De N434 Cor­bu­lo­tun­nel gaat in de twee­de helft van 2024 open voor ver­keer. Dat komt naar voren uit de nieu­we plan­ning die gemaakt is n.a.v. de brand die in juni jl. heeft plaatsgevonden.

Met de brand zijn er tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties ver­lo­ren gegaan, die spe­ci­aal aan­ge­schaft en getest waren voor de Cor­bu­lo­tun­nel. Deze onder­de­len wor­den opnieuw inge­kocht en gemon­teerd in de tun­nel en ver­diep­te lig­ging. Met name de lever­tij­den van de nieuw te bestel­len onder­de­len vorm­den een uit­da­ging bij het maken van de nieu­we plan­ning. De gevol­gen zijn inmid­dels met betrok­ken par­tij­en afge­stemd, waar­door de nieu­we plan­ning bepaald kon wor­den, resul­te­rend in de open­stel­ling in de twee­de helft van 2024.

Mon­te­ren, tes­ten en openstellingsvergunning

Het mon­te­ren en aan­slui­ten van de laat­ste onder­de­len duurt naar ver­wach­ting nog tot eind 2023, waar­na pas het test­pro­ces zou kun­nen star­ten. Om niet nog meer tijd te ver­lie­zen, is beslo­ten om het test­pro­ces van onder­de­len die beschik­baar zijn te star­ten van­af eind april 2023. Uit­ein­de­lijk wor­den alle 54 deel­in­stal­la­ties eerst los van elkaar getest en daar­na ook in samen­hang met elkaar. De tun­nel en ver­diep­te lig­ging zijn samen zo’n 4 km lang, waar­door één instal­la­tie al snel uit dui­zen­den onder­de­len kan bestaan. Al met al kost het mon­te­ren en tes­ten van al deze onder­de­len dan ook flink wat tijd. Wan­neer alles naar beho­ren werkt, wordt de open­stel­lings­ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Dit ver­gun­nin­gen­pro­ces duurt een aan­tal maanden.

In het arti­kel van juni 2022 lees je meer over wat er de komen­de tijd nog gedaan moet wor­den voor­dat het ver­keer vei­lig door de tun­nel kan rijden.

Plan­ning Tjal­ma­weg en Europaweg

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is vol­gens de hui­di­ge plan­ning in de twee­de helft van 2023 gereed. Voor de N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat de aan­be­ste­ding begin 2023 start. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de te selec­te­ren aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.