De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is begin juli - tus­sen de N441 en de A44 (Lei­den-West) - een aan­tal avonden/​nachten (4 t/​m 7 juli) en het week­end van 8 t/​m 11 juli afge­slo­ten. De aan­ne­mers Comol5 en Bos­ka­lis com­bi­ne­ren dan hun werk­zaam­he­den op en nabij de Toren­vliet­brug, om de hin­der voor het ver­keer en omge­ving zoveel moge­lijk te beper­ken. Auto­ver­keer en fiet­sers wor­den omge­leid via bebor­ding. Van­af maan­dag­och­tend 11 juli rijdt het ver­keer tus­sen Lei­den en Kat­wijk over de nieu­we Torenvlietbrug.

Avond-/nacht­af­slui­tin­gen maan­dag 4 t/​m don­der­dag 7 juli 2022

De Tjal­ma­weg is van maan­dag 4 juli tot en met don­der­dag 7 juli in de avon­den en nach­ten afge­slo­ten voor auto­ver­keer, tus­sen 20.00 uur en 06.00 uur. De afslui­ting is op het deel tus­sen de N441 en de Wil­lem Eint­ho­ven­straat. De Wil­lem Eint­ho­ven­straat blijft bereik­baar van­uit de rich­ting Lei­den. Ook de aan­slui­ting Lei­den-West (toe-/af­rit­ten A44) blijft toe­gan­ke­lijk. Fiet­sers heb­ben deze avonden/​nachten gewoon door­gang over de Torenvlietbrug.

Week­en­d­af­slui­ting vrij­dag 8 t/​m maan­dag 11 juli

In het week­end is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten, van vrij­dag 8 juli 21.00 uur t/​m maan­dag 11 juli 05.00 uur.  De weg is afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting met de N441 en de Rhijn­hof­weg, inclu­sief de Toren­vliet­brug en een deel van de aan­slui­ting Lei­den-West (A44). De afslui­ting geldt voor gemo­to­ri­seerd ver­keer en fiet­sers. Bedrij­ven van het Bio Sci­en­ce park en o.a. Cor­pus zijn bereik­baar via de Was­se­naar­se­weg. Voor de toe-/af­rit­ten A44 geldt:

  • Afrit Lei­den-West A44 van­uit Amster­dam is geheel dicht
  • Toe­rit Lei­den-West A44 rich­ting Den Haag is geheel dicht
  • Afrit Lei­den-West A44 van­uit Den Haag rich­ting Kat­wijk is geheel dicht
  • Afrit Lei­den-West A44 van­uit Den Haag rich­ting Lei­den is 2 nach­ten afge­slo­ten: op vrij­dag 8 juli en zater­dag 9 juli van­af 21.00 uur tot 07.00 uur de vol­gen­de ochtend.
  • Toe­rit Lei­den-West A44 rich­ting Amster­dam van­uit Lei­den) blijft open
Luchtfoto asfalteren Torenvlietbrug

Comol5 voert tus­sen de Toren­vliet­brug en de A44 asfal­te­rings­werk­zaam­he­den uit

Luchtfoto werkzaamheden kruising Voorschoterweg

Bos­ka­lis past o.a. de aan­slui­ting Voorschoterweg/​N206 aan

Omzet­ting ver­keer naar nieu­we Torenvlietbrug

Aan­ne­mer Bos­ka­lis maakt van de afslui­tin­gen van de Tjal­ma­weg gebruik om de omzet­ting van het ver­keer over de hui­di­ge brug naar de nieu­we Toren­vliet­brug te rea­li­se­ren. Daar­na krijgt de hui­di­ge brug een meta­mor­fo­se, zodat de brug­gen dezelf­de uit­stra­ling krij­gen met dezelf­de levens­duur. Tij­dens de afslui­tin­gen van de Tjal­ma­weg wor­den ook voor­be­rei­din­gen getrof­fen om het beweeg­ba­re deel (val) van de hui­di­ge Toren­vliet­brug eruit te kun­nen hij­sen en wordt er gewerkt aan de aan­slui­ting van de Voor­scho­ter­weg op de N206. Deze T-split­sing komt een aan­tal meter zui­de­lij­ker te liggen.

Bos­ka­lis maakt ook van de gele­gen­heid gebruik om op een aan­tal plek­ken het asfalt van de tij­de­lij­ke N206 te her­stel­len (o.a. ter hoog­te van de Gro­te Watering).

Omlei­din­gen en hinder

Auto­ver­keer en fiet­sers wor­den omge­leid mid­dels bebor­ding. De asfal­te­rings­werk­zaam­he­den, met name het frees­werk, kun­nen hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Hulp­dien­sten en bus­sen Arriva

Tij­dens de avond/​nachtafsluitingen (4 t/​m 7 juli) kun­nen de hulp­dien­sten en bus­sen van Arri­va door­rij­den, langs de werk­zaam­he­den. Tij­dens de week­en­d­af­slui­ting (8 t/​m 11 juli) wor­den hulp­dien­sten en bus­sen omgeleid.