Veel gestel­de vra­gen over het drai­na­ge­wa­ter & pompkelder

Laatst geüp­da­tet: 29 novem­ber 2023

 1. De gemeen­te onder­zoekt de kwa­li­teit van het water rond­om de Tjal­ma­weg. Waar­om gebeurt dit?
  Van­af 2023 wordt in opdracht van de gemeen­te Kat­wijk 10 jaar lang de kwa­li­teit van het grond­wa­ter- en opper­vlak­te­wa­ter rond de Tjal­ma­weg gecon­tro­leerd. Het doel is te moni­to­ren of er als gevolg van het gebruik van de bouw­stof Beau­mix bodem­vreem­de stof­fen in het opper­vlak­te- en grond­wa­ter terechtkomen.
 2. Wat zijn de eer­ste onderzoeksresultaten?
  Onder­zoeks­bu­reau IDDS heeft in opdracht van de gemeen­te Kat­wijk het water­on­der­zoek uit­ge­voerd, waar­uit blijkt dat alle opper­vlak­te- en grond­wa­ter bij en rond­om de Tjal­ma­weg vol­doet aan de wet­te­lij­ke nor­men. Daar­naast heeft IDDS ook onder­zoek gedaan naar de samen­stel­ling van het regen­wa­ter en drai­na­ge­wa­ter in de pomp­kel­der. Uit dit onder­zoek bleek dat van een aan­tal stof­fen ver­hoog­de waar­des waren geme­ten in het drai­na­ge­wa­ter ten opzich­te van het grond- en opper­vlak­te­wa­ter. De ver­wach­ting is dat de geme­ten ver­hoog­de waar­des in de loop van de tijd steeds min­der wor­den. Dit pro­ces heet uit­lo­gings­pro­ces. Denk aan een thee­zak­je in een kop heet water: naar mate het zak­je opnieuw gebruikt wordt, neemt de sterk­te van je kop­je thee af.Meer infor­ma­tie over wat er met het drai­na­ge­wa­ter gebeurt, kun je vin­den in de info­grap­hic.
 3. Is er gevaar (geweest) voor de volks­ge­zond­heid en het milieu?
  Nee, de aan­ge­trof­fen hoe­veel­he­den stof­fen in het drai­na­ge­wa­ter vor­men geen risi­co voor de volks­ge­zond­heid en het mili­eu. Om ieder risi­co uit te slui­ten, heeft de pro­vin­cie in juli 2023, op het moment dat de voor­lo­pi­ge resul­ta­ten bin­nen­kwa­men, aan­ne­mer Bos­ka­lis opdracht gege­ven om het afvoe­ren van drai­na­ge­wa­ter onmid­del­lijk te stop­pen. Het water dat anders via de drai­na­ge­bui­zen zou wor­den afge­voerd naar het opper­vlak­te­wa­ter, is van­af dat moment opge­sla­gen in de ver­diep­te lig­ging van de Tjalmaweg.
 4. Het drai­na­ge­wa­ter wordt sinds 23 okto­ber 2023 afge­voerd. Waar­om is dat?
  Het water dat anders via de drai­na­ge­bui­zen zou wor­den afge­voerd, is tij­de­lijk opge­sla­gen in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Omdat het de afge­lo­pen weken veel heeft gere­gend, moest voor­ko­men wor­den dat de ver­diep­te lig­ging te vol raak­te. Het water­peil in de ver­diep­te lig­ging kan dan te hoog wor­den waar­door er scha­de aan het weg­dek kan ont­staan. Het drai­na­ge­wa­ter wordt met vracht­wa­gens afge­voerd naar een ver­wer­kings­be­drijf dat rui­me erva­ring heeft met waterzuiveringstechnieken.
 5. Er is nu een struc­tu­re­le oplos­sing gevon­den voor de afvoer van het drai­na­ge­wa­ter? Hoe ziet die er uit?
  De pro­vin­cie Zuid-Hol­land, gemeen­te Kat­wijk en het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land heb­ben samen een goe­de, struc­tu­re­le en effi­ci­ën­te oplos­sing gevon­den: het drai­na­ge­wa­ter uit de pomp­kel­der wordt bin­nen­kort, via een extra riool­buis, afge­voerd naar de afval­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie van het Hoogheemraadschap.
 6. Is dat vei­lig? Wordt het drai­na­ge­wa­ter gecontroleerd?
  Voor­dat het drai­na­ge­wa­ter het riool ingaat, wordt de pH waar­de ver­laagd naar een waar­de onder de 10. Ver­vol­gens loopt het water, ver­mengd met het ande­re riool­wa­ter uit Kat­wijk , naar de afval­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie. Hier wordt al het riool­wa­ter gezui­verd om uit­ein­de­lijk te weer in de water­ke­ten terug te kun­nen laten stro­men. Het Hoog­heem­raad­schap moni­tort of de water­kwa­li­teit aan de nor­men voldoet.
 7. Waar wordt de extra riool­buis aangelegd?
  Van­af de pomp­kel­der wordt een nieuw stuk riool aan­ge­legd dat aan­sluit op de Mari­nus Post­straat. Deze De exac­te plan­ning wordt op dit moment uitgewerkt.Locatiekaart nieuwe rioolleiding N206 Tjalmaweg
 8. Wordt het drai­na­ge­wa­ter in de toe­komst weer naar het opper­vlak­te­wa­ter afgevoerd?
  In over­leg met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en de gemeen­te Kat­wijk wordt de komen­de peri­o­de geke­ken wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om in de toe­komst het drai­na­ge­wa­ter ver­ant­woord af te voe­ren op het oppervlaktewater.
 9. Met wie werkt de pro­vin­cie samen voor de afvoer van het drainagewater?
  De pro­vin­cie werkt nauw samen met de gemeen­te Kat­wijk en het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land. Het Hoog­heem­raad­schap is bevoegd gezag voor de water­kwa­li­teit van het opper­vlak­te­wa­ter. De gemeen­te Kat­wijk is ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het grond­wa­ter en het riool­stel­sel. Zij stem­men, ieder van­uit hun eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid, met elkaar af.
 10. Onder de Tjal­ma­weg ver­werkt de pomp­kel­der de afvoer van diver­se water­stro­men. Wel­ke water­stro­men zijn dit?
  Onder de ver­nieuw­de Tjal­ma­weg is een pomp­kel­der gebouwd. In deze pomp­kel­der komt het regen­wa­ter terecht dat in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg valt. Het groot­ste deel van het regen­wa­ter valt op het weg­dek (het asfalt) en stroomt via kol­ken en lei­din­gen recht­streeks naar de pomp­kel­der. Daar wordt het weg­ge­pompt naar het opper­vlak­te­wa­ter. Een deel van het regen­wa­ter valt in de ber­men van de Tjal­ma­weg, en zakt de onder­grond in - waar Beau­mix in ver­werkt is - en komt terecht in drai­na­ge­lei­din­gen. Deze drai­na­ge­lei­din­gen zor­gen ervoor dat het water­peil in de ver­diep­te lig­ging op de juis­te hoog­te blijft. Via deze lei­din­gen wordt over­tol­lig drai­na­ge­wa­ter naar de pomp­kel­der gebracht.
  Stroomschema pompkelder verdiepte ligging N206 ir. G. TjalmawegWeer­ga­ve water­stro­men in en uit de pomp­kel­der (klik op de afbeel­ding voor een vergroting)
Aan­vul­len­de vra­gen over Beaumix
 1. Waar is Beau­mix toe­ge­past bij het werk aan de Tjalmaweg?
  Beau­mix is gebruikt bin­nen de folie­con­struc­tie onder de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg, bij de op- en afrit aan de noord­zij­de van Val­ken­burg Oost rich­ting de roton­de en onder het zoge­naam­de ‘brand­weer­pad’ (ver­bin­dings­weg tus­sen Toren­vliet­slaan en Hoofdstraat).
 2. Zijn er in de toe­komst pro­ble­men te ver­wach­ten met de Beau­mix die voor de op- en afrit­ten is gebruikt?
  Nee, dat is niet aan­ne­me­lijk. De waar­den die zijn geme­ten in het grond- en opper­vlak­te­wa­ter vol­doen aan de normen.
 3. Gaat de pro­vin­cie Beau­mix gebrui­ken bij vol­gen­de projecten?
  Beau­mix is een cir­cu­lai­re bouw­stof die vrij toe­pas­baar is, dat wil zeg­gen dat deze bouw­stof zon­der bescher­men­de maat­re­ge­len kan wor­den toe­ge­past. De bouw­stof is gele­verd onder kwa­li­teits­cer­ti­fi­caat en aan­ge­vuld met goed­keu­ren­de par­tij­keu­rin­gen con­form het Besluit bodemkwaliteit.Reductie van CO2 en het ver­min­de­ren van grond­stof­ge­bruik door toe­pas­sing van cir­cu­lai­re bouw­stof­fen pas­sen bin­nen de ambi­ties van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Van­uit dat belang is de pro­vin­cie aan­ge­slo­ten bij Duur­zaam GWW 2030.

  Door voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris van Ver­keer en Water­staat, de heer van Wey­en­berg, is de toe­zeg­ging gedaan om met de sec­tor in gesprek te gaan om de aan­we­zig­heid van bat­te­rij­en en ande­re zwa­re meta­len in bode­mas terug te drin­gen. Hij gaf daar­bij ook aan dat hij het toe­ge­sta­ne per­cen­ta­ge voor los metal­lisch ijzer wil ver­la­gen van 3 naar 1%. Bij een ver­la­ging van aan­we­zig­heid van los metal­lisch ijzer (inclu­sief bat­te­rij­en) naar maxi­maal 1% vol­doet de toe­ge­pas­te Beau­mix nog steeds aan deze stren­ge­re norm, zo blijkt uit de onderzoeken.

 4. Wat doet de pro­vin­cie ver­der op dit dossier?
  De pro­vin­cie ziet wel ruim­te voor ver­be­te­ring van de nor­me­ring en toe­pas­sing van cir­cu­lai­re bouw­stof­fen, om ondui­de­lijk­heid over toe­pas­sing en (toe­kom­stig) mili­eu­ef­fect weg te nemen.De pro­vin­cie is samen met de gemeen­te Rot­ter­dam en de DCMR in gesprek met het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat. Er wordt inge­zet op kor­te ter­mijn ver­be­te­rin­gen (zoals een meld­plicht voor toe­pas­sen van bouw­stof­fen) en lan­ge ter­mijn oplos­sin­gen (zoals een ver­be­ter­de accre­di­ta­tie en een onder­zoeks­pro­gram­ma). Wij onder­schrij­ven daar­bij ook de inzet van de gemeen­te Kat­wijk om te komen tot een ver­be­ter­de normering.

  Geen afval is ech­ter een illu­sie. En daar­mee blij­ven bode­mas­sen (het rest­pro­duct uit de afva­l­ener­gie­cen­tra­le dat de basis vormt voor Beau­mix en ver­ge­lijk­ba­re pro­duc­ten) bestaan en daar moe­ten we als Neder­land een goe­de oplos­sing voor vin­den. Ver­der zijn wij van mening dat er ook nog winst te halen is met bete­re infor­ma­tie en edu­ca­tie, bij­voor­beeld om te voor­ko­men dat er nog bat­te­rij­en bij het huis­vuil wor­den gegooid.

  Meer infor­ma­tie over de Beau­mix vind je op de pagi­na veel gestel­de vra­gen Beau­mix.