In het begin van dit nieu­we jaar boor­de Gaia onder de Pro­Rail spoor­lijn, tus­sen Amster­dam en Rot­ter­dam: de oud­ste spoor­lijn én een van de druk­ste van Neder­land. Vier spo­ren ver­bin­den Amster­dam - Den Haag - Rot­ter­dam met stu­den­ten­ste­den Lei­den en Delft. Deze druk­ke spoor­rou­te mocht natuur­lijk geen hin­der onder­vin­den van het aan­leg­gen van deze ‘onder­grond­se spoor­krui­sing’. In gesprek met Rob de Weij­ze van Pro­Rail en uiter­aard met ons eigen team kij­ken we terug op deze span­nen­de passage.

Lie­ver geen tunnel

De Weij­ze is voor de ach­ter­ban bij Pro­Rail de pri­mai­re con­tact­per­soon voor Comol5: alles loopt via hem. Voor Pro­Rail, de pro­vin­cie en Comol5 is er het nodi­ge papier­werk aan te pas geko­men. “Con­tract, ver­leen­de ver­gun­ning en werk­wij­ze zijn dui­de­lijk vast­ge­legd”, zegt hij. Op de vraag wat Pro­Rail merkt van de aan­leg van de tun­nel onder het spoor ant­woordt hij: “Waar­schijn­lijk niks, maar het lief­ste had­den we eigen­lijk geen tun­nel gehad, want dan lopen we ook geen enkel risi­co. Dit stuk spoor is onder­deel van de hoofd­cor­ri­dor van het spoor­weg­net­werk, en we rij­den hier dag en nacht. De kans dat er iets gebeurt acht ik enorm klein, maar als er wat gebeurt dan raakt het met­een vier spo­ren in een druk­ke route”.

Aan­ne­mer: méér dan een oog­je in het zeil houden

Comol5 heeft ter voor­be­rei­ding ook het nodi­ge werk ver­zet. Plan­nen voor moni­to­ring, vei­li­ge bereik­baar­heid en cala­mi­tei­ten staan alle­maal zwart op wit. Vei­lig­heid vóór alles is ook hier­bij het mot­to. Bart van de Water, geo­tech­nisch inge­ni­eur van Comol5 legt kort uit: “We moni­to­ren de spoor­lijn tij­dens het boren voort­du­rend. Dat doen we onder meer met 2 prisma’s (spie­gel­tjes) op elke spoor­balk van alle 4 de trein­spo­ren; die prisma’s gebrui­ken we om op één plek alles te meten, en de gege­vens te kun­nen ver­ge­lij­ken. Ook op de poten van de por­ta­len voor de boven­lei­ding zit­ten prisma’s. Een beet­je tech­nisch mis­schien, maar zo kun­nen we maxi­maal in de gaten hou­den of het boren goed ver­loopt en er geen ver­zak­king ont­staat”, besluit hij zijn klei­ne techniekles.

Lan­ge adem

Wan­neer is Pro­Rail tevre­den? De Weij­ze: “We heb­ben ook nog een twee­de tun­nel­buis te gaan. Als de aan­leg tech­nisch goed en in een ‘beheerst pro­ces’ is ver­lo­pen ben ik tevre­den. Want dan heeft eigen­lijk nie­mand, óók de trein­rei­zi­ger, er iets van gemerkt.”
In het con­tract staat ove­ri­gens nog een tevre­den­heids­maat­staf: als tot 2 jaar na de aan­leg geen noe­mens­waar­di­ge zet­tin­gen zijn ont­staan is de aan­leg voor Pro­Rail een gepas­seerd station.