Deze week heeft Comol5 de eer­ste tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties (TTI) geplaatst in het dienst­ge­bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel in Lei­den. Het gaat om 54 ver­schil­len­de instal­la­ties die zor­gen voor een vei­li­ge tun­nel, zoals de ver­lich­ting, camera’s, nood­te­le­foons en het brand­meld­sys­teem. De instal­la­ties, opge­bouwd in totaal 24 modu­les (con­tai­ners), zijn de afge­lo­pen twee jaar op de test­lo­ca­tie in Eind­ho­ven opge­bouwd en uit­voe­rig getest. Spe­ci­aal voor het trans­port van Eind­ho­ven naar Lei­den zijn de modu­les stof- en water­dicht ver­pakt en wor­den ze vol­gens een vast stra­mien het dienst­ge­bouw in gehesen.

Kin­der­ziek­tes

Door de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties van tevo­ren modu­lair op te bou­wen, zijn kin­der­ziek­tes al op de test­lo­ca­tie eruit gehaald en dat scheelt nu veel tijd. Met deze modu­lai­re werk­wij­ze wor­den de test­werk­zaam­he­den in de tun­nel aan­zien­lijk beperkt tot voor­na­me­lijk fysie­ke tes­ten, die ook daad­wer­ke­lijk pas in de tun­nel kun­nen plaats­vin­den. Ben­ja­min Mooi­j­aart, pro­ject­ma­na­ger VTTI Comol5 is trots op deze bij­zon­de­re mijl­paal: “Een eis van de opdracht­ge­ver was dat alle TTI’s 2 jaar voor ope­ning getest moesten zijn. Met deze manier van wer­ken zijn we daar­in nog een stap­je ver­der in gegaan”. Piet Jan­sen, pro­ject­lei­der TTI Pro­vin­cie Zuid-Hol­land beaamt dat: “Deze mijl­paal in het pro­ject is de kers op de taart. Onze stra­te­gie uit 2015 om 2 jaar voor open­stel­ling getes­te sys­te­men naar de tun­nel te bren­gen, is geslaagd. We heb­ben alles op papier beoor­deeld en in Eind­ho­ven getest, en nu is het wer­ke­lijk­heid”.

Inrich­ting dienstgebouwen

16 van de 26 modu­les wor­den momen­teel geplaatst in het dienst­ge­bouw aan de oost­zij­de nabij de A4. De ove­ri­ge tien modu­les gaan in de zomer naar het dienst­ge­bouw aan de west­zij­de, nabij de A44. De modu­les wor­den van de vracht­wa­gens het dienst­ge­bouw in gehe­sen, naar de bega­ne grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaal­de volg­or­de gebeu­ren. Ook wor­den er brand­we­ren­de wan­den tus­sen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

Aan­slui­ten beka­be­ling & tes­ten op locatie

De vol­gen­de stap na het plaat­sen van de modu­les, is het aan­slui­ten van alle beka­be­ling. De instal­la­ties wor­den met elkaar ver­bon­den via een kabel­ko­ker onder het weg­dek waar­bij om de 50 meter nis­sen zit­ten met tech­ni­sche kas­ten. Deze kas­ten wor­den ver­bon­den met de dienst­ge­bou­wen en met de com­po­nen­ten in de tun­nel. Het leg­gen van al die ver­bin­din­gen duurt zeker nog een jaar, daar­na vindt het tes­ten plaats en wordt de ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning gaat de Cor­bu­lo­tun­nel in 2023 open voor verkeer.

Pri­meur: drie jaar voor open­stel­ling ver­bon­den met ver­keers­cen­tra­le Rhoon

In de afge­lo­pen twee jaar zijn alle instal­la­ties opge­bouwd en getest op de test­lo­ca­tie in Eind­ho­ven. Maar liefst drie jaar voor open­stel­ling waren de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties van de Rijn­land­Rou­te al aan­ge­slo­ten op de ver­keers­cen­tra­le in Rhoon. Een pri­meur in de tunnelwereld!

Lees ook: Suc­ces­vol­le test tun­nel­tech­ni­sche installaties