Veel gestelde vragen over het drainagewater & pompkelder

Laatst geüpdatet: 29 november 2023

 1. De gemeente onderzoekt de kwaliteit van het water rondom de Tjalmaweg. Waarom gebeurt dit?
  Vanaf 2023 wordt in opdracht van de gemeente Katwijk 10 jaar lang de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater rond de Tjalmaweg gecontroleerd. Het doel is te monitoren of er als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bodemvreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen.
 2. Wat zijn de eerste onderzoeksresultaten?
  Onderzoeksbureau IDDS heeft in opdracht van de gemeente Katwijk het wateronderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat alle oppervlakte- en grondwater bij en rondom de Tjalmaweg voldoet aan de wettelijke normen. Daarnaast heeft IDDS ook onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en drainagewater in de pompkelder. Uit dit onderzoek bleek dat van een aantal stoffen verhoogde waardes waren gemeten in het drainagewater ten opzichte van het grond- en oppervlaktewater. De verwachting is dat de gemeten verhoogde waardes in de loop van de tijd steeds minder worden. Dit proces heet uitlogingsproces. Denk aan een theezakje in een kop heet water: naar mate het zakje opnieuw gebruikt wordt, neemt de sterkte van je kopje thee af.Meer informatie over wat er met het drainagewater gebeurt, kun je vinden in de infographic.
 3. Is er gevaar (geweest) voor de volksgezondheid en het milieu?
  Nee, de aangetroffen hoeveelheden stoffen in het drainagewater vormen geen risico voor de volksgezondheid en het milieu. Om ieder risico uit te sluiten, heeft de provincie in juli 2023, op het moment dat de voorlopige resultaten binnenkwamen, aannemer Boskalis opdracht gegeven om het afvoeren van drainagewater onmiddellijk te stoppen. Het water dat anders via de drainagebuizen zou worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, is vanaf dat moment opgeslagen in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg.
 4. Het drainagewater wordt sinds 23 oktober 2023 afgevoerd. Waarom is dat?
  Het water dat anders via de drainagebuizen zou worden afgevoerd, is tijdelijk opgeslagen in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Omdat het de afgelopen weken veel heeft geregend, moest voorkomen worden dat de verdiepte ligging te vol raakte. Het waterpeil in de verdiepte ligging kan dan te hoog worden waardoor er schade aan het wegdek kan ontstaan. Het drainagewater wordt met vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf dat ruime ervaring heeft met waterzuiveringstechnieken.
 5. Er is nu een structurele oplossing gevonden voor de afvoer van het drainagewater? Hoe ziet die er uit?
  De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben samen een goede, structurele en efficiënte oplossing gevonden: het drainagewater uit de pompkelder wordt binnenkort, via een extra rioolbuis, afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap.
 6. Is dat veilig? Wordt het drainagewater gecontroleerd?
  Voordat het drainagewater het riool ingaat, wordt de pH waarde verlaagd naar een waarde onder de 10. Vervolgens loopt het water, vermengd met het andere rioolwater uit Katwijk , naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt al het rioolwater gezuiverd om uiteindelijk te weer in de waterketen terug te kunnen laten stromen. Het Hoogheemraadschap monitort of de waterkwaliteit aan de normen voldoet.
 7. Waar wordt de extra rioolbuis aangelegd?
  Vanaf de pompkelder wordt een nieuw stuk riool aangelegd dat aansluit op de Marinus Poststraat. Deze De exacte planning wordt op dit moment uitgewerkt.Locatiekaart nieuwe rioolleiding N206 Tjalmaweg
 8. Wordt het drainagewater in de toekomst weer naar het oppervlaktewater afgevoerd?
  In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk wordt de komende periode gekeken welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst het drainagewater verantwoord af te voeren op het oppervlaktewater.
 9. Met wie werkt de provincie samen voor de afvoer van het drainagewater?
  De provincie werkt nauw samen met de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap is bevoegd gezag voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het rioolstelsel. Zij stemmen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, met elkaar af.
 10. Onder de Tjalmaweg verwerkt de pompkelder de afvoer van diverse waterstromen. Welke waterstromen zijn dit?
  Onder de vernieuwde Tjalmaweg is een pompkelder gebouwd. In deze pompkelder komt het regenwater terecht dat in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg valt. Het grootste deel van het regenwater valt op het wegdek (het asfalt) en stroomt via kolken en leidingen rechtstreeks naar de pompkelder. Daar wordt het weggepompt naar het oppervlaktewater. Een deel van het regenwater valt in de bermen van de Tjalmaweg, en zakt de ondergrond in – waar Beaumix in verwerkt is – en komt terecht in drainageleidingen. Deze drainageleidingen zorgen ervoor dat het waterpeil in de verdiepte ligging op de juiste hoogte blijft. Via deze leidingen wordt overtollig drainagewater naar de pompkelder gebracht.
  Stroomschema pompkelder verdiepte ligging N206 ir. G. TjalmawegWeergave waterstromen in en uit de pompkelder (klik op de afbeelding voor een vergroting)
Aanvullende vragen over Beaumix
 1. Waar is Beaumix toegepast bij het werk aan de Tjalmaweg?
  Beaumix is gebruikt binnen de folieconstructie onder de verdiepte ligging van de Tjalmaweg, bij de op- en afrit aan de noordzijde van Valkenburg Oost richting de rotonde en onder het zogenaamde ‘brandweerpad’ (verbindingsweg tussen Torenvlietslaan en Hoofdstraat).
 2. Zijn er in de toekomst problemen te verwachten met de Beaumix die voor de op- en afritten is gebruikt?
  Nee, dat is niet aannemelijk. De waarden die zijn gemeten in het grond- en oppervlaktewater voldoen aan de normen.
 3. Gaat de provincie Beaumix gebruiken bij volgende projecten?
  Beaumix is een circulaire bouwstof die vrij toepasbaar is, dat wil zeggen dat deze bouwstof zonder beschermende maatregelen kan worden toegepast. De bouwstof is geleverd onder kwaliteitscertificaat en aangevuld met goedkeurende partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit.Reductie van CO2 en het verminderen van grondstofgebruik door toepassing van circulaire bouwstoffen passen binnen de ambities van de provincie Zuid-Holland. Vanuit dat belang is de provincie aangesloten bij Duurzaam GWW 2030.

  Door voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer van Weyenberg, is de toezegging gedaan om met de sector in gesprek te gaan om de aanwezigheid van batterijen en andere zware metalen in bodemas terug te dringen. Hij gaf daarbij ook aan dat hij het toegestane percentage voor los metallisch ijzer wil verlagen van 3 naar 1%. Bij een verlaging van aanwezigheid van los metallisch ijzer (inclusief batterijen) naar maximaal 1% voldoet de toegepaste Beaumix nog steeds aan deze strengere norm, zo blijkt uit de onderzoeken.

 4. Wat doet de provincie verder op dit dossier?
  De provincie ziet wel ruimte voor verbetering van de normering en toepassing van circulaire bouwstoffen, om onduidelijkheid over toepassing en (toekomstig) milieueffect weg te nemen.De provincie is samen met de gemeente Rotterdam en de DCMR in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt ingezet op korte termijn verbeteringen (zoals een meldplicht voor toepassen van bouwstoffen) en lange termijn oplossingen (zoals een verbeterde accreditatie en een onderzoeksprogramma). Wij onderschrijven daarbij ook de inzet van de gemeente Katwijk om te komen tot een verbeterde normering.

  Geen afval is echter een illusie. En daarmee blijven bodemassen (het restproduct uit de afvalenergiecentrale dat de basis vormt voor Beaumix en vergelijkbare producten) bestaan en daar moeten we als Nederland een goede oplossing voor vinden. Verder zijn wij van mening dat er ook nog winst te halen is met betere informatie en educatie, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er nog batterijen bij het huisvuil worden gegooid.

  Meer informatie over de Beaumix vind je op de pagina veel gestelde vragen Beaumix.