Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland omarmt de aanbevelingen uit het rapport van de onderzoekscommissie Corbulotunnel en waardeert de suggesties die worden gedaan om haar verantwoordelijkheid als publiek opdrachtgever beter vorm te kunnen geven. Dat staat in de brief aan Provinciale Staten waarin GS haar reactie geeft op onderzoeksrapport ”Van driehoek naar ruit” dat op 15 september verschenen is.

De bovenwettelijke ambitie op het vlak van veiligheid en arbeidsomstandigheden waaraan de provincie zich gecommitteerd heeft voor dit project zijn in de praktijk niet voldoende concreet gemaakt en daarmee onvoldoende gerealiseerd. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de onderzoekscommissie, onder leiding van Chris van Dam, die onderzoek deed naar de veiligheid en arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de Corbulotunnel, onderdeel van de RijnlandRoute.

De aanbevelingen uit het onderzoek bieden ons handvatten om concretere stappen te zetten als het gaat om het verankeren van veiligheid in onze projecten en organisatie. Deze opdracht pakken wij op, samen met alle andere betrokkenen. Niet alleen om ervan te leren, maar vooral om het ook actief toe te passen in onze huidige en toekomstige projecten in Zuid-Holland en daarbuiten”, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen.

Geleerde lessen

De provincie gaat aan de slag met maatregelen om de invulling van het publiek opdrachtgeverschap te verbeteren. Dat begint bij het aanscherpen van de kaders en het beter bewaken van de invulling ervan, door de provincie zelf als door onze opdrachtnemers. Ook wordt onderzocht hoe veiligheid en arbeidsomstandigheden beter verankerd kunnen worden in de organisatiecultuur van de provincie als geheel én binnen haar projectorganisaties in het bijzonder. In gesprekken met andere overheden en partners, zoals de bouwbranche, neemt de provincie het voortouw en vraagt nog meer aandacht voor een veilige bouwplaats. Want de geleerde lessen zijn breder toepasbaar dan alleen het project RijnlandRoute en de provincie Zuid-Holland.

Bouwplaats

De projectorganisatie van de RijnlandRoute neemt de handschoen op en gaat zich nog meer inzetten om de veiligheidsambitie te laten doordringen in de gehele keten, in de hoofden en harten van alle betrokkenen, op ‘papier’ en op de bouwplaats, gedurende de gehele looptijd van het project. Het project ziet het als verbeterpunt om elkaar in alle lagen, van werkvloer tot bestuur, scherp te houden en aan te spreken op alle aspecten van veiligheid en arbeidsomstandigheden. In de lopende en nieuwe contracten wordt het gesprek hierover actief aangegaan met de contractpartijen. Ook in de langlopende samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en Rijkswaterstaat gaat de provincie actief aan de slag met de voortschrijdende inzichten. Bij het project N206 Europaweg, ook onderdeel van de RijnlandRoute, is veiligheid al expliciet opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leiden.