De Cor­bu­lo­tun­nel ligt er, de tech­ni­sche instal­la­ties wor­den er van­af eind april in geplaatst. Nu moe­ten de betrok­ken par­tij­en -voor de ope­ning rond medio 2024- de tech­niek, de orga­ni­sa­tie en de ver­gun­nin­gen afron­den. Wil­lem van Don­gen is voor­zit­ter van de samen­wer­kings­ta­fel waar pro­vin­cie, aan­ne­mer, beheer­der, ver­keers­lei­ding, veiligheidsregio’s, de onaf­han­ke­lij­ke vei­lig­heids­be­amb­te en het bevoegd gezag aanzitten*.

Bij de Rijn­land­Rou­te gaat het om de hele N434, waar­van de Cor­bu­lo­tun­nel een belang­rijk onder­deel is. Er wordt 10 jaar aan gebouwd, om 100 jaar mee te kun­nen gaan. Wil­lem is ver­ant­woor­de­lijk voor de regie op de open­stel­ling van het tra­ject. Een hele klus, maar geluk­kig heeft hij veel erva­ring opge­daan in ande­re gro­te infra-pro­jec­ten, zoals Spoor­zo­ne Delft en de Betu­we­rou­te.

Is het niet las­tig om met zoveel ver­schil­len­de par­tij­en naar de open­stel­ling van de tun­nel toe te werken?

Het is een ploe­gen­tijd­rit. Je moet met zijn allen op het­zelf­de moment over de finish komen om de tun­nel en het tra­cé vol­gens plan­ning in gebruik te kun­nen nemen. Goe­de samen­wer­king is hier­in onmis­baar. Daar­om heb­ben we een samen­wer­king­s­a­te­lier inge­richt. Daar­in zijn de rol­len en de ver­ant­woor­de­lijk­he­den in de samen­wer­king op een hel­de­re manier afge­spro­ken en hou­den we elkaar op de hoog­te. We weten pre­cies wie wat doet en wel­ke plan­ning daar aan hangt. Er zijn drie ver­schil­len­de werk­groe­pen: Tech­niek, Orga­ni­sa­tie en Ver­gun­ning. De acti­vi­tei­ten die zij uit­voe­ren, zijn gericht op het­zelf­de doel: de suc­ces­vol­le open­stel­ling van een tun­nel die vei­lig en robuust func­ti­o­neert, waar­voor op tijd de ver­gun­ning is afgegeven.”

Kun je kort uit­leg­gen wel­ke acti­vi­tei­ten die werk­groe­pen uitvoeren?

De Werk­groep Tech­niek is ver­ant­woor­de­lijk voor de tech­ni­sche kant. Dus het ont­werp, de civie­le- en tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties en het tes­ten van dat geheel. De Werk­groep Orga­ni­sa­tie houdt zich onder meer bezig met het Vei­lig­heid Beheer­plan, het ver­keers­ma­na­ge­ment en het oplei­den van de mede­wer­kers en ande­re betrok­ke­nen. De Werk­groep Ver­gun­ning richt zich op de inhoud en de pro­ce­du­re van de ver­gun­nings­aan­vraag, plus de bij­be­ho­ren­de communicatie.”

Ligt het alle­maal op koers?

Ja. Het ont­werp en het tes­ten zijn gedaan, het Vei­lig­heid Beheer­plan en het Cala­mi­tei­ten­plan Ver­diep­te Lig­ging zijn gereed. Ook het Test- en Oefen­plan ligt klaar, alleen moe­ten we daar­van nog uit­stip­pe­len hoe we dat pre­cies tot uit­voe­ring bren­gen. Dat we al zover zijn, is het resul­taat van onze aan­pak om zoveel moge­lijk onder­de­len zo vroeg moge­lijk gereed te hebben.
In onder­ling over­leg is heel recent voor het laat­ste half­jaar een stap­pen­plan ont­wik­keld met 4 stro­men: Tes­ten en Beoor­de­len, Oefe­nen en Trai­nen, Mobi­li­se­ren voor Exploi­ta­tie en het Ver­gun­ning ver­le­nings­pro­ces. Dit geheel van voor­be­rei­din­gen wordt in het twee­de kwar­taal 2021 afge­rond en vast “geclick­ed”. Wer­ke­lijk een topresultaat!“

Waar­om is het zo belang­rijk om daar zo vroeg mee te zijn?

Dan heb je tijd als je haast hebt. We heb­ben met deze aan­pak de risico’s naar voren gehaald, zodat we alle moge­lij­ke pro­ble­men zo vroeg moge­lijk kun­nen oplos­sen. Dan heb­ben we meer ruim­te om even­tu­e­le tegen­val­lers later in het tra­ject ook snel te tac­ke­len. En daar­mee ver­groot je de kans dat je op tijd open gaat.”

En waar­om is dat zo belang­rijk, die tij­di­ge opening?

Het uit­gangs­punt is steeds geweest: zodra de tun­nel klaar is, nemen we hem in gebruik. Dan heeft de inves­te­ring met­een nut. Boven­dien is dit gebied één van de ver­keers-hot­s­pots van Neder­land, met enor­me file­over­last. Dat is niet fijn voor de weg­ge­brui­kers en slecht voor de eco­no­mie. We wil­len de Cor­bu­lo­tun­nel en de hele Rijn­land­Rou­te zo snel moge­lijk aan­bie­den aan de BV Neder­land en de automobilisten.”

Ver­der lezen?

Dit inter­view is onder­deel van een reeks inter­views over de tun­nel­tech­niek bij de Rijn­land­Rou­te. Lees alle inter­views in het boek­je ‘Ploe­gen­tijd­rit in tun­nel­tech­niek’.

*De par­tij­en aan de samen­wer­kings­ta­fel zijn: Pro­vin­cie Zuid-Hol­land pro­ject­or­ga­ni­sa­tie, Aan­ne­mers­com­bi­na­tie COMOL 5, Pro­vin­cie Zuid-Hol­land Tun­nel­be­heer­der, de onaf­han­ke­lij­ke Vei­lig­heids­be­amb­te, de veiligheidsregio’s Hol­lands Mid­den en Haag­lan­den en het bevoegd gezag (de gemeen­ten Lei­den, Was­se­naar en Voorschoten).