Maan­dag 3 april is het zover; dan rijdt het ver­keer in twee rich­tin­gen (2 rij­stro­ken per rich­ting) over de nieu­we, deels ver­diep­te, N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De Tjal­ma­weg is daar­mee het eer­ste pro­ject­deel van de Rijn­land­Rou­te dat in gebruik wordt geno­men door het ver­keer, een belang­rij­ke mijl­paal. Van­af 3 april zijn de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost en de bei­de Toren­vliet­brug­gen ook in gebruik. In het week­end voor­af­gaand aan de open­stel­ling is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten in ver­band met werk­zaam­he­den en wordt ver­keer omgeleid.

Week­en­d­af­slui­ting en moge­lij­ke hinder

Van vrij­dag­avond 31 maart 20.00 uur tot maan­dag­och­tend 3 april 06.00 uur is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten, tus­sen de aan­slui­ting Lei­den-West (A44) en de aan­slui­ting met de N441/​Wassenaarseweg. Ver­keer wordt omge­leid via de gebrui­ke­lij­ke omlei­dings­rou­tes. Omwo­nen­den kun­nen deze avond en nacht moge­lijk geluid-, tril­ling- en licht­hin­der onder­vin­den van de werk­zaam­he­den. Wij doen ons uiter­ste best om de over­last tot een mini­mum te beperken.

Wat ver­an­dert er voor weggebruikers?

Op dit moment rijdt het ver­keer tij­de­lijk nog over de zui­de­lij­ke rij­baan van de nieu­we Tjal­ma­weg, in twee rich­tin­gen, met een snel­heid van 50 km/​u. Van­af 3 april heeft het ver­keer de beschik­king over 2 rij­stro­ken per rich­ting, en is de maxi­mum­snel­heid 80 km/​u. Ook bei­de Toren­vliet­brug­gen zijn van­af dan in gebruik; 2 rij­stro­ken op de nieu­we Toren­vliet­brug voor ver­keer naar Lei­den en 2 rij­stro­ken op de bestaan­de, gere­con­stru­eer­de, Toren­vliet­brug voor ver­keer naar Katwijk*.

*op de Toren­vliet­brug rich­ting Kat­wijk is van 3 april tot begin mei 1 rij­strook beschik­baar i.v.m. onder ande­re het aan­bren­gen van leu­nin­gen. Het nieu­we fiets­pad op de Toren­vliet­brug is van­af 3 april beschikbaar.

Van­af 3 april voor­ziet de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost in de bereik­baar­heid van Val­ken­burg. Het kruis­punt N206/​Voorschoterweg is van­af dat moment ver­val­len. De gemeen­te Kat­wijk werkt aan ont­slui­ting voor het vracht­ver­keer van en naar Zijlhoek/​De Woerd, zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.

Wat ver­an­dert er voor rei­zi­gers met het OV?

Van­af 3 april zijn de nieu­we R-net bus­hal­tes bij aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost in gebruik.

Wat moet er nog gebeuren?

Tot aan de zomer vin­den er nog diver­se werk­zaam­he­den plaats. Dit betreft onder ande­re de afbouw van aan­slui­ting Val­ken­burg-West en van de onder­door­gang voor de HOV-bus­baan. Dit geldt ook voor de inrich­ting van de park­strook en de aan­leg van het snel­fiets­pad naast de Tjal­ma­weg. Volg hier­voor de weke­lijk­se bouwup­da­tes op de web­si­te en de Bou­w­App van Boskalis.