In dit bericht lees je de weke­lijk­se upda­te van onze werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Aan de west­kant in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg (com­par­ti­ment 1) zijn we begon­nen met het plaat­sen van de eer­ste lamel­len, deze wor­den tegen de gewa­pen­de grond­con­struc­tie aan gemon­teerd. Aan de oost­zij­de (com­par­ti­ment 13) vin­den voor­be­rei­din­gen plaats om dit com­par­ti­ment te kun­nen ont­gra­ven. De (nieu­we) Toren­vliet­brug is bij­na klaar om in gebruik te nemen. Voor­dat het ver­keer over deze nieu­we brug kan rij­den vindt er een aan­tal avonden/​nachten afslui­tin­gen en een week­en­d­af­slui­ting plaats van de Tjal­ma­weg (tus­sen N441 en de – A44)