Veel gestel­de vra­gen over Beaumix
Laatst geüp­da­tet: 9 juli 2021

 1. Wat is Beau­mix voor een materiaal?
  Beau­mix is een zoge­naam­de cir­cu­lai­re ‘niet vorm­ge­ge­ven bouw­stof’ die bestaat uit bode­mas uit afva­l­ener­gie­cen­tra­les (AEC) dat na ver­bran­ding schoon­ge­was­sen en gezeefd is. Daar­door is het mate­ri­aal con­form het Besluit bodem­kwa­li­teit vrij toe­pas­baar. Dat wil zeg­gen dat het zon­der aan­vul­len­de maat­re­ge­len toe­ge­past mag worden.
 2. Waar­om wordt Beau­mix gemaakt?
  Over­he­den heb­ben met het bedrijfs­le­ven afspra­ken gemaakt over het terug­drin­gen van win­ning en gebruik van bouw­stof­fen, zoals zand. Voor de wegen­bouw zijn deze afspra­ken bij­voor­beeld vast­ge­legd in de Green Deal GWW. De over­heid heeft ver­der afge­spro­ken dat het gebruik van gere­cy­cle­de bouw­stof­fen aan­ge­moe­digd wordt.Diverse bedrij­ven, waar­on­der Bos­ka­lis, zijn daar­om met afval­ver­wer­kings­be­drij­ven in gesprek gegaan om bode­mas zo goed te rei­ni­gen dat het vrij toe­ge­past mag wor­den, con­form het Besluit bodem­kwa­li­teit. Daar­mee wordt een afval­pro­duct cir­cu­lair gemaakt en de CO2-uit­stoot ver­min­derd omdat er min­der pri­mai­re grond­stof­fen, zoals zand, gedol­ven hoe­ven te worden.
 3. Hoe wordt Beau­mix gemaakt?
  Beau­mix begint als res­taf­val. Het afval wordt zoveel moge­lijk ont­daan van meta­len, plas­tic en ander recy­cle­baar mate­ri­aal. Het ove­ri­ge afval wordt ver­brand. De as die na ver­bran­ding op de bodem van de ver­bran­dings­ke­tel ach­ter­blijft, wordt ver­vol­gens in een instal­la­tie meer­de­re keren en op ver­schil­len­de manie­ren gewas­sen. Ook wordt nog­maals recy­cle­baar en niet ver­brand mate­ri­aal zoveel als moge­lijk uit de bode­mas gehaald. De bode­mas wordt ver­vol­gens gezeefd en gebro­ken, zodat uit­ein­de­lijk een bouw­stof overblijft.
 4. Door wie wordt Beau­mix gemaakt?
  De Beau­mix voor de Tjal­ma­weg wordt gepro­du­ceerd door de HVC-groep in Alkmaar (onder de naam wASH vof.) en de Blue Phoe­nix Group in Assendelft.
 5. Waar wordt Beau­mix voor gebruikt?
  Vol­gens het Besluit bodem­kwa­li­teit mogen bouw­stof­fen zoals Beau­mix alleen wor­den toe­ge­past in ‘wer­ken’. Voor­beel­den hier­van zijn (spoor)wegen, fiets­pa­den, brug­gen en via­duc­ten. Bin­nen de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt aan deze eis voldaan.
 6. Waar heeft Bos­ka­lis Beau­mix bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg toegepast?
  Beau­mix wordt toe­ge­past voor opho­ging en voor­be­las­ting. Een deel hier­van blijft lig­gen als defi­ni­tief onder­deel van de con­struc­tie van de ver­diep­te lig­ging en de ver­bre­ding van wegen en kunst­wer­ken, zoals de opho­ging van de nieu­we aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en Valkenburg-West.Beaumix wordt ook voor tij­de­lij­ke toe­pas­sin­gen gebruikt bin­nen het pro­ject. Zoals voor de bouw­weg in de bouw­kuip, bij het loop­pad (in wit­te zak­ken /​ big bags) naar de bus­hal­te bij het Ach­ter­weg­vi­a­duct en als ophoog­ma­te­ri­aal van het werk­ter­rein langs de Kool­tuin­weg ter hoog­te van het Achterwegviaduct.
 7. Wat is de reden dat Beau­mix op een aan­tal plaat­sen deels wordt afge­gra­ven en op ande­re loca­ties weer in het pro­ject wordt toegepast?
  Om vol­doen­de zet­ting in de onder­grond te berei­ken wordt Beau­mix als voor­be­las­ting aan­ge­bracht. Dit is nodig om te voor­ko­men dat de toe­kom­sti­ge weg ver­zakt als die in gebruik geno­men is. Ver­vol­gens wordt, als de onder­grond vol­doen­de is inge­klon­ken, de over­hoog­te afge­gra­ven. Deze over­hoog­te (Beau­mix die niet meer nodig is) wordt elders gebruikt bin­nen het pro­ject als (tij­de­lij­ke of defi­ni­tie­ve) toe­pas­sing. Dit is een gebrui­ke­lij­ke fasering/​werkwijze.
 8. Is Bos­ka­lis op een aan­tal loca­ties Beau­mix aan het afdekken?
  Ja. In de eind­si­tu­a­tie ligt Beau­mix niet aan de opper­vlak­te. Op een deel van de Beau­mix wor­den wegen aan­ge­bracht, op het ove­ri­ge deel wordt grond aan­ge­bracht die later wordt inge­zaaid of beplant. Het afdek­ken voor­komt ook verstuiving.
  Toe­zicht op het gebruik van Beaumix
 9. Hoe wordt ervoor gezorgd dat Beau­mix een vrij toe­pas­ba­re bouw­stof is?
  In de hele keten van afval­ver­wer­king is in Neder­land regel­ge­ving, toe­zicht en hand­ha­ving inge­steld. De bouw en exploi­ta­tie van een afval­ver­bran­dings­in­stal­la­tie is ver­gun­ning­plich­tig en staat onder toe­zicht van de betref­fen­de Omge­vings­dienst van het beheer­ge­bied waar deze afval­ver­bran­dings­in­stal­la­tie geves­tigd is.Er zijn diver­se con­tro­le­stap­pen in het afval­ver­bran­dings­pro­ces inge­bouwd, zoals de beoor­de­ling van de samen­stel­ling van het afval en uit­ein­de­lij­ke ook een visu­e­le inspec­tie van het resul­taat van het ver­bran­dings­pro­ces. De was­in­stal­la­ties waar Beau­mix wordt gewas­sen, wor­den 3 keer per jaar gecon­tro­leerd. Beau­mix is daar­naast als pro­duct gecer­ti­fi­ceerd door de KIWA, wat bete­kent dat het hele pro­ces vast­ge­legd is en ook regel­ma­tig geau­dit wordt. Beau­mix heeft de vol­gen­de certificaten.

  BRL EN 13242 (0620-CPR-88102)
  BRL 2307–1 (KOMO) (K88101)
  BRL 2307–2 (NL-BSB) (K88100)

 10. Hoe wordt gecon­tro­leerd en gewaar­borgd dat Beau­mix vei­lig en schoon is?
  Elke par­tij mate­ri­aal die uit de was­in­stal­la­tie komt wordt eerst in een depot bij de was­in­stal­la­tie opge­sla­gen en door mid­del van par­tij­keu­rin­gen getoetst aan de eisen uit het Besluit bodem­kwa­li­teit. Deze par­tij­keu­rin­gen wor­den in opdracht van de pro­du­cent van Beau­mix uit­ge­voerd door een onaf­han­ke­lijk en gecer­ti­fi­ceerd onder­zoeks­bu­reau (in dit geval Cer­ti­con Kwa­li­teits­keu­rin­gen B.V.). Con­form de regel­ge­ving en richt­lij­nen wordt een aan­tal mon­sters geno­men dat ver­vol­gens wordt gea­na­ly­seerd in een labo­ra­to­ri­um. Als uit de ana­ly­se blijkt dat de par­tij Beau­mix vol­doet aan het Besluit bodem­kwa­li­teit kan het vrij­ge­ge­ven wor­den voor toe­pas­sing en transport.
 11. Wel­ke mili­eu­kun­di­ge keu­rin­gen wor­den op Beau­mix uitgevoerd?
  In het Besluit bodem­kwa­li­teit is vast­ge­legd op wel­ke stof­fen bouw­stof­fen onder­zocht moe­ten wor­den, zoals meta­len en olie. De vol­le­di­ge lijst van onder­zoch­te stof­fen staan in de keuringsrapporten.
 12. Zijn de rap­por­ten van de par­tij­keu­rin­gen beschikbaar?
  Op de pagi­na rap­por­ten Beau­mix vind je de rap­por­ten van de par­tij­keu­rin­gen die op de Beau­mix voor de Tjal­ma­weg zijn toegepast.
 13. Hoe kan het dat er door bewo­ners bat­te­rij­en en ande­re klei­ne onder­de­len in Beau­mix zijn aan­ge­trof­fen? En mag dat?
  Tij­dens het rei­ni­gings- en schei­dings­pro­ces van Beau­mix wor­den meta­len, plas­tics en klei­ne onder­de­len er zoveel moge­lijk uit­ge­haald. Dit pro­ces is niet 100% vol­le­dig, waar­door een klei­ne hoe­veel­heid plas­tic, metaal (waar­on­der bat­te­rij­en) kun­nen ach­ter­blij­ven. Dit vol­doet aan de gel­den­de wet­ge­ving in Nederland.
 14. Hoe zit het pre­cies met de stof Anti­moon die zou zijn aan­ge­trof­fen bij keu­rin­gen van de gemeen­te Katwijk?
  De gemeen­te Kat­wijk heeft in novem­ber 2020, als bevoegd gezag voor het Besluit bodem­kwa­li­teit, op deze vraag het vol­gen­de ant­woord gege­ven: “Naast de keu­rin­gen die door gecer­ti­fi­ceer­de bedrij­ven wor­den uit­ge­voerd, neemt de gemeen­te mon­sters voor aan­vul­lend onder­zoek. Anti­moon is een stof die in lage con­cen­tra­ties stan­daard aan­we­zig is in Beau­mix. In het eer­ste onder­zoek (snel­test) is anti­moon licht ver­hoogd aan­ge­trof­fen ten opzich­te van de norm voor Niet Vorm­ge­ge­ven Bouw­stof­fen. Dit resul­taat is ver­oor­zaakt door de wij­ze van ana­ly­se­ren. Hier­bij is in eer­ste instan­tie is geko­zen voor een snel­test met zuur in het labo­ra­to­ri­um, de zoge­naam­de cas­ca­de­proef. Hier­mee wordt in kor­te tijd een resul­taat ver­kre­gen dat wel een indi­ca­tie geeft, maar min­der repre­sen­ta­tief is. De onder­zoe­ken door een onaf­han­ke­lij­ke par­tij bij de pro­duc­tie­lo­ca­tie zijn door mid­del van een kolom­proef gedaan, dit is de offi­ci­ë­le en eni­ge juis­te metho­de voor onder­zoek van het Beau­mix. Hier­uit kwam als betrouw­baar resul­taat dat het anti­moon­ge­hal­te dat vrij kan komen, vol­doet aan de wet­te­lij­ke regels. Er is dus geen spra­ke van een te hoog gehal­te anti­moon in de Beau­mix die door Bos­ka­lis wordt gebruikt. Van belang is dat de stof niet boven de wet­te­lij­ke nor­men uit het mate­ri­aal kan ver­sprei­den naar de omge­ving. En dat doet het niet. Op basis van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten ziet de gemeen­te als bevoegd gezag dan ook geen aan­lei­ding om nu nader onder­zoek uit te voe­ren.”Het rap­port van de gemeen­te en de brief die hier­over in novem­ber 2020 aan de gemeen­te­raad is ver­stuurd, vind je op de web­si­te van de gemeen­te kat­wijk. Je kunt het rap­port van het aan­vul­lend onder­zoek van de gemeen­te Kat­wijk ook down­lo­a­den. Op dit moment wordt er aan­vul­lend onder­zoek uit­ge­voerd door de gemeen­te Kat­wijk met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de omge­vings­dienst West-Hol­land. Zie hier­voor vraag 16.
  Rol­ver­de­ling over­he­den en aannemer
 15. Hoe is de rol­ver­de­ling bij het toe­pas­sen en con­tro­le­ren van Beaumix?
  Bos­ka­lis is uit­voe­rend aan­ne­mer en er ver­ant­woor­de­lijk voor dat vol­gens wet- en regel­ge­ving en bin­nen de kaders van het con­tract wordt gewerkt.Als opdracht­ge­ver toetst de pro­vin­cie Zuid-Hol­land de plan­nen en ont­wer­pen van Bos­ka­lis. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land krijgt ook alle par­tij­keu­rin­gen van de Beau­mix en con­tro­leert deze zelf ook.
  De gemeen­te Kat­wijk is bevoegd gezag in het kader Besluit bodem­kwa­li­teit. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is bevoegd gezag als het gaat om toe­pas­sing van de zorg­plicht van­uit de Wet bodem­be­scher­ming. De pro­vin­cie heeft de uit­voe­ring hier­van neer­ge­legd bij de Omge­vings­dien­sten. Kat­wijk valt bin­nen het beheers­ge­bied van de Omge­vings­dienst West-Holland.
  Onder­zoek naar gehal­te genor­meer­de zwa­re metalen
 16. Voert de pro­vin­cie van­uit bevoegd gezag onder­zoek uit naar het gebruik van Beaumix?
  De pro­vin­cie heeft van­uit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodem­be­scher­ming, samen met de gemeen­te Kat­wijk, opdracht gege­ven aan de Omge­vings­dienst West-Hol­land om de bouw­stof te onder­zoe­ken. Aan­lei­ding was het feit dat door omwo­nen­den in de Beau­mix ver­bran­de bat­te­rij­en en plas­tics waren aan­ge­trof­fen. Het doel was erach­ter te komen of de bouw­stof vol­doet aan de gel­den­de wet- en regel­ge­ving. Onaf­han­ke­lijk inge­ni­eurs­bu­reau Antea heeft onder­zoek gedaan naar de aan­we­zig­heid van zwa­re meta­len (waar­on­der anti­moon), anio­nen (zou­ten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.
 17. Wat zijn de onder­zoeks­re­sul­ta­ten van dit onderzoek?
  De con­clu­sie van het onder­zoek (bevoegd gezag) is dat de bouw­stof Beau­mix, gebruikt bij de aan­leg van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, vol­doet aan de wet­te­lij­ke eisen en door aan­ne­mer Bos­ka­lis recht­ma­tig is toe­ge­past. Dat bete­kent dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk niet hand­ha­vend zul­len optreden.
 18. Waar kan ik de resul­ta­ten van dit onder­zoek (bevoegd gezag) vinden?
  Meer infor­ma­tie over dit onder­zoek en de onder­zoeks­re­sul­ta­ten vind je op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.
  Keten­on­der­zoek pro­vin­cie Zuid-Holland
 19. Voert de pro­vin­cie als opdracht­ge­ver aan Bos­ka­lis onder­zoek uit?
  Ja, de pro­vin­cie voer­de van­uit haar rol als opdracht­ge­ver een keten­on­der­zoek uit naar het hele pro­ces van pro­duc­tie tot en met het trans­port van Beau­mix naar het pro­ject. Het doel van het onder­zoek was om te con­tro­le­ren of het pro­ces voor de Beau­mix die wordt toe­ge­past bij de Tjal­ma­weg cor­rect is uit­ge­voerd en vol­doet aan de gel­den­de wet- en regelgeving.
 20. Hoe is het keten­on­der­zoek opgezet?
  Het audit­team richt­te zich op de vraag of de bedrij­ven aan­toon­baar kun­nen maken dat zij bij de pro­duc­tie en trans­port van Beau­mix heb­ben gehan­deld vol­gens de gel­den­de wet- en regelgeving.Het onder­zoek richt­te zich op de vol­gen­de stappen:
  1. De inna­me en opwer­king van ruwe bode­mas resul­te­rend in een partijkeuring.
  2. Opslag en tus­sen­han­del van goed­ge­keur­de Beau­mix (incl trans­port naar opslag).
  3. Toe­pas­sing bouw­stof Beau­mix op Tjal­ma­weg (incl trans­port naar bouwplaats).
 21. Zijn de gemeen­te Kat­wijk en de omge­vings­dienst West-Hol­land bij het keten­on­der­zoek betrokken?
  De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft het keten­on­der­zoek laten uit­voe­ren. De opzet van het onder­zoek is afge­stemd met de Omge­vings­dienst West-Hol­land en de gemeen­te Katwijk.
 22. Wat is de con­clu­sie van het ketenonderzoek?
  De con­clu­sie uit het keten­on­der­zoek is dat de Beau­mix die toe­ge­past is bij het pro­ject Tjal­ma­weg het pro­ces cor­rect heeft door­lo­pen. De pro­ces­sen vol­doen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.
 23. Waar kan ik de resul­ta­ten van het keten­on­der­zoek vinden?
  Je kunt de vol­gen­de docu­men­ten downloaden:
  toets­ver­slag ketenonderzoek
  publieks­vrien­de­lij­ke toe­lich­ting op het toets­ver­slag ketenonderzoek
 24. Wat bete­ke­nen de uit­kom­sten van de bei­de onder­zoe­ken voor het project?
  Voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg bete­kent dit dat het pro­ject zon­der aan­vul­len­de maat­re­ge­len wordt voort­ge­zet. Aan­ne­mer Bos­ka­lis zal in augustus/​september 2021 nieu­we Beau­mix ten behoe­ve van het pro­ject aan­voe­ren en toepassen.
 25. Wordt er nieu­we Beau­mix toe­ge­past in de komen­de peri­o­de dat de onder­zoeks­re­sul­ta­ten nog niet bekend zijn?
  Van­af augustus/​september wordt er nieu­we Beau­mix toe­ge­past bij het project.