Bij het realiseren van een nieuwe route staat voorop dat deze straks veilig moet zijn voor alle weggebruikers. Omdat een aantal delen van de RijnlandRoute verdiept zijn aangelegd en de route een tunnel bevat, zijn er voor die onderdelen strengere veiligheidseisen waaraan voldaan moet worden dan bij een gewone weg.

Landelijke tunnelstandaard

In een tunnel of verdiepte ligging gebeuren niet meer of minder ongelukken dan op een weg die op maaiveldniveau ligt, maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen wel groter zijn. Met name in een tunnel. Daarom zijn er vanuit de Nederlandse Tunnelwet strenge eisen gesteld aan de veiligheid van een tunnel, langer dan 250 meter. Deze eisen staan uitgewerkt in de Landelijke Tunnelstandaard, met standaard processen en functionele eisen voor de aanleg, bediening, het beheer en de organisatie. Ook wegen die verdiept zijn aangelegd moeten aan specifieke richtlijnen voldoen.

Dwarsverbindingen

Eén van die eisen is dat er voldoende en goede vluchtwegen zijn voor het geval er calamiteiten optreden. In de Corbulotunnel zijn om die reden om de 250 meter dwarsverbindingen tussen de 2 tunnelbuizen gemaakt, die als vluchtroute kunnen dienen van de ene naar de andere tunnelbuis.

Tunneltechnische installaties

Ook de tunneltechnische installaties van de N434/Corbulotunnel worden volgens de wet en richtlijnen toegepast. In de tunnel en de verdiepte ligging worden in totaal 54 verschillende technische installaties verwerkt, die samen zorgen voor een veilige tunnel en weg. Het gaat dan om bijvoorbeeld verlichting, ventilatoren, matrixborden en vluchtdeuren. Lees meer over deze installaties op de pagina Tunneltechnische installaties.

Opleiden, trainen en oefenen

Hulpdiensten, zoals brandweer, ambulancemensen en politie, spelen een belangrijke rol in het realiseren en beheren van een veilige weg. Zij worden al in een vroeg stadium betrokken en getraind in de hulpverlening bij incidenten. Via welke routes moeten zij bijvoorbeeld naar de tunnel rijden? Welke procedures moeten ze volgen en met wie moeten ze contact opnemen? Ook de wegverkeersleiders en de tunnelbeheerorganisatie worden opgeleid en getraind. Zij leren hoe ze de tunnel en verdiepte ligging kunnen bewaken en bedienen. Dit traject verloopt voor een deel met digitale trainingsprogramma’s. Daarnaast oefenen ze ook ‘live’ in de verkeerscentrale.
..

Artist impression dwarsverbinding