Van­af begin 2023 wordt in opdracht van de gemeen­te Kat­wijk 10 jaar lang de kwa­li­teit van het grond­wa­ter- en opper­vlak­te­wa­ter rond de Tjal­ma­weg gecon­tro­leerd. Het doel is te moni­to­ren of er als gevolg van het gebruik van de bouw­stof Beau­mix bodem­vreem­de stof­fen in het opper­vlak­te- en grond­wa­ter terecht­ko­men. Uit de eer­ste metin­gen blijkt dat wordt vol­daan aan de kwa­li­teits­nor­men voor het opper­vlak­te- en grond­wa­ter. In het drai­na­ge­wa­ter in de pomp­kel­der onder de Tjal­ma­weg zijn stof­fen aan­ge­trof­fen die in ver­band kun­nen staan met Beau­mix. Uit voor­zorg heeft de pro­vin­cie beslo­ten de drai­na­ge af te sluiten.

Meet­re­sul­ta­ten monitoring

Onder­zoeks­bu­reau IDDS heeft aan­ge­ge­ven dat het opper­vlak­te- en grond­wa­ter bij de Tjal­ma­weg vol­doet aan de nor­men. Daar­naast heeft IDDS ook onder­zoek gedaan naar de samen­stel­ling van het regen­wa­ter en drai­na­ge­wa­ter in de pomp­kel­der. Uit dit onder­zoek blijkt dat het regen­wa­ter vol­doet aan de nor­men. In het drai­na­ge­wa­ter zijn stof­fen aan­ge­trof­fen die in ver­band kun­nen staan met Beaumix.

Voor­zorgs­maat­re­gel

De stof­fen aan­ge­trof­fen in het drai­na­ge­wa­ter vor­men géén direct risi­co voor de volks­ge­zond­heid en het mili­eu. Om ieder risi­co uit te slui­ten heeft de pro­vin­cie, op het moment dat de resul­ta­ten bin­nen­kwa­men, aan­ne­mer Bos­ka­lis opdracht gege­ven om het afvoe­ren van drai­na­ge­wa­ter te stoppen.
In over­leg met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en de gemeen­te Kat­wijk wordt de komen­de peri­o­de geke­ken wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om in de toe­komst het drai­na­ge­wa­ter ver­ant­woord af te voe­ren op het opper­vlak­te­wa­ter, danwel op wel­ke ande­re wij­ze het kan wor­den afgevoerd.

Wer­king pomp­kel­der en drainage

Onder de ver­nieuw­de Tjal­ma­weg is een pomp­kel­der gebouwd. In deze pomp­kel­der komt het regen­wa­ter terecht dat in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg valt. Het groot­ste deel van het regen­wa­ter valt op het weg­dek (het asfalt) en stroomt via kol­ken en lei­din­gen recht­streeks naar de pomp­kel­der. Daar wordt het weg­ge­pompt naar het oppervlaktewater.
Een deel van het regen­wa­ter valt in de ber­men van de Tjal­ma­weg, en zakt de onder­grond in - waar Beau­mix in ver­werkt is - en komt terecht in drai­na­ge­lei­din­gen. Deze drai­na­ge­lei­din­gen zor­gen ervoor dat het water­peil in de ver­diep­te lig­ging op de juis­te hoog­te blijft. Via deze lei­din­gen wordt over­tol­lig drai­na­ge­wa­ter naar de pomp­kel­der gebracht.

Samen­wer­king

De pro­vin­cie werkt nauw samen met de gemeen­te Kat­wijk en het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land. Het Hoog­heem­raad­schap is bevoegd gezag voor de water­kwa­li­teit van het opper­vlak­te­wa­ter. De gemeen­te Kat­wijk is ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het grond­wa­ter. Zij stem­men, ieder van­uit hun eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid, met elkaar af.

Meer infor­ma­tie:
  • Kijk voor meer infor­ma­tie over de onder­zoeks­re­sul­ta­ten van de moni­to­ring van het opper­vlak­te- en grond­wa­ter op de web­si­te gemeen­te Katwijk
  • Kijk voor meer infor­ma­tie over Beau­mix op de pagi­na Beaumix