De afwer­king van de weg en de kunst­wer­ken, zoals de bouw van geluids­scher­men en het plaat­sen van leu­nin­gen, bar­ri­ërs en gelei­de­rails is nu echt gestart. De laat­ste gewa­pen­de grond­con­struc­tie, de wan­den van de ver­diep­te weg, zijn geplaatst. En dat bete­kent dat de laat­ste tij­de­lij­ke dam­wan­den kun­nen wor­den uit getrild. Voor de omge­ving kan deze klus geluids­hin­der geven. Bij de Toren­vliet­brug gebeurt zowel onder als op de brug veel op het moment. Onder de brug bou­wen we de defi­ni­tie­ve fiets­pa­den aan bei­de zij­den van de Oude Rijn. En deze week wor­den de lig­gers over de door­vaart van de oude Toren­vliet­brug gelegd.