De nieu­we tun­nel in de N434 als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te bij Lei­den heeft de naam Cor­bu­lo­tun­nel gekre­gen. In het gezel­schap van enke­le “Romei­nen” ont­hul­den minis­ter Cora van Nieu­wen­hui­zen, gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len en de wet­hou­ders Eri­ka Spil (Voor­scho­ten) en Ash­ley North (Lei­den) de naam.

Cora van Nieu­wen­hui­zen is blij met deze mijl­paal: “De Rijn­land­Rou­te is een groot en belang­rijk infra­pro­ject waar­in het Rijk en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land samen optrek­ken. Ondanks de corona­cri­sis is hier de afge­lo­pen maan­den op een vei­li­ge manier kei­hard door­ge­bouwd en van­daag zet­ten we een mooie nieu­we stap. Voor dit resul­taat ver­die­nen de bou­wers en alle ande­re betrok­ke­nen een groot com­pli­ment.

Waar komt de naam Cor­bu­lo­tun­nel vandaan?

De naam Cor­bu­lo­tun­nel is afkom­stig van een beken­de Romein­se gene­raal, die 47 na Chris­tus opdracht gaf voor het maken van een kanaal tus­sen de Rijn en de Maas. De Rijn­land­Rou­te en de Romei­nen heb­ben veel gemeen. Zo gaat de tun­nel in de N434 onder het Rijn-Schie­ka­naal door uit de Romein­se tijd. En langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg, ook onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, zijn bij­na 500 eiken­hou­ten fun­de­rings­pa­len opge­gra­ven van de Romein­se grens­weg die langs de Oude Rijn liep.

Floor Ver­meu­len, gede­pu­teer­de Ver­keer en Ver­voer, pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “Het is fas­ci­ne­rend te beden­ken dat de Romei­nen 2000 jaar gele­den al het belang van goe­de wegen inza­gen en hier­in inves­teer­den. Nu doen wij dat opnieuw zodat de regio rond­om Lei­den en Kat­wijk goed bereik­baar blijft. Als pro­vin­cie wil­len we bewo­ners de keu­ze bie­den op wel­ke manier ze dat doen; met de fiets, het open­baar ver­voer, maar ook met de auto. De Rijn­land­Rou­te is goed voor de eco­no­mie in de regio. We pas­sen de Rijn­land­Rou­te hier ook zo mooi in, zodat ’t gebied een pret­ti­ge omge­ving blijft om in te ver­blij­ven. En daar­mee maken we Zuid-Hol­land elke dag beter, geïn­spi­reerd ook door de Romei­nen.

Belang voor Hol­land Rijn­land, Voor­scho­ten en Leiden

Bij de ont­hul­ling was ook Arno van Kem­pen van Hol­land Rijn­land aan­we­zig, als één van de belang­heb­ben­de par­tij­en en finan­ciers van de Rijn­land­Rou­te. Van­we­ge de belan­gen van de gemeen­ten Voor­scho­ten en Lei­den bij de komst van de tun­nel, namen bei­de wet­hou­ders ook deel aan de ont­hul­ling van de naam. Wet­hou­der Eri­ca Spil: “Ik ben blij dat door de tun­nel het Voor­scho­ten­se gebied boven­gronds niet ver­an­dert, met het groen, sport­voor­zie­nin­gen en fraaie monu­men­ten zoals land­goed Ber­bi­ce.” Wet­hou­der Ash­ley North van de gemeen­te Lei­den vult aan: “Wij kij­ken uit naar de komst van de Rijn­land­Rou­te, want met o.a. de nieu­we weg­ver­bin­ding N434 in com­bi­na­tie met de toe­kom­sti­ge Leid­se Ring Noord zor­gen we ervoor dat ver­keer in de toe­komst om de bin­nen­stad van Lei­den rijdt en op gerich­te plek­ken de stad in kan komen. Daar­mee draagt de Rijn­land­Rou­te bij aan auto­lu­we bin­nen­stad.

Het pro­ject­on­der­deel N206 Euro­pa­weg met de aan­pak van het Lam­men­schans­plein en het ver­ho­gen van de Lam­me­brug is voor bei­de gemeen­ten een cru­ci­aal onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. De gemeen­ten zijn dan ook blij met de con­cre­te stap­pen die hier gezet worden.

Afbou­wen van de Corbulotunnel

De komen­de peri­o­de wordt de Cor­bu­lo­tun­nel ver­der afge­bouwd, inge­richt en voor­be­reid voor inge­bruik­na­me. Rick Pat­ti­peil­o­hy, pro­ject­di­rec­teur van aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5: “Inmid­dels zijn we gestart met de afbouw van de eer­ste tun­nel­buis. Zoals de bouw van de dwars­ver­bin­din­gen in de tun­nel, waar­door men kan vluch­ten in geval van een cala­mi­teit. We bou­wen deze pas­sa­ges met behulp van een tech­niek waar­bij we de grond bevrie­zen. Ver­der bren­gen we de kabel­ko­kers aan waar­bo­ven we het weg­dek maken. Ook star­ten we met het inrich­ten van de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, die op onze test­lo­ca­tie al vol­le­dig zijn opge­bouwd en getest, dat scheelt straks veel tijd. Het gaat dan bij­voor­beeld om het brand­meld­sys­teem, de ver­lich­ting, camera’s en nood­te­le­foons. Van­af begin vol­gend jaar wor­den de modu­les kant en klaar geplaatst en slui­ten we alle beka­be­ling aan.

Het is de bedoe­ling dat de eer­ste auto’s van­af 2023 door de nieu­we Cor­bu­lo­tun­nel kun­nen rijden.