Veel gestelde vragen over het drainagewater & pompkelder

Laatst geüpdatet: 23 april 2024

Plan van aanpak drainagewater

 1. De provincie, gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben 23 april 2024 een plan van aanpak vastgesteld voor de afvoer van het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg. Wat houdt dit in?
  De provincie heeft samen met de gemeente en het hoogheemraadschap in een plan van aanpak afspraken vastgelegd over de afvoer van het drainagewater, de monitoring ervan en de handelwijze bij eventuele storingen vastgelegd. Daarmee gaat een nieuwe fase in.
 2. Wat houdt dit in?
  In het plan staan afspraken om in de toekomst het drainagewater weer gecontroleerd naar het oppervlaktewater af te voeren. Het drainagewater van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg stroomt nu via een nieuwe rioolbuis naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het water veilig opgevangen en afgevoerd. Er komt daarmee geen drainagewater in het oppervlaktewater.
 3. Wat betekent dit plan van aanpak voor de toekomst?
  De provincie heeft samen met de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt om in de toekomst het drainagewater weer gecontroleerd naar het oppervlaktewater af te voeren, als de gemeten waarden veilig zijn voor mensen, dieren en planten. Dit besluit wordt genomen door het hoogheemraadschap, in overleg met de andere partijen.Download het plan van aanpak.
 4. Onder de Tjalmaweg verwerkt de pompkelder de afvoer van diverse waterstromen. Welke waterstromen zijn dit?
  Onder de vernieuwde Tjalmaweg is een pompkelder gebouwd. In deze pompkelder komt het regenwater terecht dat in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg valt. Het grootste deel van het regenwater valt op het wegdek (het asfalt) en stroomt via kolken en leidingen rechtstreeks naar de pompkelder. Daar wordt het weggepompt naar het oppervlaktewater. Een deel van het regenwater valt in de bermen van de Tjalmaweg, en zakt de ondergrond in – waar Beaumix in verwerkt is – en komt terecht in drainageleidingen. Deze drainageleidingen zorgen ervoor dat het waterpeil in de verdiepte ligging op de juiste hoogte blijft. Via deze leidingen wordt overtollig drainagewater naar de pompkelder gebracht.Stroomschema pompkelder verdiepte ligging N206 ir. G. TjalmawegWeergave waterstromen in en uit de pompkelder (klik op de afbeelding voor een vergroting) 

  Meer informatie over de afvoer van het drainagewater via de pompkelder, vind je ook in een video.

Onderzoek gelekt drainagewater

 1. Waarom heeft de provincie in november 2023 en maart 2024 bodemonderzoek laten uitvoeren in de parkstrook?
  Bij het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens heeft, eind oktober 2023, drainagewater gelekt bij de watertank. Hierop zijn direct maatregelen getroffen om dit verder te voorkomen. De provincie heeft in november 2023 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek om te onderzoeken of als gevolg van deze lekkage een vervuiling van de bodem en grondwater heeft plaatsgevonden. De conclusie van het onderzoek was dat de minimale lekkage van het drainagewater niet heeft geleid tot verontreiniging van de grond en het grondwater.Bij het verwijderen van de, zo goed als lege, watertank in maart 2024 is het laatste beetje water uit de container gelekt. De provincie heeft daarna het onderzoek (zoals uitgevoerd in november 2023) herhaald, om zeker te zijn dat er geen verontreiniging heeft plaatsgevonden. Ook in dit onderzoek is de conclusie dat deze geringe lekkage niet heeft geleid tot verontreiniging van de grond en het grondwater.

Afvoer drainagewater via het riool

 1. Er is vanaf 16 februari 2024 een structurele oplossing gevonden voor de afvoer van het drainagewater? Hoe werkt deze oplossing?
  De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben samen een goede, structurele en efficiënte oplossing gevonden: het drainagewater uit de pompkelder wordt binnenkort, via een extra rioolbuis, afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap.
 2. Hoe wordt het drainagewater gecontroleerd?
  Voordat het drainagewater het riool ingaat, wordt de pH waarde verlaagd naar een waarde onder de 10. Vervolgens loopt het water, vermengd met het andere rioolwater uit Katwijk, naar de rioolzuiveringsinstallatie. Hier wordt al het rioolwater gezuiverd om uiteindelijk weer in de waterketen terug te kunnen laten stromen. Het hoogheemraadschap monitort of de waterkwaliteit aan de normen voldoet.Meer informatie over de monitoring van het drainagewater vind je in de infographic.
 3. Wanneer wordt het drainagewater niet naar het riool afgevoerd?
  De afvoer van het drainagewater gebeurt alleen als de pH-waarde in orde is (minder dan 10) en wanneer het riool niet te veel water bevat. Als dat niet zo is, dan stopt het systeem automatisch.
 4. Waar ligt de extra rioolbuis precies?
  Vanaf de pompkelder is een nieuw stuk riool aangelegd dat aansluit op de Marinus Poststraat.
  Locatiekaart nieuwe rioolleiding N206 Tjalmaweg
 5. Met wie werkt de provincie samen voor de afvoer van het drainagewater?
  De provincie werkt nauw samen met de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap is bevoegd gezag voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het rioolstelsel. Zij stemmen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, met elkaar af.
 6. Het drainagewater werd tussen 23 oktober 2023 en januari 2024 afgevoerd met vrachtauto’s. Waarom was dat?
  Het water dat via de drainagebuizen zou worden afgevoerd, werd tijdelijk opgeslagen in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Omdat het in die periode veel regende, moest voorkomen worden dat de verdiepte ligging te vol raakte. Het waterpeil in de verdiepte ligging kon daardoor te hoog worden waardoor er schade aan het wegdek kon ontstaan. Het drainagewater werd met vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf dat ruime ervaring heeft met waterzuiveringstechnieken.Meer informatie hierover vind je in de infographic.

Aanvullende vragen over Beaumix

 1. Waar is Beaumix toegepast bij het werk aan de Tjalmaweg?
  Beaumix is gebruikt binnen de folieconstructie onder de verdiepte ligging van de Tjalmaweg, bij de op- en afrit aan de noordzijde van Valkenburg Oost richting de rotonde en onder het zogenaamde ‘brandweerpad’ (verbindingsweg tussen Torenvlietslaan en Hoofdstraat).
 2. Zijn er in de toekomst problemen te verwachten met de Beaumix die voor de op- en afritten is gebruikt?
  Nee, dat is niet aannemelijk. De waarden die zijn gemeten in het grond- en oppervlaktewater voldoen aan de normen.
 3. Gaat de provincie Beaumix gebruiken bij volgende projecten?
  Beaumix is een circulaire bouwstof die vrij toepasbaar is, dat wil zeggen dat deze bouwstof zonder beschermende maatregelen kan worden toegepast. De bouwstof is geleverd onder kwaliteitscertificaat en aangevuld met goedkeurende partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit. Reductie van CO2 en het verminderen van grondstofgebruik door toepassing van circulaire bouwstoffen passen binnen de ambities van de provincie Zuid-Holland. Vanuit dat belang is de provincie aangesloten bij Duurzaam GWW 2030.Door voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer van Weyenberg, is de toezegging gedaan om met de sector in gesprek te gaan om de aanwezigheid van batterijen en andere zware metalen in bodemas terug te dringen. Hij gaf daarbij ook aan dat hij het toegestane percentage voor los metallisch ijzer wil verlagen van 3 naar 1%. Bij een verlaging van aanwezigheid van los metallisch ijzer (inclusief batterijen) naar maximaal 1% voldoet de toegepaste Beaumix nog steeds aan deze strengere norm, zo blijkt uit de onderzoeken.
 4. Wat doet de provincie verder op dit dossier?
  De provincie ziet wel ruimte voor verbetering van de normering en toepassing van circulaire bouwstoffen, om onduidelijkheid over toepassing en (toekomstig) milieueffect weg te nemen. De provincie is samen met de gemeente Rotterdam en de DCMR in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt ingezet op korte termijn verbeteringen (zoals een meldplicht voor toepassen van bouwstoffen) en lange termijn oplossingen (zoals een verbeterde accreditatie en een onderzoeksprogramma). Wij onderschrijven daarbij ook de inzet van de gemeente Katwijk om te komen tot een verbeterde normering.Geen afval is echter een illusie. En daarmee blijven bodemassen (het restproduct uit de afvalenergiecentrale dat de basis vormt voor Beaumix en vergelijkbare producten) bestaan en daar moeten we als Nederland een goede oplossing voor vinden. Verder zijn wij van mening dat er ook nog winst te halen is met betere informatie en educatie, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er nog batterijen bij het huisvuil worden gegooid.

Meer informatie over de Beaumix vind je op de pagina veel gestelde vragen Beaumix.