In de expo­si­tie­ruim­te in het gemeen­te­huis van Kat­wijk zijn van­af van­daag drie bij­zon­de­re hou­ten vazen te bewon­de­ren. Deze zijn door hout­be­werk­ster en kun­ste­na­res Mari­sa Klas­ter gemaakt van de eiken­hou­ten palen van de Romein­se weg die in 2018 werd aan­ge­trof­fen bij arche­o­lo­gisch onder­zoek voor de Rijn­land­Rou­te. Fre­de­rik Zeven­ber­gen en Mein­dert Stolk (gede­pu­teer­den voor de pro­vin­cie Zuid-Hol­land) over­han­dig­den de vazen aan wet­hou­ders Gerard Mos­tert en Jac­co Kna­pe van de gemeen­te Katwijk.

Expo­si­tie­ruim­te

Naast de drie vazen ont­ving de gemeen­te ook één van de ori­gi­ne­le hou­ten fun­de­rings­pa­len van de Romein­se weg. Deze Romein­se vond­sten zijn nu onder­deel van de vas­te ten­toon­stel­ling van de expo­si­tie­ruim­te van het gemeen­te­huis in Kat­wijk. Daar is ook een afdruk van de Peu­tin­ger­kaart (een Romein­se wegen­kaart) te zien, waar­op tal van Romein­se neder­zet­tin­gen in kaart gebracht zijn. De expo­si­tie­ruim­te zelf is nog in ont­wik­ke­ling en krijgt naar ver­wach­ting dit jaar zijn defi­ni­tie­ve vorm. Dan zal deze ruim­te ook plaats gaan bie­den aan wis­se­len­de tentoonstellingen.

Arche­o­lo­gisch onder­zoek RijnlandRoute

De Romein­se weg werd aan­ge­trof­fen tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek voor de aan­leg van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, onder­deel van de Rijn­land­rou­te. De hier aan­ge­trof­fen hou­ten palen vorm­den de fun­de­ring van een bij­na 2000 jaar gele­den aan­ge­leg­de Romein­se weg. Samen met een grach­ten­sys­teem, graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den kreeg deze loca­tie de naam Weerd­kam­pen. Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen: “De Romei­nen leg­den hun weg al zeer gestruc­tu­reerd en goed voor­be­reid aan. Wij deden dat ook met de Tjal­ma­weg, op nage­noeg dezelf­de plek als de Romein­se weg, heel bij­zon­der.“ Wet­hou­der Gerard Mos­tert beaamt dit: “De Romein­se weg vormt een ver­bin­ding met het ver­le­den en het nu. Heel mooi om je te rea­li­se­ren dat je hier let­ter­lijk over geschie­de­nis rijdt. “

Beleef­baar erfgoed

Bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te was veel aan­dacht voor de arche­o­lo­gi­sche waar­den in het gebied. Ver­keer en erf­goed komen hier op een bij­zon­de­re manier samen. De gemeen­te en de pro­vin­cie zet­ten zich in om dit unie­ke erf­goed zo goed moge­lijk te behou­den en beleef­baar te maken. Gede­pu­teer­de Mein­dert Stolk: “Met de bij­zon­de­re arche­o­lo­gi­sche vond­sten in Val­ken­burg heb­ben we omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den al ken­nis laten maken, onder meer door geor­ga­ni­seer­de publieks­da­gen. Boven­dien heb­ben ver­schil­len­de musea in de omge­ving één of meer­de­re Romein­se palen gekre­gen om op te nemen in hun col­lec­tie. Zo kan nu en in de toe­komst het unie­ke Romein­se hout beke­ken worden.”

Ook bin­nen de gemeen­te Kat­wijk kan men de bij­zon­de­re geschie­de­nis van dit gebied op steeds meer plek­ken ‘erva­ren’. Wet­hou­der Jac­co Kna­pe: “Er zit hier zoveel rijk­dom in de grond. Erf­goed dat soms niet zicht­baar is, maar dat wel heel veel over onze geschie­de­nis kan ver­tel­len. Daar­om maken we de geschie­de­nis op spe­ci­fie­ke plek­ken zicht­baar. Dat doen we met deze ten­toon­stel­ling, maar ook met bij­voor­beeld infor­ma­tie­bord­jes bij het Limes­plein (naast via­duct Val­ken­burg-Oost), met uit­leg over de arche­o­lo­gi­sche waar­de van het gebied en de sfeer van de Romein­se weg. Ook is het plan om een fiets­rou­te langs plek­ken met bij­zon­de­re arche­o­lo­gi­sche waar­den te maken en komt er een kunst­werk bij de toe­kom­sti­ge HOV R-net bus­hal­te langs de Tjal­ma­weg. Tot slot draagt natuur­lijk ook de komst van het nieu­we Limes Erf­goed­cen­trum (arche­o­lo­gisch depot) in de toe­komst bij aan de zicht­baar­heid van ons erfgoed.”

Romeins erf­goed

De Romein­se weg met zijn eeu­wen­ou­de hou­ten fun­de­rings­pa­len en ande­re vond­sten uit deze tijd zijn onder­deel van ons Neder-Ger­maan­se Limes erf­goed. De Limes is de voor­ma­li­ge noord­grens van het Romein­se Rijk, die ook dwars door het hui­di­ge Zuid-Hol­land liep. In onze bodem zijn tal­lo­ze res­ten ach­ter­ge­ble­ven van de tijd dat de Romei­nen zich in onze pro­vin­cie geves­tigd heb­ben. De pro­vin­cie vindt het belang­rijk dit erf­goed te behou­den en waar moge­lijk te tonen aan ieder­een daar­in geïn­te­res­seerd is.