Van­af nu kan je je aan­mel­den voor de sneak pre­view van de Cor­bu­lo­tun­nel! Op zater­dag 24 sep­tem­ber ben je tus­sen 10.00 en 16.00 uur van har­te wel­kom om een stuk door de tun­nel te wandelen.
..

..
..

Ervaar de tun­nel te voet

We heb­ben een mooie rou­te uit­ge­stip­peld van­af de oos­te­lij­ke toe­rit bij de A4, hier wan­del je over de rij­baan de noord­buis in. Na onge­veer 250 meter steek je door naar de zuid­buis van de tun­nel, via een van de dwars­ver­bin­din­gen. Via de zuid­buis loop je terug naar het start­punt. Onder­weg kan je in het rus­ti­ge wan­del­tem­po alle details van de tun­nel goed bekijken!

Aan­mel­den

Voor een goe­de bereik­baar­heid en een pret­tig bezoek aan de bouw­plaats is aan­mel­den voor deze unie­ke erva­ring ver­plicht. Na je aan­mel­ding ont­vang je een beves­ti­ging met extra infor­ma­tie. De beves­ti­ging is ook je toe­gangs­be­wijs op 24 sep­tem­ber. Neem deze digi­taal of op papier mee bij je bezoek. Hou er reke­ning mee dat het in ver­band met de vei­lig­heid helaas niet moge­lijk is om met een rol­stoel, rol­la­tor of kin­der­wa­gen de bouw­plaats te bezoeken.

Bereik­baar­heid

In ver­band met de beperk­te par­keer­ge­le­gen­heid voor auto’s vra­gen we bezoe­kers zoveel moge­lijk met de fiets, lopend of met het OV te komen. Op de pagi­na wan­de­ling door de Cor­bu­lo­tun­nel vind je meer infor­ma­tie over de bereik­baar­heid en de spelregels.