Veel gestelde vragen over Beaumix
Laatst geüpdatet: 9 juli 2021

 1. Wat is Beaumix voor een materiaal?
  Beaumix is een zogenaamde circulaire ‘niet vormgegeven bouwstof’ die bestaat uit bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC) dat na verbranding schoongewassen en gezeefd is. Daardoor is het materiaal conform het Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar. Dat wil zeggen dat het zonder aanvullende maatregelen toegepast mag worden.
 2. Waarom wordt Beaumix gemaakt?
  Overheden hebben met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van winning en gebruik van bouwstoffen, zoals zand. Voor de wegenbouw zijn deze afspraken bijvoorbeeld vastgelegd in de Green Deal GWW. De overheid heeft verder afgesproken dat het gebruik van gerecyclede bouwstoffen aangemoedigd wordt.Diverse bedrijven, waaronder Boskalis, zijn daarom met afvalverwerkingsbedrijven in gesprek gegaan om bodemas zo goed te reinigen dat het vrij toegepast mag worden, conform het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee wordt een afvalproduct circulair gemaakt en de CO2-uitstoot verminderd omdat er minder primaire grondstoffen, zoals zand, gedolven hoeven te worden.
 3. Hoe wordt Beaumix gemaakt?
  Beaumix begint als restafval. Het afval wordt zoveel mogelijk ontdaan van metalen, plastic en ander recyclebaar materiaal. Het overige afval wordt verbrand. De as die na verbranding op de bodem van de verbrandingsketel achterblijft, wordt vervolgens in een installatie meerdere keren en op verschillende manieren gewassen. Ook wordt nogmaals recyclebaar en niet verbrand materiaal zoveel als mogelijk uit de bodemas gehaald. De bodemas wordt vervolgens gezeefd en gebroken, zodat uiteindelijk een bouwstof overblijft.
 4. Door wie wordt Beaumix gemaakt?
  De Beaumix voor de Tjalmaweg wordt geproduceerd door de HVC-groep in Alkmaar (onder de naam wASH vof.) en de Blue Phoenix Group in Assendelft.
 5. Waar wordt Beaumix voor gebruikt?
  Volgens het Besluit bodemkwaliteit mogen bouwstoffen zoals Beaumix alleen worden toegepast in ‘werken’. Voorbeelden hiervan zijn (spoor)wegen, fietspaden, bruggen en viaducten. Binnen de N206 ir. G. Tjalmaweg wordt aan deze eis voldaan.
 6. Waar heeft Boskalis Beaumix bij de N206 ir. G. Tjalmaweg toegepast?
  Beaumix wordt toegepast voor ophoging en voorbelasting. Een deel hiervan blijft liggen als definitief onderdeel van de constructie van de verdiepte ligging en de verbreding van wegen en kunstwerken, zoals de ophoging van de nieuwe aansluitingen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West.Beaumix wordt ook voor tijdelijke toepassingen gebruikt binnen het project. Zoals voor de bouwweg in de bouwkuip, bij het looppad (in witte zakken / big bags) naar de bushalte bij het Achterwegviaduct en als ophoogmateriaal van het werkterrein langs de Kooltuinweg ter hoogte van het Achterwegviaduct.
 7. Wat is de reden dat Beaumix op een aantal plaatsen deels wordt afgegraven en op andere locaties weer in het project wordt toegepast?
  Om voldoende zetting in de ondergrond te bereiken wordt Beaumix als voorbelasting aangebracht. Dit is nodig om te voorkomen dat de toekomstige weg verzakt als die in gebruik genomen is. Vervolgens wordt, als de ondergrond voldoende is ingeklonken, de overhoogte afgegraven. Deze overhoogte (Beaumix die niet meer nodig is) wordt elders gebruikt binnen het project als (tijdelijke of definitieve) toepassing. Dit is een gebruikelijke fasering/werkwijze.
 8. Is Boskalis op een aantal locaties Beaumix aan het afdekken?
  Ja. In de eindsituatie ligt Beaumix niet aan de oppervlakte. Op een deel van de Beaumix worden wegen aangebracht, op het overige deel wordt grond aangebracht die later wordt ingezaaid of beplant. Het afdekken voorkomt ook verstuiving.

  Toezicht op het gebruik van Beaumix
 9. Hoe wordt ervoor gezorgd dat Beaumix een vrij toepasbare bouwstof is?
  In de hele keten van afvalverwerking is in Nederland regelgeving, toezicht en handhaving ingesteld. De bouw en exploitatie van een afvalverbrandingsinstallatie is vergunningplichtig en staat onder toezicht van de betreffende Omgevingsdienst van het beheergebied waar deze afvalverbrandingsinstallatie gevestigd is.Er zijn diverse controlestappen in het afvalverbrandingsproces ingebouwd, zoals de beoordeling van de samenstelling van het afval en uiteindelijke ook een visuele inspectie van het resultaat van het verbrandingsproces. De wasinstallaties waar Beaumix wordt gewassen, worden 3 keer per jaar gecontroleerd. Beaumix is daarnaast als product gecertificeerd door de KIWA, wat betekent dat het hele proces vastgelegd is en ook regelmatig geaudit wordt. Beaumix heeft de volgende certificaten.

  — BRL EN 13242 (0620-CPR-88102)
  — BRL 2307–1 (KOMO) (K88101)
  — BRL 2307–2 (NL-BSB) (K88100)

 10. Hoe wordt gecontroleerd en gewaarborgd dat Beaumix veilig en schoon is?
  Elke partij materiaal die uit de wasinstallatie komt wordt eerst in een depot bij de wasinstallatie opgeslagen en door middel van partijkeuringen getoetst aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Deze partijkeuringen worden in opdracht van de producent van Beaumix uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau (in dit geval Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.). Conform de regelgeving en richtlijnen wordt een aantal monsters genomen dat vervolgens wordt geanalyseerd in een laboratorium. Als uit de analyse blijkt dat de partij Beaumix voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit kan het vrijgegeven worden voor toepassing en transport.
 11. Welke milieukundige keuringen worden op Beaumix uitgevoerd?
  In het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd op welke stoffen bouwstoffen onderzocht moeten worden, zoals metalen en olie. De volledige lijst van onderzochte stoffen staan in de keuringsrapporten.
 12. Zijn de rapporten van de partijkeuringen beschikbaar?
  Op de pagina rapporten Beaumix vind je de rapporten van de partijkeuringen die op de Beaumix voor de Tjalmaweg zijn toegepast.
 13. Hoe kan het dat er door bewoners batterijen en andere kleine onderdelen in Beaumix zijn aangetroffen? En mag dat?
  Tijdens het reinigings- en scheidingsproces van Beaumix worden metalen, plastics en kleine onderdelen er zoveel mogelijk uitgehaald. Dit proces is niet 100% volledig, waardoor een kleine hoeveelheid plastic, metaal (waaronder batterijen) kunnen achterblijven. Dit voldoet aan de geldende wetgeving in Nederland.
 14. Hoe zit het precies met de stof Antimoon die zou zijn aangetroffen bij keuringen van de gemeente Katwijk?
  De gemeente Katwijk heeft in november 2020, als bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit, op deze vraag het volgende antwoord gegeven: “Naast de keuringen die door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, neemt de gemeente monsters voor aanvullend onderzoek. Antimoon is een stof die in lage concentraties standaard aanwezig is in Beaumix. In het eerste onderzoek (sneltest) is antimoon licht verhoogd aangetroffen ten opzichte van de norm voor Niet Vormgegeven Bouwstoffen. Dit resultaat is veroorzaakt door de wijze van analyseren. Hierbij is in eerste instantie is gekozen voor een sneltest met zuur in het laboratorium, de zogenaamde cascadeproef. Hiermee wordt in korte tijd een resultaat verkregen dat wel een indicatie geeft, maar minder representatief is. De onderzoeken door een onafhankelijke partij bij de productielocatie zijn door middel van een kolomproef gedaan, dit is de officiële en enige juiste methode voor onderzoek van het Beaumix. Hieruit kwam als betrouwbaar resultaat dat het antimoongehalte dat vrij kan komen, voldoet aan de wettelijke regels. Er is dus geen sprake van een te hoog gehalte antimoon in de Beaumix die door Boskalis wordt gebruikt. Van belang is dat de stof niet boven de wettelijke normen uit het materiaal kan verspreiden naar de omgeving. En dat doet het niet. Op basis van de onderzoeksresultaten ziet de gemeente als bevoegd gezag dan ook geen aanleiding om nu nader onderzoek uit te voeren.”Het rapport van de gemeente en de brief die hierover in november 2020 aan de gemeenteraad is verstuurd, vind je op de website van de gemeente katwijk. Je kunt het rapport van het aanvullend onderzoek van de gemeente Katwijk ook downloaden. Op dit moment wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd door de gemeente Katwijk met de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdienst West-Holland. Zie hiervoor vraag 16.

  Rolverdeling overheden en aannemer
 15. Hoe is de rolverdeling bij het toepassen en controleren van Beaumix?
  Boskalis is uitvoerend aannemer en er verantwoordelijk voor dat volgens wet- en regelgeving en binnen de kaders van het contract wordt gewerkt.Als opdrachtgever toetst de provincie Zuid-Holland de plannen en ontwerpen van Boskalis. De provincie Zuid-Holland krijgt ook alle partijkeuringen van de Beaumix en controleert deze zelf ook.
  De gemeente Katwijk is bevoegd gezag in het kader Besluit bodemkwaliteit. De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag als het gaat om toepassing van de zorgplicht vanuit de Wet bodembescherming. De provincie heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de Omgevingsdiensten. Katwijk valt binnen het beheersgebied van de Omgevingsdienst West-Holland.

  Onderzoek naar gehalte genormeerde zware metalen
 16. Voert de provincie vanuit bevoegd gezag onderzoek uit naar het gebruik van Beaumix?
  De provincie heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, samen met de gemeente Katwijk, opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst West-Holland om de bouwstof te onderzoeken. Aanleiding was het feit dat door omwonenden in de Beaumix verbrande batterijen en plastics waren aangetroffen. Het doel was erachter te komen of de bouwstof voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onafhankelijk ingenieursbureau Antea heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.
 17. Wat zijn de onderzoeksresultaten van dit onderzoek?
  De conclusie van het onderzoek (bevoegd gezag) is dat de bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en door aannemer Boskalis rechtmatig is toegepast. Dat betekent dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk niet handhavend zullen optreden.
 18. Waar kan ik de resultaten van dit onderzoek (bevoegd gezag) vinden?
  Meer informatie over dit onderzoek en de onderzoeksresultaten vind je op de website van de gemeente Katwijk.

  Ketenonderzoek provincie Zuid-Holland
 19. Voert de provincie als opdrachtgever aan Boskalis onderzoek uit?
  Ja, de provincie voerde vanuit haar rol als opdrachtgever een ketenonderzoek uit naar het hele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar het project. Het doel van het onderzoek was om te controleren of het proces voor de Beaumix die wordt toegepast bij de Tjalmaweg correct is uitgevoerd en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
 20. Hoe is het ketenonderzoek opgezet?
  Het auditteam richtte zich op de vraag of de bedrijven aantoonbaar kunnen maken dat zij bij de productie en transport van Beaumix hebben gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.Het onderzoek richtte zich op de volgende stappen:
  1. De inname en opwerking van ruwe bodemas resulterend in een partijkeuring.
  2. Opslag en tussenhandel van goedgekeurde Beaumix (incl transport naar opslag).
  3. Toepassing bouwstof Beaumix op Tjalmaweg (incl transport naar bouwplaats).
 21. Zijn de gemeente Katwijk en de omgevingsdienst West-Holland bij het ketenonderzoek betrokken?
  De provincie Zuid-Holland heeft het ketenonderzoek laten uitvoeren. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de Omgevingsdienst West-Holland en de gemeente Katwijk.
 22. Wat is de conclusie van het ketenonderzoek?
  De conclusie uit het ketenonderzoek is dat de Beaumix die toegepast is bij het project Tjalmaweg het proces correct heeft doorlopen. De processen voldoen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.
 23. Waar kan ik de resultaten van het ketenonderzoek vinden?
  Je kunt de volgende documenten downloaden:
  toetsverslag ketenonderzoek
  publieksvriendelijke toelichting op het toetsverslag ketenonderzoek
 24. Wat betekenen de uitkomsten van de beide onderzoeken voor het project?
  Voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg betekent dit dat het project zonder aanvullende maatregelen wordt voortgezet. Aannemer Boskalis zal in augustus/september 2021 nieuwe Beaumix ten behoeve van het project aanvoeren en toepassen.
 25. Wordt er nieuwe Beaumix toegepast in de komende periode dat de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn?
  Vanaf augustus/september wordt er nieuwe Beaumix toegepast bij het project.