Van­nacht is er brand ont­staan in een van de opslag­lood­sen op de bouw­plaats van de Rijn­land­Rou­te aan de kant van de A4. Er von­den op dat moment geen werk­zaam­he­den plaats op dit deel van het ter­rein. Rond 03.00 uur is de brand opge­merkt waar­na direct de hulp­dien­sten zijn inge­scha­keld. De brand­weer­korp­sen uit de direc­te omge­ving zijn uit­ge­rukt met groot mate­ri­eel en heb­ben ade­quaat gere­a­geerd. Om 04.48 uur is het sein brand mees­ter gege­ven. Hoe de brand is ont­staan is op dit moment niet bekend.

Er is nie­mand gewond geraakt. Wel is de mate­rie­le scha­de groot: in de loods lagen bouw­ma­te­ri­a­len, machi­nes, gereed­schap en nog te mon­te­ren sys­teem­on­der­de­len voor de tun­nel en ver­diep­te lig­ging. Over de omvang van de scha­de en de impact op het pro­ject valt nu nog niets te zeg­gen. Dat zal pas in de loop van de komen­de maan­den dui­de­lijk worden.