Nieu­we plaat­jes van de N434 van­uit de lucht! Het beton­werk voor de Cor­bu­lo­tun­nel en de ver­diep­te lig­ging zit er al een tijd­je op. Ook het asfalt en de belij­ning lig­gen er strak in. We wer­ken nu aan de afbouw, met het plaat­sen van vlucht­deu­ren en het mon­te­ren van alle tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties. Dat was al een flin­ke klus, en met de brand van afge­lo­pen zomer heeft dat werk helaas ver­tra­ging opge­lo­pen. Een aan­tal van de ver­lo­ren onder­de­len wor­den momen­teel opnieuw inge­kocht en gemon­teerd. Daar­na wordt er nog vol­op getest.

De komen­de maan­den ron­den we de defi­ni­tie­ve inrich­ting van het gebied rond­om de tun­nel en de ver­diep­te lig­ging af. Bouw­ter­rei­nen, bouw­ke­ten en tij­de­lij­ke wegen zijn gro­ten­deels opge­ruimd, we vul­len de grond ver­der aan en maken de water­gan­gen in orde.