­tie al snel uit dui­zen­den onder­de­len kan bestaan. Het came­ra­sys­teem telt bij­voor­beeld 130 los­se camera’s, de ver­lich­ting ruim 2.000 afzon­der­lij­ke arma­tu­ren en het voer­tuig­de­tec­tie­sys­teem 930 detec­tie­lus­sen. Al deze onder­de­len wor­den één voor één aan­ge­bracht en aan­ge­slo­ten op de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning en de sys­te­men voor de bedie­ning. Een flin­ke klus! Deze plaat geeft een inkijk­je en een over­zicht van de belang­rijk­ste installaties.

Klik op de afbeel­ding voor een vergroting

TTI infographic