De komen­de dagen boort Gaia onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten: een monu­men­taal land­goed met eeu­wen­ou­de gebou­wen en een prach­tig park. Vlak voor­dat de boor er onder­door gaat pol­sen we de ‘boor­span­ning’ bij bestuurs­lid Stan Des­sens van de stich­ting, die tevens eige­naar is van de buitenplaats.

Meer dan hon­derd jaar woon­de de direc­teur van de rond 1850 gebouw­de zil­ver­fa­briek vlak­bij zijn werk in het woon­huis op de bui­ten­plaats Ber­bi­ce. “De geschie­de­nis van bui­ten­plaats Ber­bi­ce gaat echt nog hon­der­den jaren ver­der terug”, ver­telt Stan. “Dit gebied is prach­tig en van gro­te cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de. We vin­den het dus span­nend hoe het boor­pro­ces ver­loopt. De vori­ge tun­nel­buis ging meer onder de zil­ver­fa­briek door, deze buis komt echt onder de voor­deur van het hoofd­ge­bouw. Dat is gebouwd op staal. En dat gedraagt zich klaar­blij­ke­lijk anders qua tril­lin­gen dan met een fun­de­ring op palen. Geluk­kig boort Gaia ruim 20 meter onder­gronds. Het duurt onge­veer een week voor­dat de boor voor­bij de gebou­wen is van de bui­ten­plaats en de Zil­ver­fa­briek. We hou­den de vin­gers dus gekruist”.

Klus­sen tij­dens het boren

Ber­bi­ce is een monu­ment en veel van het opknap­werk, beheer en onder­houd wordt gedaan door vrij­wil­li­gers. Een beet­je schert­send zeg Stan: “Ter­wijl wij hier hard aan het klus­sen zijn, boren jul­lie onder ons door. Hope­lijk tril­len de kop­jes niet van tafel”.

Bestuurslid Stan Dessens

Bestuurs­lid Stan Des­sens bij Bui­ten­plaats Berbice

Meer infor­ma­tie over Ber­bi­ce op: buitenplaatsberbice.nl