Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­den op 17 juli een eer­ste par­ti­ci­pa­tie­ses­sie voor de inrich­ting van de Parkstrook/​snelfietspad en de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. De avond was goed bezocht, zo’n 60 inwo­ners had­den zich aan­ge­meld om te luis­te­ren, mee te pra­ten en vra­gen te stellen.

Wat is er besproken?

Tij­dens de eer­ste avond wer­den 2 onder­wer­pen behandeld:

  • de inrich­ting van de parkzo­ne en het snelfietspad
  • de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjalmaweg
Meest gestel­de vragen

De mees­te vra­gen gin­gen over de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 zoals de loca­tie, de afstand tot de wonin­gen, geluid- en tril­lings­ef­fec­ten, fiets­om­lei­din­gen en de bereik­baar­heid van bedrijven.

Ten aan­zien van de inrich­ting van de park­strook zijn sug­ges­ties gedaan over onder meer de lig­ging van het fiets­pad, plek­ken voor zit­ge­le­gen­heid, de hon­den­uit­laat­plaats en de aan­slui­tin­gen op de woonwijk.

Bewo­ners gaven daar­naast aan bezorgd te zijn over de toe­kom­sti­ge afwa­te­ring in het gebied, omdat zij op dit moment water­over­last erva­ren onder hun woningen.

Hoe nu verder?

Bos­ka­lis en de pro­vin­cie gaan de komen­de weken aan de slag met alle vra­gen en opmer­kin­gen over de inrich­ting van de parkzo­ne, het snel­fiets­pad en de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. Het stre­ven is om tij­dens de twee­de par­ti­ci­pa­tie­avond (op 4 sep­tem­ber) zoveel als moge­lijk aan te geven of en hoe de idee­ën en wen­sen kun­nen wor­den ver­werkt. Als op 4 sep­tem­ber niet alle vra­gen beant­woord kun­nen wor­den, wordt dui­de­lijk­heid gege­ven over wan­neer dat wel het geval is.

Par­ti­ci­pa­tie groen­in­vul­ling roton­de Torenvlietslaan

Een twee­de reeks van 3 par­ti­ci­pa­tie­avon­den volgt nog en betreft de groen­in­vul­ling van de nieu­we roton­de bij de Toren­vliet­slaan op 17 sep­tem­ber, 15 okto­ber en 12 novem­ber. Daar­voor kun­nen bewo­ners rond de roton­de inschrij­ven, per mail via rijnlandroute@​phz.​nl o.v.v. “groen­in­vul­ling roton­de Torenvlietslaan”.

Alge­me­ne infor­ma­tie­avond 19 juni 2019

Voor­af­gaand aan de par­ti­ci­pa­tie­bij­een­komst van 15 juli jl. stel­de aan­ne­mer Bos­ka­lis zich op 19 juni al voor tij­dens een eer­ste infor­ma­tie­avond. Bos­ka­lis gaf toen infor­ma­tie over het voor­lo­pig ont­werp, vorm­ge­ving, land­schap­pe­lij­ke inpas­sing en duur­zaam­heid, de werk­wij­ze tij­dens uit­voe­ring, plan­ning en hinderbeperking.