Brand­weer, poli­tie, ambu­lan­ce en ande­re hulp­ver­le­ners kun­nen zich van­af 11 okto­ber 2021 vir­tu­eel voor­be­rei­den op hulp­ver­le­ning bij moge­lij­ke inci­den­ten in de Cor­bu­lo­tun­nel van de Rijn­land­Rou­te. En dat is belang­rijk, want een voor­waar­de voor de open­stel­ling van de tun­nel in 2023 is dat alle hulp­ver­le­ners goed getraind zijn in de hulp­ver­le­ning bij inci­den­ten in de tunnel.

In opdracht van de Vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Mid­den en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land is er een vir­tu­e­le oefe­nom­ge­ving voor de Rijn­land­Rou­te ont­wik­keld. De hulp­dien­sten kun­nen zelfscenario’s in dit sys­teem bou­wen en oefe­nen. Ook als de tun­nel straks in gebruik is, heeft deze manier van oefe­nen gro­te voor­de­len. Er kan geoe­fend wor­den zon­der dat de tun­nel­bui­zen afge­slo­ten hoe­ven te wor­den voor het ver­keer, dus zon­der dat weg­ge­brui­kers daar enig opont­houd van onder­vin­den. Meer weten? Bekijk de video hieronder.