De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Van­daag zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 3,5 maand boren onder de grond weer het dag­licht, maar liefst een maand eer­der dan gepland. De tun­nel­boor­ma­chi­ne leg­de een tra­ject af van 2.250 meter, van­af het start­punt bij de A4 tot aan het eind­punt bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof (A44).

24/​7 aan het werk

In der­tien maan­den bouw­de het boor­team van Comol5 twee tun­nel­bui­zen van meer dan 2 kilo­me­ter lang. Ruim 2.000 rin­gen wer­den gebouwd, bestaan­de uit 15.000 beton­nen seg­men­ten van 9.000 kilo per stuk. Zes­tig man­nen uit meer dan twin­tig lan­den bouw­den onder­gronds aan de tun­nel van de Rijn­land­Rou­te. De teams wis­sel­den elkaar af in ploe­gen­dien­sten en hiel­den tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia 24 uur per dag draai­en­de, 7 dagen per week. Alleen tij­dens de kerst­da­gen was er een kor­te break, maar zelfs dan waren er men­sen aan boord om de druk onder­gronds in de gaten te houden.

Tho­mas Schu­bert, pro­ject­ma­na­ger Boor­tun­nel bij Comol5: “We heb­ben de tun­nel gebouwd in een uit­da­gen­de omge­ving. Een top­pres­ta­tie van het hele team ondanks alle uit­da­gin­gen met Covid-19. De aan­leg van een tun­nel is echt team­werk, ik wil mijn dank uit­spre­ken aan alle collega’s die hier­aan bij­ge­dra­gen heb­ben!

Mijl­paal

Gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len, pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “We zijn trots op deze pres­ta­tie van de bou­wers die onder de grond heb­ben gewerkt. Gewel­dig om te zien hoe goed ze op elkaar zijn inge­speeld en dat het boren van de tun­nel­bui­zen zo voor­spoe­dig is ver­lo­pen. Dat Gaia nu klaar is met boren is een belang­rij­ke mijl­paal in het rea­li­se­ren van de Rijn­land­Rou­te die bij moet dra­gen aan een bete­re door­stro­ming van het ver­keer in de regio.

Boren onder bij­zon­de­re objecten

De boor­tun­nel ligt in een tra­cé met een aan­tal bij­zon­de­re pan­den en objec­ten, zoals het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet), de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en land­goed Ber­bi­ce, de Ten­neT hoog­span­nings­mas­ten en de spoor­lijn Amster­dam - Rot­ter­dam. Vlak voor aan­komst is de bouw­kuip op het eind­punt onder water gezet, om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip. In de afge­lo­pen dagen heb­ben we het water staps­ge­wijs laten zak­ken. Het gigan­ti­sche graaf­wiel met een dia­me­ter van 11 meter en de volg­wa­gens van 100 meter lang wor­den in de komen­de weken gede­mon­teerd en over de weg afgevoerd.

Afbou­wen

De twee tun­nel­bui­zen zijn nu geboord maar voor­dat het eer­ste ver­keer door de tun­nel kan rij­den moet er nog veel gebeu­ren. In mei start­ten wij al met de afbouw van de eer­ste tun­nel­buis. Zodra Gaia gede­mon­teerd is begint ook de afbouw van de twee­de tun­nel­buis. Deze werk­zaam­he­den bestaan onder ande­re uit het bou­wen van dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen. Dwars­ver­bin­din­gen zijn ruim­tes waar straks in geval van een cala­mi­teit de weg­ge­brui­ker kan vluch­ten naar de ande­re, vei­li­ge tun­nel­buis. We plaat­sen kabel­ko­ke­r­ele­men­ten, waar de kabels & lei­din­gen komen voor de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties. Daar­na vul­len we de naast­ge­le­gen ruim­te aan met grond en kan er wor­den geas­fal­teerd. Ten­slot­te plaat­sen we de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties die bestaan uit maar liefst 54 sys­te­men, zoals de brand­meld­in­stal­la­tie, het came­ra­sys­teem en de noodtelefoons.