Bij tun­nels wor­den vaak voor­zie­nin­gen getrof­fen om te voor­ko­men dat auto­mo­bi­lis­ten bij het in- of uit­rij­den van de tun­nel ver­blind wor­den door de laag­staan­de zon. Bij de Cor­bu­lo­tun­nel heb­ben we daar­om aan de west­zij­de van de tun­nel een lamel­len­roos­ter aan­ge­bracht om te voor­ko­men dat in de och­tend recht­streeks tegen het licht van de opko­men­de zon wordt ingekeken.

3D model

In de ont­werp­fa­se is met behulp van een 3D model de tun­nel vir­tu­eel nage­bouwd en is de op- en onder­gaan­de zon daar­in nage­bootst. Geble­ken is dat voor­al in de och­tend, rij­dend van west naar oost, op een zon­ni­ge dag de zon laag boven de wes­te­lij­ke tun­ne­l­in­gang kan staan. De meest opti­ma­le plaat­sing van de lamel­len is op basis van het vir­tu­e­le model bepaald. Op basis van het 3D model is vast­ge­steld dat aan de oost­zij­de van de tun­nel geen lamel­len nodig zijn

Lamel­len

De lamel­len bestaan uit twee ovaal­vor­mi­ge sta­len pla­ten die tot een geheel zijn gelast. Ze zijn ieder ruim 20 meter lang en wegen per stuk 5,8 ton. Om het staal te bescher­men zijn de lamel­len gestraald en voor­zien van een poe­der­coa­ting. In over­leg met de archi­tect is geko­zen voor de kleur RAL 7035 (licht­grijs). Een van de lamel­len heeft een dub­be­le func­tie en is voor­zien van een ophang­con­struc­tie waar­aan matrix­bor­den wor­den aangebracht.