Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg – Lam­men­schans­plein stond de afge­lo­pen peri­o­de voor­al in het teken van onderzoek.

Afge­lo­pen week wer­den grond­bo­rin­gen uit­ge­voerd op het gedeel­te van de A4 tot aan de Vliet­weg en Vrou­wen­weg. Onder­zoe­kers namen grond­mon­sters die in het labo­ra­to­ri­um wor­den onder­zocht op vervuiling.

Mar­co van den Herik, pro­ject­lei­der tech­niek Pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “Zo moet dui­de­lijk wor­den of de grond ter plaat­se schoon genoeg is voor her­ge­bruik bij de her­in­rich­ting van de Euro­pa­weg - Lam­men­schans­plein. En: wel­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer moet tref­fen om in de toe­komst vei­lig te kun­nen wer­ken.” Naar ver­wach­ting zijn de onder­zoeks­re­sul­ta­ten na de zomer bekend. Op basis hier­van zal het hui­di­ge ont­werp nader wor­den uit­ge­werkt en verfijnd.