Vanaf begin 2023 wordt in opdracht van de gemeente Katwijk 10 jaar lang de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater rond de Tjalmaweg gecontroleerd. Het doel is te monitoren of er als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bodemvreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Uit de eerste metingen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlakte- en grondwater. In het drainagewater in de pompkelder onder de Tjalmaweg zijn stoffen aangetroffen die in verband kunnen staan met Beaumix. Uit voorzorg heeft de provincie besloten de drainage af te sluiten.

Meetresultaten monitoring

Onderzoeksbureau IDDS heeft aangegeven dat het oppervlakte- en grondwater bij de Tjalmaweg voldoet aan de normen. Daarnaast heeft IDDS ook onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en drainagewater in de pompkelder. Uit dit onderzoek blijkt dat het regenwater voldoet aan de normen. In het drainagewater zijn stoffen aangetroffen die in verband kunnen staan met Beaumix.

Voorzorgsmaatregel

De stoffen aangetroffen in het drainagewater vormen géén direct risico voor de volksgezondheid en het milieu. Om ieder risico uit te sluiten heeft de provincie, op het moment dat de resultaten binnenkwamen, aannemer Boskalis opdracht gegeven om het afvoeren van drainagewater te stoppen.
In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk wordt de komende periode gekeken welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst het drainagewater verantwoord af te voeren op het oppervlaktewater, danwel op welke andere wijze het kan worden afgevoerd.

Werking pompkelder en drainage

Onder de vernieuwde Tjalmaweg is een pompkelder gebouwd. In deze pompkelder komt het regenwater terecht dat in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg valt. Het grootste deel van het regenwater valt op het wegdek (het asfalt) en stroomt via kolken en leidingen rechtstreeks naar de pompkelder. Daar wordt het weggepompt naar het oppervlaktewater.
Een deel van het regenwater valt in de bermen van de Tjalmaweg, en zakt de ondergrond in – waar Beaumix in verwerkt is – en komt terecht in drainageleidingen. Deze drainageleidingen zorgen ervoor dat het waterpeil in de verdiepte ligging op de juiste hoogte blijft. Via deze leidingen wordt overtollig drainagewater naar de pompkelder gebracht.

Samenwerking

De provincie werkt nauw samen met de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap is bevoegd gezag voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater. Zij stemmen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, met elkaar af.

Meer informatie:
  • Kijk voor meer informatie over de onderzoeksresultaten van de monitoring van het oppervlakte- en grondwater op de website gemeente Katwijk
  • Kijk voor meer informatie over Beaumix op de pagina Beaumix